title

سنجش میزان نشاط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

امانی, فیروز ، حبیب زاده, نسرین ، ریحانی, زهرا ، عباس نژاد, شلاله ، پاشا زاده, زهرا ، حیدری, مینا (1390) سنجش میزان نشاط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
پیش نمایش
متنی
904kB
[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
225kB

خلاصه فارسی

مقدمه: شادی یک هیجان است که در اثر محرک های درونی و بیرونی ارگانیسم را در جهت انبساط عضلانی،انبساط و بهجت روحی سوق می دهد و تمایل وی برای تداوم چنین احساسی زیاد است. بر عکس اندوه که تمایل انسان به عدم تداوم آن می باشد.ذات شادی در انسان اولیه است اما نوع شادی کردن آن به یادگیری و متغیر های محیطی و فرهنگی بستگی دارد. طبیعی است مطلوب آدم ها با یکدیگر براساس طبقه ای که در آن قرار گرفته اند متفاوت خواهد بود.اگر برای یک کودک تغذیه یک مطلوب باشد برای یک بزرگسال رسیدن به یک موقعیت مشخص یک مطلوب خواهد بود. بر این اساس شادی و نشاط همبستگی زیادی با عمق نگرش و سازمان یابی شخصیت فرد دارد. طبیعی است هر اندازه شخصیت فرازغنای بیشتری برخوردار باشد از نشاط بیشتر و عمیق تری برخوردار خواهد بود. روش کار:جامعه آماری این پروژه255 نفر از دانشجویان علوم پزشکی اردبیل که شامل دانشکده پزشکی و پیراپزشکی است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی است. پرسشنامه ی طرح شده شامل 24 سوال بود که عوامل موثر بر نشاط و میزان نشاط را ارزیابی می کرد. بعد از جمع آوری،تجزیه وتحلیل آماری صورت گرفت که نتیجه ی حاصل از این پروژه به صورت نمودار، جدول و متن ها گزارش شده است. نتیجه گیری: شادی یک مقوله ای است که بیشتر به معنای آرامش خاطر است وبیشترین عوامل تاثیر گذار بر آن هدفمند بودن زندگی،ویژگی های شخصیتی،داشتن ثروت وخودکفایی،داشتن عقاید مذهبی،داشتن احساس کنترل و تسلط بر زندگی و اعتماد به نفس هستند. سطح نشاط باتوجه به یافته ها در حد متوسط است و این مستلزم یک برنامه ریزی کلی برای ارتقا سطح نشاط در بین مردم به خصوص دانشجویان که قسمت اعظم را در کشور شامل می شوند می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
نویسنده :نسرین حبیب زاده
کلید واژه ها:نشاط - همبستگی - دانشجو
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :3334
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :04 خرداد 1391 10:23
آخرین تغییر :01 اسفند 1391 08:39

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...