title

بررسی نوع زایمان و روش تنظیم خانواده ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبيل

حمیدزاده اربابی, یوسف ، نوری, رباب ، جعفری, رویا ، محمدزاده, طیبه ، عزتی, پریا ، اعتصام زاده, آرزو (1390) بررسی نوع زایمان و روش تنظیم خانواده ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبيل. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
38kB

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: کارکنان بهداشتی به جهات مختلف در رفتارهای خود، یکی از الگوها محسوب می شوند. از طرفی، مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی، اگر با تناقض در گفتار و عمل کارکنان مواجهه شوند، باحتمال زیاد در اجرای برنامه های بهداشتی با مشکل مواجه خواهیم شد و تلاشها به ثمر نخواهد نشست. این مطالعه با هدف تعیین نوع زایمان و روش تنظیم خانواده در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبيل انجام گردید. روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش، کارکنان مامایی متاهل دارای فرزند و شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبيل بودند که در بهمن ماه 1390 در این واحدها مشغول به خدمت بودند. نمونه گیری نداشتیم و کارکنان مامایی واجد شرایط که داوطلب همکاری بودند پرسشنامه را تکمیل نمودند. در این مطالعه، تعداد 43 نفر ( بیش از دو سوم) از ماماهای شاغل پرسشنامه را تکمیل نمودند. ابزار گردآوری داده ها استفاده از یک پرسشنامه معلم ساخته بود. داده ها وارد نرم افزارSPSS گرديد و مورد تجزيه و تحليل آمار توصیفي قرار گرفت. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که میانگین سنی ماماهای شاغل 1 /3±79/32 سال بود؛ 22 نفر ( 51%) از آنان کارشناس و 21 نفر (49%) کاردان بودند. نوع زایمان تعداد 33 نفر ( 77%) از ماماها، به روش سزارین و 10 نفر (23%) به روش طبیعی بود. شایع ترین دلیل انتخاب سزارین، نداشتن درد در حین زایمان به روش سزارین و داشتن مشکلات پزشکی مانند تنگی لگن، نمایش بریچ و مشکلات پزشکی دیگر مطرح شده بود. در خصوص روش تنظیم خانواده ای که در حال حاضر استفاده می کردند نیز 19 نفر (44%) از روش طبیعی بدلیل راحتی و عدم عوارض هورمونی،10 نفر( 23%) از کاندوم (بدلیل راحتی استفاده و محافظت از انتقال بیماریهای جنسی) و 10 نفر( 23% ) از IUD (بدلیل مطمئن و طولانی اثر بودن ) و 2 نفر (4%) از قرص، توبکتومی و وازکتومی هر کدام یک نفر (2%) استفاده می کردند و 13 نفر ( 3/37%) نیز سابقه حاملگی ناخواسته داشته اند که آمار قابل توجه ای می باشد. نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که کارکنان بهداشتی تحصیل کرده در علوم پزشکی با اینکه راجع به اثرات مفید زایمان به روش طبیعی و مضرات و خطرات زایمان به روش سزارین، مطالب زیادی آموخته اند اما در عمل خودشان بیش از مردم عادی از زایمان به روش سزارین استفاده نموده اند و اگر می بینیم در جامعه آمار گرایش به سزارین همچنان بالاست، یکی از دلایل آن به احتمال، خود کارکنان بهداشتی درمانی می باشد. از طرفی، نزدیک به پنجاه درصد کارکنان مورد پژوهش از روشهای طبیعی تنظیم خانواده استفاده می کنند که نشان می دهد این افراد به دلیل آشنایی کافی با فیزیولوژی تولید مثل، این روش پر ریسک را پذیرفته اند و شاید علت بالا بودن حاملگی ناخواسته در این افراد به این علت باشد. هر چند مطلوب آن است که از روشهای کم خطر بیشتر استقبال شود اما نکته جالب این است که از 35 نفر فقط 2 نفر از قرص استفاده می کرد در حالی که طبق آمارها، بیشتر مراجعین آنها، استفاده کننده از قرص هستند و اینجا تناقض مهمی پیش می آید و به نظر می رسد این امر به بررسی بیشتری نیاز داشته باشد.

عنوان انگليسي

Survey of delivery and family planning mehtods midwives working in health centers in Ardabil


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها:ماما، نوع زايمان ، روش تنظیم خانواده
کلید واژه ها (انگلیسی):midwivs, Delivery method , family planning methods ,
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :3189
ارائه شده توسط : آقای یوسف حمیدزاده اربابی
ارائه شده در تاریخ :16 اسفند 1390 07:50
آخرین تغییر :07 مهر 1393 06:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...