title

پرستاري از راه دور: گزینه اي مناسب جهت بهبود فرایند آموزش به بیمار

مسرت, الهام ، صمدی, نسرین ، مهرنوش, نسرین ، محمدی, راحله ، زالی, محمدرضا (1390) پرستاري از راه دور: گزینه اي مناسب جهت بهبود فرایند آموزش به بیمار. مجله سلامت و مراقبت ــ 13 (3). ص.ص.47-52. شاپا 2228-6799

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
128kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: پرستاري از راه دور یا تله نرسینگ شاخه اي از پزشکی از راه دور است. در پرستاري از راه دور پرستاران می توانند به کمک امکانات مخابراتی و تکنولوژي اطلاعات از فواصل دور به ارائه مراقبت پرستاري به بیماران پرداخته یا با پرستاران دیگر در نواحی دور ارتباط داشته باشند. هدف از این مطالعه تشریح آموزش به شیوه پرستاري از راه دور و بیان مزایا و کاربردهاي این شیوه نوین در جنبه هاي مختلف به عنوان یک روش مقرون به صرفه و مؤثر است. روش ها: پژوهش حاضر مطالعه مروري است که از طریق جستجو در منابع علمی معتبر از جمله pubmed, Scopus, SID و سایر منابع اطلاعاتی انجام گرفت یافته ها: در این مطالعه نقش پرستاري از راه دور در آموزش مراقبت هاي بهداشتی در منزل خصوصاً در مناطق روستایی مطرح شد. همچنین آموزش مراقبت به بیماران سرطانی، سالمندان و بیمارانی که ناراحتی هاي مزمن دارند به شیوه پرستاري از راه دور بیان شد. مزایا و کاربردهاي تله نرسینگ در بهبود آموزش هاي پرستاري و تجربه هاي موفق مربوط به کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه از موارد دیگري است که در این پژوهشمورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیري: پرستاري از راه دور، آموزش پرستاري به بیماران را بدون محدودیت زمان و مکان فراهم می کند. تله نرسینگ باعث کاهش هزینه و بهبود کیفیت مراقبت هاي پرستاري خصوصاً در مناطق روستایی می شود. علاوه بر این از استاندارد کردن آموزش هاي بالینی پرستاري نیز پشتیبانی می کند. با توجه به مطالعات انجام شده پیشنهاد می شود نسبت به پیاده سازي این تکنولوژي در مراکز مراقبت بهداشتی ایران نیز اقدام شود.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :الهام مسرت
نویسنده مسئول :نسرین صمدی
کلید واژه ها:پرستاري از راه دور ، آموزش ، بیمار
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :3198
ارائه شده توسط : خانم راحله محمدی
ارائه شده در تاریخ :17 اسفند 1390 09:12
آخرین تغییر :02 تیر 1393 03:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...