title

بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد

سلیمی, سوسن and نخستین, بابک and عالی جهان, راحله and حضرتی, صادق (1390) بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد. در: دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بارداری ایمن و مادران , 26 بهمن 1390, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

[img]
Preview
PDF - Published Version
112kB

Official URL: http://en.sbmu.ac.ir/News/Pages/4thNationalSafePre...

Persian Abstract

هدف میزان وزن كم هنگام تولد، برای تك قلوئی و چند قلوئی در تمام نژادها 7/ 7% گزارش گردیده است. حدود 56 % زنان حامله در كشورهای در حال توسعه، 18 % در كشورهای توسعه یافته، و 80 % در جنوب آسیا كم خونی دارند. همچنین نتایج مطالعات در مورد تاثیر غلظت هموگلوبین مادر بر وزن هنگام تولد نوزاد ضد و نقیض می باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد بود. روش جمعآوری اطلاعات در یك مطالعه تحلیلی مقطعی پرونده های مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتی رمانی اردبیل به تعداد 6685 عدد، كه در سال 88 زایمان نموده بودند مورد بررسی قرارگرفتند. زایمان های دوقلوئی،نوزادان مرده متولد شده، خانم های سیگاری، مادران با بیماری های مزمن پیشرفته از مطالعه خارج گردیدند. اطلاعات بدست آمده توسط آزمون های آماری همبستگی پیرسون، T-test, ANOVA و MANOVA مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها ارتباط معنی داری میان غلظت هموگلوبین مادر در سه ماهه اول و سوم بارداری با وزن زمان تولد نوزاد یافت نشد. در میانگین وزن نوزادان بر حسب هموگلوبین طبقه بندی شده در گروه های مختلف نمایه شاخص توده بدنی نیز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.بین سن مادر و سن پدر با وزن تولد رابطه معنی داری بدست آمد. همچنین میانگین وزن نوزادان بر حسب جنس، تفاوت معنی داری نشان داد. فراوانی نسبی وزن كم تولد 5/ 3% و ماكروزومی 2/ 5% بود. نتیجه گیری بر اساس این مطالعه میان غلظت هموگلوبین مادر و وزن زمان تولد ارتباط معنی داری وجود ندارد. میزان فراوانی نسبی وزن كم موقع تولد در این مطالعه از میزان متوسط جهانی كمتراست. میزان فراوانی نسبی كم خونی در مادران باردار در جامعه مورد مطالعه ما از میزان آن در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه كمتر می باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Lecture)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سوسن سلیمی
نویسنده مسئول :صادق حضرتی
Uncontrolled Keywords:هموگلوبين، وزن پايين هنگام تولد، بارداري
کلیدواژه ها (انگلیسی):Hemoglobin, Low birth weight, Pregnancy
Subjects:WD Nutrition Disease and metabolic diseases
WH Hemic and Lymphatic System
WQ Obstetrics
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:3168
Deposited By: Dr Sadeg Hazrati
Deposited On:11 Dec 1390 07:46
Last Modified:25 Jun 1391 13:42

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...