title

بررسي تطبيقي رئوس مطالب مدرسان دانشكده پزشكي‏‏، پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با سرفصلهاي وزارتي در نيمسال دوم سالتحصيلي 83- 82

حمیدزاده اربابی, یوسف and نعمتی, علی and عدالتخواه, حسن and مولوی, پرویز and امانی, فیروز and آخربین, کاظم and ساکن, محمد (1382) بررسي تطبيقي رئوس مطالب مدرسان دانشكده پزشكي‏‏، پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با سرفصلهاي وزارتي در نيمسال دوم سالتحصيلي 83- 82. [ research project ]

[img] PDF - Published Version
محدود به Repository staff only

312kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : زمينه و هدف: فرآيند آموزش علوم پزشکي بخش مهمي از آموزش عالي است که با حيات انسانها سرو کار دارد و توجه به کميت و کيفيت آن ضروري مي باشد. ارزشيابي آموزشي يک راهبرد اساسي اين فرآيند است و بخشي از اين ارزشيابي به ارزشيابي رئوس مطالب و سرفصلهاي ارائه شده توسط مدرسان مربوط ميشود. هدف اين مطالعه، تعيين تعداد جلسات برگزار شده و ميزان رعايت رئوس مطالب سرفصلهاي وزارتي توسط مدرسان دروس نظري دانشکده پزشکي، پيراپزشکي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بود. روش تحقيق : اين مطالعه از نوع توصيفي مقايسه ايي بود. جامعه مورد پژوهش را مدرسان دروس تئوري دانشکده پزشکي، پيراپزشکي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل تشکيل مي داد. رئوس مطالب سرفصلهاي کليه دروس نظري (غير از دروس عمومي) ارائه شده در نيمسال دوم سالتحصيلي دانشکده مذکور مورد بررسي قرار گرفت. روش کار چنين بود که مطالب ارائه شده در کلاسها از نمايندگان کلاسها اخذ و پس از آماده سازي، با سرفصلهاي وزارتي تطبيق داده شدند. آنگاه، داده ها وارد نرم افزارSPSS گرديده و مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت. نتايج : يافته هاي اين مطالعه نشان داد که ميانگين جلسات دروس يک واحدي، 2/7 جلسه با انحراف معيار8/0، ميانگين جلسات دروس دو واحدي، 9/13 جلسه با انحراف معيار 2/1 و ميانگين رعايت رئوس مطالب سرفصلهاي مدرسان، 8/62% بود. يافته هاي اين بررسي نشان داد که بين متغيرهايي مانند سن، جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد فرزند، سابقه تدريس، نوع استخدام، مقطع تحصيلي مدرس، داشتن مسووليت اجرايي يا مديريتي مدرس، داشتن طرح درس، فولتايم بودن و تعداد واحدهاي محوله با تعداد جلسات تشکيل شده همبستگي آماري معني داري وجود ندارد. اما بين متغيرهايي مانند وضعيت تاهل، تعداد فرزند، وضعيت استخدامي، داشتن طرح درس و مسووليت مديريتي با ميزان تطبيق رئوس مطالب ارائه شده مدرسان با سرفصلهاي مصوب همبستگي آماري معني داري وجود دارد(70% R > و P=0.05). طبق اين يافته ها و با در نظر گرفتن شرايط مطلوب و استاندارد، به نظر ميرسد وضعيت فعلي جلسات تشکيل کلاسها و ميزان رعايت رئوس مطالب سرفصلها رضايت بخش نيست و اين روند بر تحقق اهداف دانشگاه در آموزش تاثير منفي خواهد گذاشت. اين تحقيق نشان داد که افزايش سن، متاهل بودن، جنس مذکر بودن، افزايش فرزند به بيش از دو فرزند، مقطع تحصيلي کمتر و بيشتر از کارشناسي ارشد داشتن، حق التدريس بودن، استخدام قطعي بودن، سابقه تدريس بيش از 7 سال، طرح درس نداشتن، مسووليت اجرايي يا مدريريتي داشتن همزمان با تدريس و... در کم بودن تعداد جلسات درسي و ميزان تطبيق رئوس مطالب مدرسان تاثير منفي داشته اند. نتيجه گيري : براي افزايش کارآيي مدرسان در زمينه افزايش تعداد جلسات دروس و رعايت رئوس مطالب سرفصلهاي مصوب، علاوه بر انجام تغييرات اساسي در سرفصلها و به روز کردن آنها و برانگيختن دانشجويان و مدرسان براي حضور و مشارکت بيشتر در مباحث کلاسها؛ برگزاري دوره هاي بازآموزي براي ارتقاء دانش، نگرش و مهارتهاي مدرسان در زمينه هايي مانند مهارتهاي تدريس، طراحي آموزشي، اهميت رعايت مقررات آموزشي در رعايت تعداد جلسات و رئوس مطالب مصوب، اهميت استفاده از طرح درس در تدريس، اهميت کم بودن مسئوليتهاي هيات علمي يا عدم ارائه واحد اضافه بر واحدهاي موظفي آنها، عدم ارائه واحدهاي بيش از موظفي به اساتيد رسمي، نظارت کمي و کيفي بر تدريس و بخصوص بر سرفصلها و محتواهاي مدرسان حق التدريسي و ... پيشنهاد مي گردد.

Title

A comparative study about medical sciences teachers, performance in Ardebil medical sciences university syllabus and outlines with ministry's

English Abstract

Background & Objective: Medical education is an important part of higher education that consider human life and Attention to quality and quantity of this education is very essential. Evaluation is an essential strategy for this process. One part of educational evaluation is the syllabus and outlines that is not considered perfectly. Thus, this study designed with the purpose of the determination the number of lesson sessions and quality of ministry syllabus and outlines is being thought by Ardebil medical academic members. Methods: This present research is a comparative – descriptive study. Study populations were 81 medical sciences; teachers that teach theoretical lessons in second term of academic year 2003-2004.The data were collected by check list. The descriptive statistics to analyze collected data in SPSS program was used. Results: finding of this study showed that the performed lesson sessions were low. Fulfilling the ministry syllabus and outlines were not enough. Comparing the present syllabus and outlines with the ministry syllabus and outlines were not perfect. Average of session number was 7/2-+ 0/8 for one unit of lesson and 13/9-+ 1/2 session for two unit of lesson; average of consideration to ministry syllabus and outlines was %62/8. The result revealed significant correlation between variables such as age, sex, marital status, number child and so … with syllabus and outlines of teachers was found. Conclusion: It can be concluded that the medical teacher's performance about number of sessions and considering to ministry syllabus and outlines was poor. It is suggested the development of medical faculty teachers in teaching plus to change the syllabus and outlines and up to date them is essential; to motivate students and teachers is necessary. The highlighting of their knowledge, attitude and skills regarding teaching process is very much essential.

Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :یوسف حمیدزاده اربابی
مجری اصلی :علی نعمتی
همکار طرح :حسن عدالتخواه
همکار طرح :پرویز مولوی
همکار طرح :فیروز امانی
همکار طرح :کاظم آخربین
همکار طرح :محمد ساکن
تاریخ اتمام :19 June 1382
Uncontrolled Keywords:رئوس مطالب - سرفصل - دانشکده پزشکي و اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Medical sciences teachers, Syllabus, Outlines, Ardebil
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
Faculty of Health > Department of Environmental health
Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information > completed research projects
ID Code:352
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:26 Jul 1388 10:39
Last Modified:28 May 1392 13:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...