title

بررسی آماری سرطانهای کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل از مهر 1389 تا شهریور 1390

فتحی, افشین and امانی, فیروز and خیری, محمدرضا (1391) بررسی آماری سرطانهای کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل از مهر 1389 تا شهریور 1390. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Other (SPSS)
محدود به Repository staff only

1kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img] Text - final reserch project report
82kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه:سرطان رشد غیر قابل کنترل و گسترش سلولهایی است که می توانند هر گونه بافتی در بدن را تحت تأثیر قرار دهند.در وحله اول بهترین راه برای کنترل سرطان پیشگیری از ان می باشد. مبارزه با سرطان از طریق پیشگیری اولیه یا ثانویه صورت می گیرد. پیشگیری اولیه برای گروههای جمعیتی بزرگ جهت گیری می شود لذا هزینه ی ان بالا بوده و هدایت ان مشکل است. در پیشگیری ثانویه ثبت سرطانها شرط لازم برای برنامه های کنترل سرطان می باشد. در واقع ثبت سرطان پایه ای برای ارزیابی بزرگی مشکل و برنامه ریزی برای خدمات ضروری می باشد . به طور کلی علت بسیاری از سرطانهای کودکان نا معلوم است وبه همین علت بررسی اماری سرطان کودکان برای دانستن علت نیز مهم است. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد و بر روی کودکان زیر 15 سال مبتلا به سرطان که از مهر 1389 تا شهريور 1390 به بیمارستان بوعلی بخش هماتولوژی و انکولوژی مراجعه کرده صورت گرفته است. اطلاعات با چک لیست ، پس از تشخیص در هنگام مراجعه و بخشی با مراجعه به پرونده هایی که در بیمارستان بوعلی بخش هماتولوژی و انکولوژی موجود بود جمع آوری شد و اطلاعات این پرونده ها از جمله سن،جنس، محل زندگی، پاتولوژی بدخیمی ، تعداد فرزندان خانواده ، وارد نرم افزار SPSS گردید. نتایج: در این مطالعه 31 کودک طی زمان مورد نظر وارد مطالعه شدند که 12 کودک(7/38 درصد) دختر و 19 کودک(3/61 درصد) پسر بودند. میانگین سنی بیماران 5/3±7/8 سال می باشد. 23 کودک(2/74 درصد) اهل و ساکن شهر بودند. نتایج نشان داد که لوسمی با 21 مورد (7/67%) شایع ترین بدخیمی می باشد.تومور مغزی و لنفوم و نوروبلاستوم نیز هریک با 3 مورد در رده های بعدی قرار داشتند. میزان بروز کلی بدخیمی با توجه به جمعیت افراد زیر15 سال در بازه زمانی مورد مطالعه2/96 نفردرهر میلیون نفر بود. همچنین میزان بروز بدخیمی در دختران 5/76 نفر و میزان بروز در پسران 115 نفر(در میلیون نفر) بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به مقایسه نتایج ما با مطالعات دیگر، در مطالعه ما از نظر نسبت جنسی و شایعترین انواع و شایعترین بازه سنی سرطان کودکان با مطالعات داخلی وخارجی مطابقت وجود داشت. میزان بروز در مطالعه ما کمتر بود که احتمالا علت این کمی بروز به دلیل تاخیر در مراجعه ، شناسایی و فوت آنها قبل از تشخیص بیماری شان و یا اختلافات ژنتیکی و تماس زود یا دیر هنگام با بیماری های عفونی و دیگر فاکتورهای محیطی بوده است.

Title

Statistical evaluation of malignancies in under 15 years refferd children to Buali Children Hospital in Ardabil City , 2010-2011

English Abstract

Introduction: fighting with cancer is made through primary or secondary prevention. The Primary prevention is oriented for large population groups so it is expensive and its management is difficult. In the secondary prevention, cancer recording is a prerequisite for cancer control program. Indeed, cancer recording is a base for assessment the problem bigness and programming for essential services. In general, the cause of many childhood cancers is unknown and because of this reason statistical survey to know the reason is also important. Procedure: this study is a descriptive, analytical and cross-sectional study and carried out on all children less than 15 years who referred to hematology and oncology department in BU-Ali hospital from august 2010 to September 2011 with cancer. In current study to collect information, was referred to these patients’ document and information such as age, living location, malignant pathology and number of children in family were entered to check lists and after gathering data, they were entered to SPSS software. Results: in this study 31 children during desired time were enrolled that 12 children (38.7%) were girl and 19 children (61.3%) were boy. The patients’ age average is 8.7±3.5. 23 children (74.2%) lived in urban areas. The results showed that Leukemia with 21 cases (67/7%) is the most prevalence malignant. CNS tumors ,Lymphoma and Neuroblastoma also with 3 cases in total incidence .in this study province children are 96.2 persons per million . As well as the malignant prevalence rate in girls and in boys are 76.5 and 115 persons respectively. Conclusion and Discussion: after comparing result with overseas studies found that the incidence is lower in this provenance and this low incidence is probably due to lack of identification delays in identification these patient and they died before disease is diagnosed or such differences may be the result of genetic predisposition, early or delay exposure to infectious dieases , and other environmental factors.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :افشین فتحی
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :محمدرضا خیری
Additional Information:شماره پایان نامه: 0413
Uncontrolled Keywords:کودکان، سرطان ،بررسی آماری
کلیدواژه ها (انگلیسی):Children, cancer, Statistical evaluation
Subjects:QZ Pathology
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:3573
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:09 Jul 1391 10:16
Last Modified:21 Feb 1399 08:43

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...