title

بررسی عوامل موثر بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل

شرقی, افشان and کامران, عزیز and شریفی راد, غلامرضا (1390) بررسی عوامل موثر بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. تحقیقات نظام سلامت ــ 7 (3). pp. 1-9. شاپا 1735 -2363

[img]
Preview
Text - Published Version
169kB

Official URL: http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2...

Persian Abstract

مقدمه :مکانیسم انجام زایمان یک فرایند خود به خودی و بدون نیاز به مداخله می باشد به جز در مواردی که جان مادر یا نوزاد در خطر باشد ، که د راین صورت با انجام عمل جراحی سزارین به نجات جان مادر یا نوزاد کمک می شود . متاسفانه امروزه شیوع سزارین در اکثر کشورهای پیشرفته ، به بیش از 50% رسیده است ، در حالی که سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد سزارین تنها بر اساس اندیکاسیون انجام شود .د راین پژوهش علل و عوامل موثر بر قصد انتخاب روش زایمان در زنان باردار شکم اول مورد بررسی قرار گرفت . روش ها : این مطالعه توصیفی - تحلیلی آینده نگر بود .جامعه اماری مطالعه شامل زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل بود که تعداد 396 نفر از زنان در سه ماهه آخر بارداری با نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند .برای جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ای مشتمل بر 4 سوال است که در 6 قسمت طراحی شده بود .روائی پرسشنامه توسط استادان متخصص و پایائی آن توسط آزمون آلفا کرونباخ مورد تائید قرار گرفت . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS15 و آزمون های Chi- Square ، t-paired و t-test استفاده شد. یافته ها : میانگین سن مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل 2/3 +_ 8/21 سال بود و اکثر مادران ( 6/34 در صد ) تحصیلات دیپلم داشتند .7/70 درصد مادران ابراز کردند که به احتمال زیاد یا به طور قطعی با روش زایمان طبیعی ، زایمان می کنند ، اما در ختم بارداری روش سزارین با 6/58 درصد بیشترین روش انتخاب شده و توصیه پزشک با 6/36 درصد بیشترین عامل تاثیر گذار روی انتخاب روش زایمان بود . نگرش زنان نسبت به سزارین در قبل و بعد از زایمان کاهش معنی داری داشت . نتیجه گیری : عوامل اجتماعی و انگیزه برای اطاعت از نرم های انتزاعی به ویژه از پزشک و پرسنل بهداشتی درمانی ، بر روی قصد نهائی برای انجام رفتار های مرتبط با سلامت ، تاثیر بسزائی دارند .با توجه به این فاکتور های اجتماعی ،می توان با ارتقای آگاهی و نگرش مادران نسبت به زایمان طبیعی ، در تقویت قصد مادران در انجام زایمان و حمایت های محیطی مادر در انتخاب روش زایمان طبیعی ، موثر تر واقع شد .

Title

Evaluation and Comparison of the Attitudes of Mothers with Children Under One Year Referred to Urban Health Centers in Ardebil and Boukan toward Vaccination

English Abstract

Background: Having a very sensitive and non-developed immune system, immunization seems to be the most effective and most economical means available for health promotion in children and infants. This study evaluated the attitudes of mothers towards the vaccination of children under one year. It measured two components of the health belief model (perceived susceptibility and perceived severity) in 2009. Methods: This cross-sectional study used cluster sampling to include 350 mothers with children under one year who referred to health centers in the cities of Ardebil and Boukan. For data collection a questionnaire consisting of 20 questions, divided into three parts of demographic information, perceived susceptibility, and perceived severity, was used. Qualitative and quantitative analyses of the data were performed in SPSS-17. Findings: The results showed that the mean age of mothers in the study was 26 years. 90% of mothers mentioned the vaccines as highly effective, and 7% believed that vaccinations were ineffective. Perception of mothers in connection with the sentence "My child is as sensitive against diseases as other children." was measured and the majority of mothers (58.3%) disagreed. Most mothers (70.9%) agreed that "Vaccines are more suitable for weaker children. A significant difference (P = 0.001) was also observed among mothers. Conclusion: Parental attitudes toward vaccination were favorable in general. But offering advice and information about the importance of vaccines is essential. More efforts should be done to educate parents about real and unreal contraindications.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :افشان شرقی
نویسنده مسئول :عزیز کامران
Uncontrolled Keywords:آگاهی ، نگرش ، هنجارهای انتزاعی ،فاکتورهای قادر سازی ، سزارین
کلیدواژه ها (انگلیسی):Knowledge, Attitudes, Subjective Norms, Enabling Factors, Cesarean
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:3055
Deposited By: Dr Afshan Sharghi
Deposited On:09 Nov 1390 07:55
Last Modified:08 Nov 1391 08:10

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...