title

بررسی اثر الکترومغناطیس تراپی در درمان بی خوابی به روش کارآزمایی بالینی

صادقی موحد, فریبا and مولوی, پرویز and گسیلی, فرید and رحمانی, تورج and امانی, فیروز and رستمی, امیر مسعود (1391) بررسی اثر الکترومغناطیس تراپی در درمان بی خوابی به روش کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). pp. 68-76. شاپا 2228-7280

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Text - Published Version
156kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

زمینه و هدف: بی خوابی یکی از شایعترین اختلالات خواب در دنیاست. با توجه به اختلال در فعالیتهاي روزمره و همچنین احتمال افزایش ریسک ابتلا به افسردگی ماژوردر افراد مبتلا به بی خوابی، درمان صحیح و پایدار این بیماري از اهمیت بالایی برخوردار است. درمان رایج بی خوابی در حال حاضر درمان دارویی و استفاده از خواب آورهایی چون بنزودیازپین ها می باشد اما با توجه به عوارض جانبی این داروها استفاده از روشهاي درمانی غیر دارویی، ضروري نشان می دهد . لذا در این مطالعه برآن شدیم تا اثرالکترومغناطیس تراپی را درمقایسه بادرمانهاي رایج دارویی در درمان بی خوابی بررسی نماییم. روش کار: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور 60 نفر از افراد مبتلا به بی خوابی مزمن اولیه که به تشخیص آنها قطعی شده ، DSM-IV مطب خصوصی متخصص اعصاب وروان مراجعه کرده بودند و بر اساس کرایتریاي مشکل بی خوابی بیمار بیش از 3 هفته طول کشیده بود و بیمار مشکلات زمینه اي دیگر نداشت ، انتخاب شدند، افراد در 2 گروه 30 نفري درمان با الکترومغناطیس و کنترل (درمان با آلپرازولام) جاي داده شدند و به مدت 3 هفته تحت درمان بیماران در 3 ،(ISI) و پرسشنامه بررسی شدت بیخوابی (PSQI) قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه بررسی کیفیت خواب مقطع زمانی قبل از شروع درمان، بلافاصله بعد از درمان و یک ماه پس از درمان بررسی شده و نتایج به دست آمده تحت آنالیز آماري قرار گرفت. 53 %) می باشند، میانگین سنی / 46 %) و 32 زن ( 3 / یافته ها: در این مطالعه 60 بیمار شرکت داشتند که مشتمل بر 28 مرد ( 7 37 سال می باشد که کمترین سن شرکت کننده در مطالعه 17 سال و بیشترین سن 65 سال می باشد، میانگین / بیماران 3 امتیاز به دست آمده از هر یک از پرسشنامه ها قبل از شروع درمان و بلافاصله بعد از درمان تفاوت معنی دار آماري در بین دو گروه درمان وکنترل نداشت ولی یک ماه پس از درمان تفاوت معنی دار آماري بین دو گروه وجود داشت. نتیجه گیري: الکترو مغناطیس تراپی می تواند به عنوان جایگزین مناسبی براي داروهاي خواب، آور جهت درمان بی خوابی باشد که علاوه بر درمان بی خوابی در حد دارو هاي خواب آور پایداري بیشتري نیز نسبت به داروهاي خواب آور دا شت ه و عوارض جانبی گزارش شده اي هم ندارد.

Title

Electromagnetictherapy for Treatment of Insomnia: A clinical Trial Study

English Abstract

Background & Objectives: Insomnia is one of the most common sleep disorders in the world. It causes disruption in daily activities and increases the risk of major depression. Hence, clinically the appropriate and persistent treatment of insomnia is very important. Using of hypnotic drugs such as benzodiazepines is the common treatment for insomnia but they show several side effects and it seems that new medications should be used for treatment of sleep disorders. The aim of this study was comparison between the effects of electromagnetic therapy and conventional drug usage in the treatment of insomnia. Methods: In a blind randomized clinical trial study, 60 people referred to the private office of the psychiatrist and experienced more than 3 months extended primary insomnia were selected. They were diagnosed by DSM-IV criteria and had no other underlying problems. The subjects were divided in two groups: 30 people in each and treated electromagnetically or with Alprazolam for 3 weeks. Before treatment, immediately and one month after treatment, quality of sleep and severity of the insomnia were evaluated by using the standard questionnaires and finally, the results were analyzed statistically. Results: In this study, 60 individuals participated from whom 28 were male (46.7%) and 32 patients were female (53.3%).The mean age was 37.3 years old in a range of 17- 65. The mean point of each questionnaire, before and immediately after treatment significantly didn't show any difference but one month after treatment, there was a significant difference in both groups. Conclusion: To treat insomnia, electromagnetic therapy appears to be used as a replacement for sedative medicines. It also has more stability in comparison with other sedative medicines and no side effects have been reported yet.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریبا صادقی موحد
نویسنده مسئول :پرویز مولوی
Additional Information:Indexed in: Google Scholar, Magiran, SID
Uncontrolled Keywords:الکترو مغناطیس تراپی؛ بی خوابی اولیه مزمن؛ بنزودیازپین ها
کلیدواژه ها (انگلیسی):Electromagnetic Therapy; Primary Chronic Insomnia; Benzodiazepines
Subjects:WL Nervous system
WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:3327
Deposited By: Dr Fariba Sadeghi Movahed
Deposited On:17 Feb 1391 07:49
Last Modified:24 Aug 1399 08:28

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...