title

بررسي شيوع اسهالهاي ناشي از عوامل باکتريايي بيماريزا در کودکان زير 5 سال استان اردبيل وتعيين مقاومت دارويي آنها

فتحی, افشین ، اصلانی, محمد مهدی ، حبیب زاده, شهرام ، جعفرزاده, مجید ، کاظمی اصل, سید محمد ، موسوی, سید فضل الله ، غادریانی, احیا ، احد نژاد, افسانه ، نیک بین, وجیهه السادات ، اخباری, محمدرضا ، خمسه, سمیه ، خمسه, حسنعلی (1384) بررسي شيوع اسهالهاي ناشي از عوامل باکتريايي بيماريزا در کودکان زير 5 سال استان اردبيل وتعيين مقاومت دارويي آنها. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

29kB
[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

419kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بيماريهاي اسهالي از بزرگترين علل متغير مرگ و مير در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به شمار مي روندبه طوري که سالانه در آسيا آفريقا و آمريکا بطور تخميني در حدود 5/4 تا 6 ميليون كودك در نتيجه ابتلا به بيماري اسهال ميميرند. د ردهه هاي گذشته اسهال يکي از علل عمده مرگ و مير در کودکان ايران بوده است. اما بکار گيري دستورالعملهاي محلي تهيه شده بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني براي کنترل بيماريهاي اسهالي چون تغذيه با شير مادر يا درمان دهيدراتاسيون با ORS و اموزشهاي بهداشتي ميزان بيماريهاي اسهالي کاهش يافته است. با توجه به عوامل فوق الذكر و نظر به كاهش ميانگين وزن كودكان زير 5 سال و همچنين شيوع گاستروانتريتهاي تب دار گزارش شده توسط مراكز بهداشت شهرستانهاي اطراف استان ، احتمال آن را با عفونتهاي باكتريايي متصور مي سازد. هدف از اين بررسي تعين عوامل باكتريال ماننداشرشياكلي هاي آنتروپاتوژنيك، سالمونلا، شيگلا،ويبريو، آئروموناس ويرسينيادراسهال كودكان زير 5 سال در كل استان اردبيل مي باشد . روش تحقيق : در طول دوره 12 ماهه تحقيق شهريور1384 لغايت مرداد 85،نمونه گيري از1335 کودک زير 5 سال مبتلا به اسهال از بيمارستان امام و مرکز بهداشت چندشهرستان اطراف استان انجام گرفت که 285 نمونه معيارهاي لازم براي بررسي رانداشتند . درنهايت 1050 نمونه در اين طرح مورد بررسي قرار گرفت . نمونه ها به صورت سواپهاي آغشته به مدفوع جمع آوري و ازطريق محيط ترانسپورت (کاري- بلر) به آزمايشگاه مرکزي ارسال وبر روي محيطهاي مک کانکي آگار ، سالمونلا - شيگلا آگار ، TCBSآگار، Cin آگارومحيط سلنيت F کشت داده شدند و بعد از مدت زمان مناسب انکوباسيون کلونيهاي مشکوک با روشهاي استاندارد بيوشيميايي شناسايي گرديدند. نتايج : که از اين تعداد حدود 121 مورد يعني چيزي معادل 5/11 درصد باکتري پاتوژن جداسازي شد که فراواني باکتريهاي ايزوله شده به ترتيب مربوط به يرسينيا انتروکولتيکا 22 سويه ( 2/18 درصد) ، ويبريو کلرا 11 سويه (9 درصد)، اشرشياکلي انتروپاتوژنيک 36 سويه (8/29 درصد) ، سالمونلا 9 سويه (5/7 درصد) ، شيگلا 30 سويه (8/24 درصد) و پلزيوموناس 1 سويه (8/0 درصد)و ائروموناس هيدروفيلا 12 سويه(9/9 درصد) بودند . نتيجه گيري : به طور كلي مقايسه نتايج حاصله از بخشهاي مختلف بررسي شده،نشان مي دهد كه علل اسهال با توجه به موقعيت زيستي ، فصول مختلف سال ،شرايط اقتصادي ،آلودگي آب و غذا متفاوت است . به طوري كه نتايج حاصل از اين تحقيق با توجه به فصول مورد مطالعه، شرايط آب و هوايي استان و نيز همزماني تحقيق با اپيدمي وبا قابل انتظار مي باشد.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :افشین فتحی
مجری اصلی :محمد مهدی اصلانی
همکار طرح :شهرام حبیب زاده
اطلاعات اضافی :اسهال : دفع مدفوع بيش از سه بار در 24 ساعت را اسهال ميگويند
کلید واژه ها:اسهال
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :329
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :21 مهر 1388 09:37
آخرین تغییر :01 تیر 1393 06:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...