title

بررسي ميزان فرمهاي پاتولوژيك و گريدهاي بيماران مراجعه كننده با تومور مثانه دربيمارستان علوي اردبيل در اول خرداد 78 تا اول مهر 80

حسین خانی, علی ، سقا, محسن ، انوری آذر, صمد (1380) بررسي ميزان فرمهاي پاتولوژيك و گريدهاي بيماران مراجعه كننده با تومور مثانه دربيمارستان علوي اردبيل در اول خرداد 78 تا اول مهر 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
481kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: كانسر مثانه دومين كانسر شايع دستگاه ادراري – تناسلي مي باشد. نسبت مرد به زن در اين كانسر7/2 به 1 است سن متوسط بيماران هنگام تشخيص بيماري، 65 سال است. در اين زمان حدود 85% موارد محدود به مثانه هستند و 15% آنها به گرههاي لنفاوي منطقه اي يا نواحي دوردست گسترش يافته اند. سيگار، تماسهاي شغلي و وقايع ژنتيكي از ريسك فاكتورهاي اين كانسر ميباشند. اولين يافتة باليني در 90–85 درصد بيماران هماچوري مي باشد و روشهاي درماني پيشنهاد شده نيز جراحي به روش TUR ميباشد و شايعترين فرم پاتولوژيك اين كانسر T.C.C ميباشد. اهميت مطالب فوق الذكر ما را به آن داشت تا طي مطالعه اي ميزان فرمهاي پاتولوژيك و گريدهاي بيماران مراجعه كننده با تومور مثانه در بيمارستان علوي شهرستان اردبيل را بررسي و تعيين نماييم همچنين روشهاي جراحي (TUR وOpen ) تغييرات BUN وCr ، شايعترين يافته باليني و رابطة آن با سيگار را نيز بررسي شدند . مطالعه ما با بررسي 42 بيمار با تشخيص كانسر مثانه و به صورت گذشته نگر و با تكيه بر اطلاعات موجود در پروندة اين بيماران انجام گرديد. خلاصة نتايج حاصله به اين شرح مي باشد: 1- T.C.C شايعترين نوع كانسر مثانه ميباشد.(100% موارد) 2- ميانگين سني كانسر مثانه 2/60 سال مي باشد و بيشترين فراواني مربوط به گروه سني 96 – 60 سال مي باشد. 3- ميزان كانسر مثانه در مردان بيشتر از زنان مي باشد.(4/7 به 1) 4- ميزان كانسر مثانه در افراد سيگاري بالاتر از افراد غيرسيگاري است (14/57% موارد افراد سيگاري و 86/42% موارد افراد غيرسيگاري هستند) 5- شايعترين شكايت در افراد مبتلا به كانسر مثانه هماچوري مي باشد(95/80% موارد) 6- اكثريت بيماران مبتلا به كانسر در گريدهاي پايين تشخيص داده مي شوند. 7- روش جراحي ارجح در كانسر مثانه TUR مي باشد (33/83% موارد جراحي) 8- تغييرات BUN وCr در افراد مبتلا به كانسر مثانه ، اندك مي باشد كه علت آن علامت دار شدن بيمار در گريدهاي پايين و مراجعه زودرس بيماران به پزشك مي باشد. روش تحقيق : مطالعه انجام شده از نوع توصيفي گذشته نگر مي باشد كه با بررسي 42 پرونده بيمار بستري شده در بيمارستان علوي با تشخيص كانسر مثانه از تاريخ اول خرداد 1378 تا اول مهر 1380 صورت گرفته است. نتايج : به طور كلي در مطالعات قبلي سن متوسط بيماران هنگام تشخيص بيماري 65 سال مي باشد كه اين مسئله در گروه بندي هاي انجام شده در كانسر مثانه مشهود مي باشد و سن متوسط بيماران مورد مطالعه هنگام تشخيص بالاي 60 سال مي باشد. - در مطالعات قبلي انجام شده نسبت مرد به زن در كارسينوم مثانه 7/2 به 1 است ولي در مطالعه ما روي بيماران با تشخيص كانسر مثانه صادق نميباشد و نسبت مرد به زن حدود4/7 به 1 ميباشد. - در مطالعات قبلي شايعترين نوع كانسر مثانه T.C.C مي باشد كه اين مسئله نيز در مطالعات ما برروي اين بيماران صادق مي باشد. -از نظر يافته هاي باليني شايعترين شكايت بيماران هنگام مراجعه به پزشك هماچوري گزارش شده است و اين تاحدود زيادي با مطالعات انجام شده ما برروي بيماران مطابقت دارد. - از نظر گريد بندي نيز در مطالعات قبلي اكثريت بيماران در گريدهاي پايين تشخيص داده مي شوند كه اين مسئله نيز در مطالعه ما تا حدود زيادي مطابقت دارد كه حدود 38/52% موارد با گريد II و 19/26% موارد با گريد I تشخيص داده شده اند و. . .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی حسین خانی
استاد مشاور :محسن سقا
نگارنده :صمد انوری آذر
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 070
کلید واژه ها:تومور مثانه - بافت شناسي - هماچوری
موضوعات :WJ سیستم ادراری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :309
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 06:58
آخرین تغییر :11 دی 1391 08:48

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...