title

بررسي ميزان شيوع سندرم کمپارتمان داخل شکمي در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه جراحي بيمارستان دکتر فاطمي اردبيل از اول آذر ماه 1383 لغايت اول آذر ماه 1384

فیضی, ایرج and پورفرزان, ایرج and همراز, صمد (1384) بررسي ميزان شيوع سندرم کمپارتمان داخل شکمي در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه جراحي بيمارستان دکتر فاطمي اردبيل از اول آذر ماه 1383 لغايت اول آذر ماه 1384. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
154kB
[img] Text - final reserch project report
45kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

368kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

534kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : حفرة شكم مانند ساير حفرات بسته، ظرفيت محدودي دارد كه با افزايش فشار شكم بيشتر از اين ظرفيت، يك سندرم بنام سندرم كمپارتمان داخل شكمي تظاهر مي‌يابد. براي اين افزايش فشار شكم، دو منبع وجود دارد: خون و ادم. هنگامي كه فشار داخلي شكمي به بيش از 15mmHg برسد، تغييرات فيزيولوژيك جدي آغاز مي‌شود. جابجايي ديافراگم به سمت بالا، ريه‌ها را تحت فشار قرار مي‌دهد و نهايتاً به هيپوكسي منجر مي‌شود. به علت كاهش بازگشت وريدي به قلب و افزايش پس بار، برون ده قلبي كاهش مي‌يابد و هيپوتانسيون رخ مي‌دهد. با ادامه افزايش IAP نارسايي كليوي آنوريك نيز رخ مي‌دهد. اگر فشار داخل شكمي كاهش داده نشود، مرگ بيمار حتمي خواهد بود. در مطالعات انجام شده حتي با درمان مناسب مورتاليتة بالاي 50% گزارش شده است. ما در اين تحقيق در پي آن بوديم كه ميزان شيوع سندرم كمپارتمان داخل شكمي را در بيماران بستري در ICU جراحي مشخص كنيم و همچنين بيماران در معرض خطر اين سندرم را شناسايي و ميزان مورتاليته اين بيماران را نيز مشخص كنيم تا بوسيله نتيجه تحقيق يك غربالگري مناسب براي بيماران با ريسك بالا برنامه‌ريزي شود تا با كاهش فشار داخل شكمي در اين بيماران جلوي مرگ حتمي‌شان گرفته شود. روش تحقيق : در اين مطالعه توصيفي – تحليلي كلية بيماراني كه در ICU جراحي بيمارستان فاطمي اردبيل از اول آذر 83 تا اول آذر 84 بستري شدند و مشكل جراحي داشتند، مورد بررسي قرار گرفتند. در ابتداي ورود به ICU، فشار داخل شكمي بيمار به وسيلة اندازه‌گيري فشار داخل مثانه‌اي اندازه‌گيري شد و در برگة پرسشنامه هر بيمار ثبت شد. اگر فشار اوليه بيمار بالاي mmHg15 بود، هر 6 ساعت دوباره فشار داخل مثانه‌اي اندازه‌گيري مي‌شد. همچنين در بيماراني كه فشار اوليه‌شان كمتر از mmHg15 بود ولي در روزهاي بعد علايم مشكوكي مثل نارسايي تنفسي، اليگوري و هيپوتانسيون و يا ديستانسيون شكم پيدا مي‌كردند، برنامه غربالگري فوق در مورد آنها نيز اعمال مي‌شد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه‌ها جمع‌آوري و در آخر تجزيه و تحليل نهايي با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتايج : از مجموع 187 بيمار بستري شده در ICU بيمارستان فاطمي اردبيل در يك سال، 64 بيمار (22/34%) فشار داخل شكمي اوليه‌شان بالاي mmHg15 بوده و به سندرم كمپارتمان داخل شكمي مبتلا بوده‌اند. كه از اين تعداد 36 بيمار (25/56%) بالاي 50 سال سن داشته‌اند. اتيولوژيهاي شايع در بيماران، به ترتيب مولتي تروما با 28 بيمار (75/43%)، پريتونيت با 10 بيمار (63/15%) و كوله سيستيت با 8 بيمار (5/12%) بودند. از مجموع 64 بيمار با ACS، 23 بيمار (93/35%) فوت كردند كه هرچه ميزان فشار داخل شكمي بالا مي‌رود، ميزان مرگ و مير نيز بالاتر مي‌رود. نتيجه‌گيري : با توجه به اينكه بيماستان فاطمي اردبيل، تنها مركز رفرال تروما در استان است و همچنين نقش تروما در ايجاد سندرم كمپارتمان داخل شكمي، ميزان شيوع سندرم كمپارتمان داخل شكمي در تحقيق ما بيشتر از نتايج ساير تحقيقات بود. بنابراين برنامه غربالگري در تمام بيماران بستري در ICU جراحي بيمارستان فاطمي مي‌تواند در نجات جان بيماران كمك كننده باشد.


English Abstract

Introduction: Abdominal cavity like other closed cavities, has limited capacity wich with acceleration of intra abdominal pressure (IAP) more than this certain capacity itself as syndrome which called intraabdominal compartment syndrome. For this increasing, there are two origin: blood and edema. When the pressure rise more than 15 mmHg, the serious physiologic variations will start. The dislocation of diaphragm towards up, will reduction of venous return to heart and acceleration of after load, cardiac cut put will decrease and cause to hypotensia. With continuity of acceleration of IAP, renal failure will happen. If the IAP isn't reduced, the death will surely happen. In the studies the mortality more than 50% reported even with appropriate care. Our aim from this study is to find the prevalence rate of intra abdominal compartment syndrome in patients who hospitalized in ICU of surgery, also we wanted to determine the risk factor for this syndrome and mortality rate in them. From the results of this research we can have appropriate screening in patients with high risk and with lowering of IAP in them, the death will be prevented. Materials & Methods: In this descriptive – analytic study, all the patients who hospitalized in ICU of Fatemi hospital from 1 of Azar 1383 to 1 of Azar 1384 that have surgical problems had been done. At the time of entrance of patients to ICU, IAP of them was measuried by measuring of intra vesical pressure and registered in questionary of them. If the primitive pressure was more than 15mmHg, the intra vesical pressure would be measured again every 6 hours. Also in patients whom the primitive pressure less than 15mmHg but in next few days there was some suspicious symptoms like breathing failure, oliguria, hypotension or distended abdomen, the screening would be done for them too. The data and information of questionary was collected and finally it analysied by SPSS software. Results: From the 187 patients who had been hospitalized in ICU Fatemi hospital of Ardebil during one year, 64 patients (34.22%) have IAP>15mmHg and suffering form intra abdominal compartment syndrome. That from these patients, 36 person (56.25%) were more than 50 years old. Commen ethiologies in these patients were respectively: multiple trauma with 28 patients (43.75%), pretonitis with 10 patients (15.63%) and colesystithis with 8 patients (12.5%). From 64 patients with ACS, 23 patients (35.93%) dead. So the higher pressure in abdomen, the higher mortality. Conclusion: Because of Fatemis hospital of Ardebil is the only trauma referral center of county and also the role of trauma in Intra abdominal compartment syndrome, the prevelance rate of intra abdominal compartment syndrome in our survey was more than others. So screening program in all of patients whom hospitalized in ICU of surgery of Fatemi hospital can help in rescue of these patients.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ایرج فیضی
استاد مشاور :ایرج پورفرزان
نگارنده :صمد همراز
Additional Information:شماره پایان نامه:
Uncontrolled Keywords:سندرم كمپارتمان داخل شكمي – فشار داخل شكمي – فشار داخل مثانه‌اي – مولتي تروما – بيمارستان فاطمي – اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Intra abdomen compartment syndrome, Intra abdominal pressure, Intra visceral pressure , multiple trauma , Fatemi hospital , Ardebil.
Subjects:WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Surgery
ID Code:331
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:24 Jul 1388 07:30
Last Modified:30 Feb 1399 11:11

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...