title

بررسي مقايسه اي ويژگيهاي باليني و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به آسم برونشيال ساده با آسم برونشيال به همراه رينوسينوزيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از اول آذرماه 1386 تا آخر خرداد 1387

اعظمی, احد ، شرقی, افشان ، اناری, حسن ، حبیب زاده, الهام (1387) بررسي مقايسه اي ويژگيهاي باليني و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به آسم برونشيال ساده با آسم برونشيال به همراه رينوسينوزيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از اول آذرماه 1386 تا آخر خرداد 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
312kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
93kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

679kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : آسم بيماري التهابي مزمن مجاري هوايي تحتاني است كه از نظر باليني با حملات تنگي نفس، سرفه و ويز مشخص مي شود . طبق مطالعات آسم به طور مكرر با رينوسينوزيت همراهي دارد و رينوسينوزيت مي تواند يك فاكتور تشديد كننده يا مستعدكننده براي بروز يا حمله آسم باشد. به علت نقش مستقيم رينوسينوزيت در شدت و كنترل آسم، در اين مطالعه تصميم گرفتيم ويژگي هاي باليني و پاراكلينيكي آسم را براساس وجود يا عدم وجود رينوسينوزيت در بيماران ارزيابي و مقايسه كنيم. روش تحقيق : اين مطالعه توصيفي تحليلي از 1 آذر 1386 تا 31 خرداد 1387 روي بيماران آسماتيك مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل انجام شد. 90 بيمار آسماتيك در اين مطالعه شركت كردند. اطلاعات بيماران شامل : 1-شدت علايم آسم و تاريخچه رينوسينوزيت 2-يافته هاي باليني (وضعيت تنفس، سيانوز و پالس پارادوكس) 3-يافته هاي پاراكلينيكي(گرافي سينه و سينوسهاي پارانازال، اسپيرومتري، شمارش لكوسيت ها و ائوزينوفيلي). در اين مطالعه همراهي آسم و رينوسينوزيت و تأثير رينوسينوزيت روي شدت آسم ارزيابي شد. اطلاعات بيماران با استفاده از نرم افزار SPSS و روش هاي آماري T-test و كاي 2 آناليز شد. نتايج : از بين 90 بيمار آسماتيك، 66نفر(73%) شواهد رينوسينوزيت را داشتند كه 40 نفر(60%) از آنها علائم بيماري سينونازال را در تاريخچه بيماري خود داشتند. شايعترين علامت آنها احتقان بيني(4/39%) بود و شايعترين سينوس درگير در گرافي سينوسها، سينوسهاي ماگزيلاري دو طرفه بودند (7/72%). هيچ ارتباط معني داري در شدت علايم آسم بين بيماران آسماتيك با و بدون رينوسينوزيت، يافت نشد ولي اغلب بيماران مبتلا به آسم با رينوسينوزيت همزمان علايم متوسط و مداوم داشته ولي بيماران بدون رينوسينوزيت علايم خفيف و متناوب و خفيف و مداوم داشتند. در شدت آسم كه با تست عملكرد ريه سنجش شد، اختلاف معني داري بين دو گروه بيماران مطالعه شده وجود داشت.(13/83FEV1=در بيماران بدون رينوسينوزيت در برابر 52/70 در بيماران مبتلا به رينوسينوزيت همراه و 05/0 < P). در مجموع، در مقايسه مرحله بندي شدت آسم در بيماران، اغلب (4/42%) بيماران با رينوسينوزيت همزمان در مرحله 3 و بيشتر(7/48%) بيماران بدون رينوسينوزيت در مرحله 1 قرار داشتند كه اختلاف معني دار بود(002/0=P). از نظر تعداد لكوسيت و ائوزينوفيلي بيماران دو گروه متفاوت معني داري نداشتند(05/0P>). به علاوه، استفاده از درمان دارويي، استروئيد خوراكي و تزريقي، تاريخچه بستري در بيمارستان، نشانه هاي بيماري شديد(سيانوز و نبض متناقض) در بيماران آسماتيك با رينوسينوزيت بيش از بيماران بدون رينوسينوزيت بود. نتيجه گيري : رينوسينوزيت اغلب با آسم همراهي داشته و ممكن است در تشديد علايم آسم و كنترل ضعيف آن نقش داشته و سبب عملكرد پايين ريوي در بيماران آسماتيك شود.

عنوان انگليسي

Comparisonal Evalulation of Clinical and paraclinical characteristics of Bronchial Asthma with Asthma and Rhinosinustis.

خلاصه انگلیسی

Introduction: Asthma is the chronic inflammatory disease of lower airway that manifesting clinically as cough, dyspnea and wheeze. According to studies, asthma is frequently associated with rhinosinusitis and r/s can be a predisposing and exacerbating factor for asthma. Regarding the direct role of R/S in Severity and control of asthma, we decided to assess and compare clinical and paraclinical characteristics of asthma base on the presence or absence of r/s in patients. Material & Methods: This cross sectional study was done from 1 Azar 1386 to 31 Tir 1387 on asthmatic Patients that refer to Ardabil Imam khomeini Hospital. 90 asthmatic patients were contributed in this study. The patients information consist of: 1. The severity of asthma symptoms and r/s history 2. Clinical findings (respiratory status, cyanosis and paradoxical pulse) 3. Paraclinic findings (CXR, PNS – XR, spirometry, WBC count and eosinophilia). In this study, comorbidity of asthma and r/s and influence of r/s on severity of asthma was evaluated. The data of patients were analyzed utilizing SPSS Soft ware and T- test and chi- Squares. Results: Among 90 asthmatic patients, 66 (73%) patients had evidencs of R/S. 40 (60%) patients had the history of sinonasal symptoms. The most common symptom was nasal congestion (39.4%) and on PNS- XR the most common involved sinus was bilateral maxillary sinus (72. 7%) There was no meaningful difference in severity of symptoms between asthmatic patients with and without r/s , but most of asthmatic patients with r/s had moderate persistent symptoms and most of patients without r/s had mild intermittent and mild persistent symptoms. There was meaningful difference between asthma severity as measured by lung function test. (FEV= 83.13 in asthmatics without r/s versus 70.52, P < 0.05). In comparing the staging of asthma, the most of asthmatics with r/s were in Stage 3 (42.4%) but the most of patients without r/s were in stage 1 (%48.7) that was meaningful difference. (p= 0.002) In addition to, using of pharmacologic therapy, oral and injectional steroid, history of admission in hospital, signs of severe disease (Cyanosis and paradoxical pulse) in asthmatics with r/s were more than in patients without r/s. There was no meaningful difference in WBC count and eosinophilia in two groups of patients. Conclusion: Rhinosinusitis is frequently comorbid with asthma that may contribute to more severity and poor control of asthma and affect asthmatic severity as measured by lung function test.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :احد اعظمی
استاد مشاور :افشان شرقی
استاد مشاور :حسن اناری
نگارنده :الهام حبیب زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0289
کلید واژه ها:آسم، رينوسينوزيت، باليني، پاراكلينيكي
کلید واژه ها (انگلیسی):Asthma, Rhinosinusitis, clinical, paraclinical
موضوعات :WF سیستم تنفسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه رادیولوژی
کد شناسایی :35
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :26 آبان 1388 06:56
آخرین تغییر :12 آذر 1391 13:01

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...