title

بررسی اثرات پره گابالین خوراکی در کنترل درد پس از اعمال ارتوپدی بر روي شكستگي اندام تحتانی در مركز آموزشي درماني فاطمي در سال 1390

اخوان اکبری, قدرت and انتظاری, مسعود and حاجی میرزایی, شهرزاد (1390) بررسی اثرات پره گابالین خوراکی در کنترل درد پس از اعمال ارتوپدی بر روي شكستگي اندام تحتانی در مركز آموزشي درماني فاطمي در سال 1390. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Text - final reserch project report
78kB
[img] Text - final reserch project report
323kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

865kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

681kB
[img] Other (spss) - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف:درد پس از جراحي از جمله مشکلاتي است که عدم کنترل کافي آن عوراض زيادي دارد، كنترل مناسب درد پس از جراحي از نظر جلوگيري از عوارض منفي همانند تاکي کاردي، افزايش فشارخون، ايسکمي ميوکارد، کاهش ونتيلاسيون آلوئولار و بهبود ضعيف زخم ها، اهميت ويژه اي دارد.در اين مطالعه ما با تجويز پره گابالين پيش از عمل جراحي، کفايت و امنيت آن را در کاهش درد پس از اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني و کاهش نياز به مخدر و عوارض جانبي احتمالي آن بررسي مي کنيم. مواد و روش ها:مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکورتصادفی شده است و بر روی 60 بیماری صورت پذیرفت که به دلیل شكستگي اندام تحتاني در ناحيه لگن، فموروساق پا کانديد عمل جراحی در بیمارستان فاطمی بودند. افراد را به دو گروه انتخاب و به يک گروه دو ساعت قبل از عمل جراحي يک کپسول 150 ميلي گرمي پره گابالين و به گروه ديگر به عنوان شاهد يک کپسول پلاسبو داده شد.در هر دو گروه در ساعات 2، 6، 12 و 24 پس از جراحي وضعیت بيمار بررسي شده و نمره درد بيمار براساس معيارVisual Analogue Scale VAS با خط کش مدرج صفر تا 10، نمره آرام بخشي بيمار توسط نمره بندي سداسيون رامسي و ميزان تهوع و استفراغ توسط مقياس N&V Scoreو وجود یا عدم وجود هذیان سنجيده و در چک لیست ها ثبت گردید. سپس داده ها به منظور آنالیز وارد SPSS v16 گردید. نتایج:در این مطالعه که 60 بیمار شرکت داشتند، 31 بیمار(7/51 درصد) مرد و 29 نفر ( 3/48 درصد) زن بودند.همچنین میانگین سنی این بیماران در گروه پرگابالین 17/12 ±66/43 و در گروه پلاسبو 39/11± 93/41 سال بود. میانگین نمرات آنالوگ بصری درد در گروه دریافت کننده پره گابالین به میزان معنی داری نسبت به گروه پلاسبو کاهش یافت. همچنین در این مطالعه مشاهده شد که در گروه پره گابالین به صورت معنی داری نمره استفراغ و تهوع در تمام ساعات بررسی، میزان آرام بخشی در ساعات 2 و 6 و میزان مصرف پتیدین تمام ساعات کاهش یافت. نتیجه گیری: تجویز پره گابالین قبل از اعمال جراحی می تواند کنترل درد بهتری برای بیمار به همراه داشته باشد و از آنجایی که این دارو میزان مصرف پتیدین را نیز کاهش می دهد می تواند در هزینه های دارویی بیمارستان تاثیری هرچند ناچیز داشته باشد.

Title

Evaluation of oral pregabalin effects on postoperative pain control after orthopedic surgery on farctureof lower limbs in Fatemi hospital in 1390

English Abstract

Background and Aims: postoperative pain is one of the problems that the lack adequate control of it has many complications , and postoperative adequate control of pain has a special importance in terms of preventing the negative complications such as tachycardia, hypertension, myocardial ischemia, decreasing in alveolar ventilation and wound poor improvement. In this study we are evaluating the preoperative administration of pregabaline, its efficiency and safety in pain reduction after lower limbs orthopedic surgery and reduction in narcotic requirement and its relative side- effects. Material and Methods: this double blind clinical trial study carried out on 60 patients whose were candidates for surgery in Fatemi hospital because of fractures in pelvis, femur and tibia. Patients were allocated to two groups, one group has received a 150 mg pregabaline capsules 2 hours before surgery and the other group has received placebo as a control. In both groups patient's condition was evaluated in 2, 6, 12 and 24 h postoperatively, and so the pain scores of patients based on Visual Analogue Scale VAS criteria by zero to 10 scale ruler, sedation score of patients by Ramsay sedation scoring, nausea and vomiting rate by N&V Score criteria and presence or absence of hallucinations and was recorded in check lists. Then data was analyzed by SPSS v16. Results: In this study60 patients were participated that among them 31 patients (51.7%) were male and 29 patients (48.3%) were female. The age averages of these patients in pregabaline and placebo group were 43.66±12.17and 41.93±11.39 years respectively. Moreover, in this study was observed that in pregabaline group nausea and vomiting scores in all evaluation hours, sedation rate in hours 2 and 6 as well as pethidin econsuming rate in all hours was reduced significantly. Conclusion: Pregabaline administration preoperatively can be associated with useful pain control for patients. Since this medicine reduced the pethidin econsumption, it can although has a slight effect on hospital drug costs.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :قدرت اخوان اکبری
استاد مشاور :مسعود انتظاری
نگارنده :شهرزاد حاجی میرزایی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0405
Uncontrolled Keywords:پره گابالين، شكستگي اندام تحتاني، کنترل درد، آنالوگ بصری درد.
کلیدواژه ها (انگلیسی):Pregabaline, lower limb fracture, pain.
Subjects:QV pharmacology
WE Musculoskeletal system
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:3285
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:24 Jan 1391 08:26
Last Modified:21 Feb 1399 09:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...