title

بررسی شيوع ريسک فاکتورهای آترواسکلروز در بيماران ايسکمی قلبی

دوستکامی, حسین ، کرامت پناه, کریم ، حاجوی, ناصر (1379) بررسی شيوع ريسک فاکتورهای آترواسکلروز در بيماران ايسکمی قلبی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
655kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : در اين مطالعه خواسته ايم تا شيوع 4 ريسک فاکتور عمده آترواسکروزيس را در بيمارانی که تحت عنوان بيماری ايسکمی قلبی (IHD) : در بيمارستان بوعلی اردبيل بستری شدند را مشخص سازيم و بدين ترتيب با اطلاعاتی که از اين مطالعه بدست می آوريم به معايب و مزايا و نقاط ضعف و قوت سيستم های پيشگيری و همچنين ارزش پيشگيری از شيوع اين ريسک فاکتورها که منجر به پيشگيری از بيماريهای ايسکميک قلب نيز خواهد شد مشخص سازيم. چهار ريسک فاکتور مورد مطالعه عبارتند از فشار خون بالا – ديابت – هيپرکلسترولمی- سيگاری بودن روش تحقيق : هربيماری که از روی علائم بالينی و تغييرات ECG با تشخيص بيماری ايسکمی قلبی بيمارستان بستری می شد بعنوان يک case انتخاب می شد و اين مطالعه تا تکميل شدن يکصد مورد ادامه يافت بعد از تمام شدن تعداد بيماران مورد نياز شيوع 4 فاکتور بالا درآنها اندازه گيری شده و در سنين و جنس های مختلف نتيجه آن استنتاج گرديد. نتايج : در مطالعات انجام گرفته بدون در نظر گرفتن جنس ، فشارخون بالا شايعترين ريسک فاکتور بود و 47% بيماران دارای فشار خون بالا بودنـد و ديابت کمترين شيـوع را داشت ( حدود 20% بيمـاران ) و 16% بيماران هيچ گونه ريسک فاکتوری نداشتند. در همراهی ريسک فاکتورها فشارخون بالا و سيگاری بودن بالاترين حد را داشتند ( حدود 16% بيماران ) در ميان مردان 54% بيماران سيگاری بودند و در مردان شايعترين ريسک فاکتور کشيدن سيگار بود ولی در زنان شايعترين ريسک فاکتور فشار خون بالا بود ( حدود 61% بيماران زن ) هم درميان مردان و هم در ميان زنان بطور مجزا ديابت کمترين شيوع را داشت در مجموع ترتيب شيوع ريسک فاکتورهای شايع بدين ترتيب بود. 1- فشارخون بالا 2- سيگاری بودن 3- کلسترول بالا 4- ديابتنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسین دوستکامی
استاد مشاور :کریم کرامت پناه
نگارنده :ناصر حاجوی
کلید واژه ها:فشارخون - سيگار - ايسکمی قلبی - ديابت
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :313
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 07:16
آخرین تغییر :09 دی 1391 22:12

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...