title

قد و وزن دانش آموزان پسر 19-7 ساله اردبیل

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1387) قد و وزن دانش آموزان پسر 19-7 ساله اردبیل. در: دهمین کنگره تغذیه ایران, 6-9 آبان 1387, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
701kB

خلاصه فارسی

یکی از مهمترین شاخص های بین المللی برای ارزیابی رشد و سلامت جسمی ، اندازه گیری وزن و قد و تعیین توده بدن بر اساس سن می باشد.بر این اساس ، جهت تعیین شاخص های فوق در اردبیل در سال 1384 مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 4282 دانش آموز پسر 19-7 سال که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام و میانگین و انحراف استاندارد و صدک های 5، 10، 25، 50، 75، 90 و 95 قد و وزن و شاخص توده بدن به تفکیک سن محاسبه گردید.نتایج نشان داد که میانگین قد و وزن پسران شهری به صورت معنی داراز همسالان روستایی خود بیشتر است (0.05≥p) . میانگین قد پسران اردبیلی در تمامی سنین مورد مطالعه از همسالان کرمانی کمتر و از همسالان قائناتی بیشتر می باشد. همچنین میانگین و تمامی صدکهای قد و وزن و توده بدن پسران 19-7 ساله اردبیل زیر صدک های مشابه خود در استاندارد NCHS قرار دارد. در مجموع به نظر می رسد با انتخاب دقیق نمونه ها از مناطق مختلف، استانهای کشور و یا سطح کشور نسبت به تدوین یک معیار مشخصی برای قد و وزن اقدام و الگوی رشد متناسب با هر منطقه و کل کشور را تعیین نمود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :علی نعمتی
نویسنده :عباس نقی زاده باقی
کلید واژه ها:قد، وزن، نمایه توده بدن، پسران اردبیلی
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش تغذیه
کد شناسایی :3481
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :24 مرداد 1391 09:41
آخرین تغییر :28 مرداد 1392 13:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...