title

بررسي رابطه روشهای مختلف پيشگيری از بارداری باتعداد فرزندان خانواده

نخستین روحی, پروین ، فتحی, فریبا ، اهدایی وند, فرناز ، امینی, شهناز ، افتخار اردبیلی, کمال (1375) بررسي رابطه روشهای مختلف پيشگيری از بارداری باتعداد فرزندان خانواده. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
417kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : يكي از واقعيتهای موجود، مسأله بارداری و استفاده از روشهای متعدد پيشگيری از بارداری است ، طوريكه رد پای بارداری را مي توان با نژاد ومذهب متفاوت پيگيری كرد. با توجه به اينكه پايين بودن نرخ رشد جمعيت نقش مؤثری در رشد و توسعه جوامع ايفا ميكند و عوامل مختلفی هم در استفاده از روشهای مختلف پيشگيری از بارداری دخيلند. بنابراين در مطالعه حاضر يكي از متغيرهايی كه با اين روشها ارتباط پيدا ميكرد تعداد فرزندان خانواده بود. ضمن آنكه رابطه شغل و تحصيلات آزمودنيها با روشهای مختلف پيشگيری از حاملگي نيز از اهداف ديگر مطالعه محسوب مي شدند. برای رسيدن به اين اهداف از خانمهای متأهل ساكن شهر خلخال كه در سال 1374 به مراكز بهداشتی آن شهر مراجعه كرده بودند 300 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای كه جهت جمع آوری اطلاعات تهيه شده بود بامراجعه به محل سكونت آنها تكميل شد. بعد از جمع آوري اطلاعات ، داده ها با استفاده از ابزارهاي آمار توصيفی تنظيم و با استفاده از آزمون طی دو مقايسه نسبت در دو گروه مستقل مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. روش تحقيق: اين مطالعه به روش توصيفی روي نزديك به 300 نفر مراجعه كننده به مراكز بهداشتی شهر خلخال در سال 1374 انجام شده و نتايج بصورت آمار توصيفی و نمودار و جدول فراوانی گزارش گرديد. نتايج : نتايج مطالعه نشان داد كه بيشترين فراوانی را استفاده از روش OCP بخودش اختصاص داده است و در مرتبه دوم روش لوله بستن قرار ميگيرد . همچنين بين تعداد فرزندان خانواده با روش پيشگيری از بارداری رابطه معنادار وجود دارد طوريكه قبل از زايمان اول خانمها از هيچ روش پيشگيری از حاملگی استفاده نمی كنند و اما بعد از زايمان اول تا زايمان ششم استفاده از روش OCP فراوانی بيشتری در مقايسه با روشهاي ديگر دارد. و روش لوله بستن بعد از زايمان چهارم فراوانی بيشتری پيدا مي كند. همچنين بين شغل و تحصيلات خانمها با روش پيشگيري از حاملگی رابطه معنادار وجود دارد يعنی خانمهای خانه دار بيشتر به استفاده از لوله بستن و خانمهای شاغل به استفاده از روش بارير تمايل داشته و آن را بكار مي برند و بين فقدان استفاده از روشهای پبشگيری از حاملگي با تحصيلات خانمها رابطه معكوس وجود دارد و استفاده از لوله بستن و OCP در بين افرادی كه تحصيلات ابتدايی دارند فراوانی بيشتری دارد. نتايج مطالعه نشان دادكه بيشترين فراواني را استفاده از روش OCP به خودش اختصاص داده است طوريكه 84 نفر (28 درصد) از اين روش استفاده می كردند. از روش لوله بستن 75 نفر استفاده مي كنند و استفاده از IUD در مرتبه سوم قرارمي گيرد ، روش منقطع در مطالعه حاضر در مرتبه چهارم و استفاده از بارير در مرتبه پنجم قرار مي گيرد. در اين راستا حدود 268 نفر (89 درصد) از روش پيشگيری از بارداری كه استفاده می كنند رضايت داشته و تنها 11 در صد اظهار نارضايتی نموده اند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :پروین نخستین روحی
استاد مشاور :فریبا فتحی
استاد مشاور :فرناز اهدایی وند
استاد مشاور :شهناز امینی
نگارنده :کمال افتخار اردبیلی
کلید واژه ها:بارداری - پيشگيری
موضوعات :WQ مامایی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :317
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 07:57
آخرین تغییر :09 آذر 1391 07:31

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...