title

بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مراجعين به مراكز بهداشتي و درماني شهر اردبيل

مظاهری, عفت ، فولادی, نسرین ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، یزدانی, افشین (1390) بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مراجعين به مراكز بهداشتي و درماني شهر اردبيل. در: سومين كنگره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بامحوريت زيست پزشكي, 11 اسفند 1390, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل .

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
568kB

خلاصه فارسی

هدف:اين پ‍ژوهش با هدف بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مورد اثرات سيگار مورد پژوهش قرار گرفته است. روش ها:پژوهش از نوع توصيفي بوده وآزمودنيهاي پژوهشي حاضر از 288 مادر باردارو همسران سيگاريشان كه به مراكز بهداشتي درماني شهر اردبيل مراجعه ميكردند تشكيل يافته است.در اين مطالعه حهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه براي بررسي ميزان اگاهي و نگرش آزمودنيها استفاده گرديد كه با مراجعه پژوهشگر به مراكز درماني و ارايه پرسشنامه به ازمودني ها جمع آوري گرديد. يافته ها:نتايج نشان داد كه زنان آگاهي خوب (9/47)و مردان از آگاهي متوسط (3/56)برخوردارند.در هر دو گروه نگرش مثبت در مورد اثرات سيگار وجود دارد زنان (1/52)و مردان (6/48)همچنين همبستگي بسيار ضعيفي بين سن و ميزان آگاهي مادران بار دار ديده شد (4%=r)و نيز تفاوت معني داري بين ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مورد اثرات سيگار درمراجعين مشاهده گرديد (49%=Z)مقايسه نحوه نگرش در مورد اثرات سيگار (84%=Z)اختلاف معني داري را نشان نداد. نتيجه گيري: سن و مراجعات مرتب به مراكز بهداشتي تاثير معني داري بر ميزان آگاهي زنان باردار دارد در حاليكه متغير هاي شغل ،ميزان تحصيلات ، سن حاملگي ،تعداد زايمان و مدت قرارگيري در معرض دود سيگار به ميزان آگاهي موثر نمي باشد. درهمسران سيگاري متغير هاي سن و مدت استعمال سيگاربر ميزان آگاهي موثر بوده ولي ميزان تحصيلات و تعداد سيگار مصرفي موثر نمي باشد. هم چنين سن بر نحوه نگرش مادران موثر ولي در همسران انان موثر نمي باشد و ساير متغيير ها تاثيري بر نگرش در هر دو گروه ندارد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عفت مظاهری
کلید واژه ها:زنان باردار- آگاهي - نگرش
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :3302
ارائه شده توسط : خانم عفت مظاهری
ارائه شده در تاریخ :04 خرداد 1391 10:21
آخرین تغییر :29 بهمن 1391 10:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...