title

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کریم اللهی, منصوره and مظاهری, عفت (1379) بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 3 (3). pp. 24-30.

[img]
Preview
Text - Published Version
289kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/nursing/arti...

Persian Abstract

رضایت بیمار در فرایند مراقبت بهداشتی درمانی نقش مهمی ایفا می کند.تردیدی نیست که درجه ومیزان رضایت بیمار منعکس کننده قابلیت و توانایی پزشک و کارگزاران درمان یا کیفیت درمان است.ارزیابی رضایت بیمار بهدریافت مواد نارسا و یافتن تذابیر لازم و انجام اقدامات ضروری برای حل مشکلات موجود می انجامد که ارتقاء سطح مراقبت را به طور دائم امکان پذیر می سازد. پژوهش حاظر یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1379 انجام شده است. در این پژ.هش 88 بیمار مراجعه کننده به بخش های اورژانس مرکز ـموزسی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مورد بررسی قرار گرفته اند.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بود که شامل دو قسمت مشخصات فردی اجتماعی و 31 سوال در ارتباط با عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران بود که توسط مصاحبه تکمیل گردید.تجزیه تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون X2 انجام شد. P<0.0 معنی دار در نظر گرفته شده است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان داد که 96.7% واحد ها از دسترس بودن بخش اورژانس 92.05% از دسترس بودن داروهای مورد نیاز و 93.2% از مهارت پرسنل و 94.3 از نحوه انتقال و هزینه درمانی رضایت داشته اند. بر اساس یافته ها، پیشنهادات برای پژوهش های بعدی ارائه گردید. یافته های این پزوهش می تواند در برنامه ریزیهای بهداشتی درمانی به منظور بهبود مراقبت های لازم برای بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس کاربرد داشته باشد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منصوره کریم اللهی
Uncontrolled Keywords:رضایت، بیمار، اورژانس
کلیدواژه ها (انگلیسی):satisfaction, patient, Emergency
Subjects:WX Hospital and other health Facilities
WY Nursing
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:3422
Deposited By: Dr Mansoureh Karimollahi
Deposited On:21 May 1391 09:22
Last Modified:30 Oct 1391 12:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...