title

شيوع عوامل خطر ساز پنوموني در كودكان بيمارستان حضرت علي اصغر در سال77

محمودی, لیدا ، غفوریان, بیژن ، مشاغی, شهلا ، صالح زاده, فرهاد ، حسین زاده, روزیتا (1379) شيوع عوامل خطر ساز پنوموني در كودكان بيمارستان حضرت علي اصغر در سال77. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
430kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : با توجه به اطلاعات «سازمان بهداشت جهاني» همه ساله قريب به 15 ميليون مورد مرگ نابهنگام در كودكان زير پنج سال در كشورهاي در حال توسعه روي مي دهد از طرفي عفونتهاي حاد تنفسي ، اولين علت مرگ ومير در كودكان زير پنج سال است. با توجه به شيوع بالاي اين بيماري در استان كوهستاني اردبيل برآن شديم تا در اين مطالعه عوامل خطر ساز بيماري پنوموني را تا حد امكان شناسائي كنيم. تا با كنترل اين عوامل تا حد امكان از ايجاد گسترش پنوموني در جامعه جلوگيري شود و بدين ترتيب از مرگ ومير كودكان در اثر پنوموني تا حد امكان جلوگيري كرد. مطالعه انجام شده از نوع « توصيفي » و روش آماري تجزيه و تحليل از نوع SPSS مي باشد كه با تكميل پرسشنامه از پرونده هاي بيماران مبتلا به پنوموني در بيمارستان « حضرت علي اصغر (ع) در سال 1377» صورت گرفته است . در اين مطالعه تعداد 115 بيمار مبتلا به پنوموني بررسي شد كه شايعترين سن ابتلاء در دو گروه سني دو ماه تايكسال و يكسال تا پنج سال بود كه ميزان ابتلاء دراين دوگروه سني يكسان بود. همچنين در پسرها نسبت به دخترها شايعتر بود عكس قفسه سينه در بيماران مبتلا بيشتر غيرطبيعي و اكثرا" غير لوبر بود. تعداد تعداد گلبولهاي سفيد در اكثر بيماران بيش از 10000 با ارجحيت سلولهاي چند هسته اي بود.در اين مطالعه ، نسبت زير %5 ،%13 /19 بودكه با توجه به اينكه در ايران كلأ % 15 از كودكان نسبت زير %5 هستند لذا پنوموني در اين گروه نسبتا" زياد مي باشد. دور ة درمان در اكثر بيماران 10 – 5 روز بود و بيشتر بيماران تعداد آنتي بيوتيك دريافتي دو تا و بيشتر آمپي سيلين و كفلين بود ،البته بدليل ناقص بودن پرونده ها امكان بررسي تغذيه با شير مادر ، واكسيناسيون و دادن ويتامين A+D كه در متون و مقالات موثر به پنوموني آمده نبودنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :لیدا محمودی
استاد مشاور :بیژن غفوریان
استاد مشاور :شهلا مشاغی
استاد مشاور :فرهاد صالح زاده
نگارنده :روزیتا حسین زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 003
کلید واژه ها:پنوموني – دختر - پسر
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :311
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 07:06
آخرین تغییر :09 دی 1391 22:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...