title

بررسی انگيزه هاي ورود به رشته پزشكي دربین دانشجويان ورودی سال 89_90 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

امانی, فیروز ، فرشاد, وحید ، کرامتی, حسین (1390) بررسی انگيزه هاي ورود به رشته پزشكي دربین دانشجويان ورودی سال 89_90 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
پیش نمایش
Image (BMP)
1MB
[img]
پیش نمایش
Image (GIF)
904kB

خلاصه فارسی

مقدمه:انتخاب شغل و رشته تحصیلی یکی از مهم ترین قدم های هر شخص در طول زندگی است. انتخاب رشته بایدبا دقت وآگاهی صورت بگیرد،چراکه فرد برای آینده خود تصمیم می گیرد.دربین رشته های علوم پزشکی،رشته پزشکی جایگاه ویژه ی دارد،چراکه اکثر افراد باتوجه به آینده شغلی آن را به عنوان یکی ازرشته های تحصیلی خود برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند لذاباید انگیزه افراد از ورود به این رشته مشخص شود روش کار:این پروژه که ازنوع مطالعات توصیفی می باشددربین دانشجویان سال اول رشته پزشکی دانشگاه اردبیل انجام گرفت .دراین مطالعه ازپرسش نامه پایا وروا که حاوی 21گزینه درمورد اولویت افراد می باشد استفاده گردیده است ونتایج ،مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است نتایج:دراین بررسی از26 نفر،42.3درصد علاقه به رشته پزشکی را اولویت اول خود انتخاب کرده اند و در مورداولویت دوم نیز علاقه به رشته پزشکی با 19.23 درصدبیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.41 درصدپسران و 46 درصد دختران علاقه به رشته پزشکی را اولویت اول خود قرار داده اند. نتیجه گیری:هدف از انتخاب رشته پزشکی در بین دانشجویان پزشکی ورودی 89-90 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علاقه به رشته پزشکی بوده است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی کلاسی)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
نویسنده :وحید فرشاد
کلید واژه ها:انگیزه - دانشجو- اردبیل- پزشکی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :3352
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :09 خرداد 1391 12:21
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 10:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...