title

بررسي روند تغييرات الگوي سوء مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد طي سالهاي82-1377

امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، اعظمی, احد (1382) بررسي روند تغييرات الگوي سوء مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد طي سالهاي82-1377. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

318kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : اعتياد به مواد مخدر در ايران داراي ريشه هاي تاريخي طولاني است.در حال حاضر يک مساله مهم اجتمائي و بهداشتي براي دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد . بر اساس آمار دفتر کنترل مواد مخدر و جرائم سازمان ملل( UNODCP ) حدود 90 % کل معتادين و مواد مخدر کشف شده در جهان در ايران کشف مي گردد.اعتياد يک سندرم رفتاري و رواني است که با ميل شديد به مواد و مصرف دائم و تمايل شديد به مصرف مجدد بعد از قطع دارو مي باشد.اين پژوهش به بررسي ويژگيهاي فردي و الگوهاي مصرف مواد مخدر در معتادين خود معرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد شهر اردبيل پرداخته است روش تحقيق : در اين مطالعه توصيفي – مقطعي به روش گذشته نگر ، ويژگيهاي معتادين خود معرف مرکز پذيرش و درمان بهزيستي شهرستان اردبيل ، با بازنگري پرونده هاي مراجعه کنندگان به مرکز از اول سال 1377 تا پايان سال 1378( در مجموع 535 پرونده ) مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعات مورد نياز از پرونده ها استخراج و در نهايت با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي در نرم افزار آماري spss تجزيه و تحليل شدند. نتايج : يافته ها نشان داد که 8/97% مراجعين مرد وبقيه زن بودند. ميانگين سني آنها به ترتيب 4/38 و 3/33 سال بود.9/86% متاهل و داراي ميانگين 4 فرزند بودند. 3/85% نمونه ها سابقه استعمال دخانيات و 7/10 % نمونه ها در بستگان درجه اول سابقه خانوادگي مصرف مواد افيوني داشتند. متوسط سن شروع اعتياد8/28 سال بود.9/37% نمونه ها يک تا دو بار سابقه ترک داشتند.6/3 % به استفاده از سرنگ مشترک و 8 % به ارتکاب ساير جرائم ( غير از اعتياد ) معترف بودند. طولاني ترين دوره ترک 1 تا 3 ماه بوده است. مواد مورد مصرف شامل 9/81% ترياک،9/9% هروئين و 9/1% مصرف توام ترياک و هروئين بود. روشهاي رايج مصرف شامل تدخين 7/41 %،خوردن مواد 5/30% ، تزريق 7/6% و مصرف توام خوراکي و تدخين 1/21% بود. بين نوع ماده مصرفي با سن ، روش مصرف مواد و وضعيـت تاهل رابطه معني دار وجود داشت ( 5% P< ) . نتيجه گيري : با توجه به نتايج بدست آمده لزوم انجام پژوهش هاي مشابه جهت توصيف و تحليل اپيدميولوژيک دقيقتز وضعيت اعتياد در سطح استان و شهرستانهاي ديگر ضروري است .

عنوان انگليسي

Survey Trend of Substance Abuse Between Addicts Referred To Self Addiction Centers,1377-82

خلاصه انگلیسی

Introduction: Opium in the simple form indicates mental dependence to social material that the first result of it decreases of person ability or disability in doing at least dirties. Opium addiction in Iran has long historical roots, and it is a major social and health problem for the Islamic republics Government. According to UNDCP, 90 % of the worldwide morphine & opium seizures occur in Iran .Addiction characterize with a psychological and behavioral system in which there is drug crowing, compulsive case and a story tendency to relapse after withdrawal .the aim of this study survey personally characters and opium use pattern in patient referred to Ardabil addiction treatment center. Materials & Methods: in this retrospective and descriptive analytic study the characteristics of the self – introduced addicts referred to Ardabil admission and treatment office of the welfare organization were studied using their files and recorded data and information (totally 2225 files). Results : Results showed that 98.2% of the clients were male with mean age of 36.3 years old . 67/8% were married with average of 3 children. 85.1% of the samples had the history of cigarette smoking and 8/13% of the cases had the history of opium consumption in their first class family members. The mean age of starting of addiction was 8/26 years old. 8/54% of the samples had 1-2 times history of abandonment of addiction. 3/3% of them had used syringe in common and 8% of them had committed other offences in addition to addiction . The consumed narcotics were opium (6/63%) , heroin (7/11%), both opium and heroin (1.9%). The common ways of consumption were. Fumigation (35%), eating (6/21%), injection (1/13%), and both eating and fumigation (6/12%). There was a significant relation between kind of consumed narcotics and age, consumption way and marital status (p<0/05). Conclusion: According to the results it is necessary to carry out similar researches for epidemiological description and analysis of precise status of addiction throughout the Ardabil province, its cities and townships

نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :فیروز امانی
همکار طرح :سعید صادقیه اهری
همکار طرح :احد اعظمی
تاریخ اتمام :19 شهریور 1382
کلید واژه ها:معتاد - مراکزخود معرف - ويژگي معتادين
کلید واژه ها (انگلیسی):Addict, Self – introduced, characteristics addicts
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :343
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :26 مهر 1388 09:15
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 09:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...