title

مطالعه برخي ابعاد اپيدميولوژيك حمله اخير حيوان گزيدگي اهالي روستاهاي مشكين شهر توسط يك گرگ آلوده به ويروس هاري اثبات شده

حبیب زاده, شهرام ، صادقی, همایون ، سلطان محمدزاده, محمد صادق ، گنجی, اکبر (1384) مطالعه برخي ابعاد اپيدميولوژيك حمله اخير حيوان گزيدگي اهالي روستاهاي مشكين شهر توسط يك گرگ آلوده به ويروس هاري اثبات شده. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

624kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: هاري از بيماري هاي حاد ويروسي حيوانات خونگرم است كه ممكن است به طور اتفاقي در اثر گزش حيوانات، استنشاق افشانه هاي حاوي ويروس و پيوند قرنيه و ساير بافت هاي آلوده به انسان نيز منتقل شود و لذا جزو بيماري هاي مشترك انسان و حيوانات، به حساب مي‌آيد.از آنجا كه هاري در ايران آندميك است.وهاري ناشي از گرگ گزيدگي نيز جداي از ساير جهات از اين جنبه نيز حائز اهميت است كه معمولا تعداد افراد بيشتري قرباني حمله حيواني مي شوند و با توجه به اينكه اخيرا گزارش از حمله يك گرگ هار از مشكين شهر كه از نظر وسعت حمله در نوع خود بي نظير بوده است مقدر گرديد تا يك مطالعه براي بررسي ابعاد مختلف بروز اين حيوان گزيدگي بعمل آيد تا به عنوان تجربه اي مكتوب در اختيار ساير سازمانها واستانها قرار گيرد. روش تحقيق : اين مطالعه توصيفي بر روي تمام اقراد مورد حمله واقع شده صورت گرفت ، روش گرد آوري اطلاعات انجام مصاحبه با قربانيان وپيگيري افراد تا دو سال بعد ازحمله از نظر وقوع مرگ ومير بود. نتايج : در تاريخ تير ماه 84 يك مورد گرگ هار كه هار بودن ان در انستيتو پاستور ايران به تائيد رسيد به 7 روستاي همجوار در بخش جنوبي شهرستان مشكين شهر حمله نموده و 24 نفر از اهالي روستايي را كه همگي بومي منطقه خود بودند مجروح نمود. در اولين مورد در ساعت 17بعداز ظهر و مورد بيست وسوم در ساعت 35/20 همان روز مورد حمله قرار گرفت وفرصتي براي اتخدذ تصميم وپيشگيري بوجود نيامد.اعضا آسيب ديده به ترتيب عبارت بودند: سر و صورت 21 مورد، دست ها 12 مورد ،تنه و شكم 8 مورد ،گردن 3 مورد،باسن 1 مورد،پاها 3 مورد، در 14 مورد زخم ها چنگا لي و در 55 مورد زخم دندان ديده شد. در مورد عوارض در 2 مورد سكل حمله بصورت فقدان توانايي در خم شدن انگشت روي داد ودر ساير مورد عارضه اي رخ نداد .هيچ موردي از مرگ ومير در نزديك به دو سال پيگيري ديده نشد. نتيجه گيري : حمله گزارش شده در اين مطالعه منحصر به فرد بوده وكيفيت حمله كاملا بر رفتار «حيوان هار» منطبق است . وجود حمايت كافي وهوشياري سيستم هاي بهداشتي درماني با انجام واكسيناسيون ونزريق سرم وتتابولين مورتاليته را به صفر رسانيده وبه اين ترتيب از مرگ 24 نفر پيشگيري شده است ..به نظر مي رسد شرايط خاص اقليمي موجود در زيستگاه مسكين شهر وهمچنين بكر بودن طبيعت آن دركنار وجود انواع روباه ها واختمالا خفاشها چرخه اي از گردش هاري در وحوش ايجاد نموده واين امر ضمن كنترل طبيعي تعداد اين جانداران پيامدهاي تصادفي نظير حمله گرگ هار به انسانها را نيز به همراه داشته است.


خلاصه انگلیسی

Background & Objectives: The reason for attacks of wild canines are for hunting or defense or as rabies. Usually in the biting of rabid wolf there are so many victims and the wounds are deeper and more dangerous. The rabies probability in this wound is 15 times more than the other bites. This article is a report of 24 bites of a rabid wolf in a short period of time. It is considerable even after 3 years because of the large number of victims and the appropriate measures of health related systems, and lack of mortality. Materials and methods: The report consists of 24 wounded patients from the health center of Meshkin Shahr. All of the victims were interviewed, examined and followed up for 3 years. Results: In the summer of 2006 a rabid wolf, whose rabies later was confirmed by Pasteur Institute of Iran, attacked 7 contiguous villages in the southern part of Meshkinshahr and 24 of natives were wounded. Mean age of victims was 36.5 years old. The injured organs were as follow: head and face in 21 cases, hands in 12 cases, body and abdomen in 8 cases, neck in 3 cases, leg 3 cases, and buttock 1 case. In 14 cases the wound of claw and teeth were observed. In two cases the attack form was inability in bending fingers and in other cases there weren't any complications. All of the patients were treated with vaccine and anti rabies serum and if necessary with tetabolin. There wasn't any mortality and morbidity reported during the 3-year follow-up. Conclusion: The manner of wolf attack was compatible with the rabid wolf's behavior. No death was reported due to sufficient support, health care centers' awareness, vaccination and serum injection and tetabolin

نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :شهرام حبیب زاده
تاریخ اتمام :19 شهریور 1384
کلید واژه ها:گرگ، هاري ، مشگين شهر
کلید واژه ها (انگلیسی):wolf, rabies , Meshginshahr
موضوعات :WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :332
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :24 مهر 1388 07:52
آخرین تغییر :28 فروردین 1392 08:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...