title

بررسی بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفلوانزا بر اساس علایم بالینی در بیمارستان بوعلی از نظر علایم بالینی- آزمایشگاهی، اپیدمیولوژی و عوارض آن در سال 1388

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد ، خلیل زاده, سمیه (1391) بررسی بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفلوانزا بر اساس علایم بالینی در بیمارستان بوعلی از نظر علایم بالینی- آزمایشگاهی، اپیدمیولوژی و عوارض آن در سال 1388. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] سایر (SPSS) - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

10kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
484kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
126kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: به دليل پاندمي اخير ويروس آنفلوانزايH1N1 نو پديد و مشاهده آن در شهر اردبيل و باتوجه به اينكه بروز و شدت بيماري تابع بسياري از عوامل منطقه اي مثل شرايط محيطي، فرهنگي و ژنتيكی و ...مي باشد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي تظاهرات باليني و دموگرافيك بيماران مبتلا به آنفلوانزا و در واقع ارائه شناسنامه توصيفي بيماران بستري در بيمارستان بوعلی انجام شده است. مواد و روشها : مطالعه حاضر يك مطالعه بررسی مقطعی مي باشد. جامعه آماري كليه بيماران بستري شده با شك بالا به آنفلوانزا در سال 1388 مي باشد. حجم نمونه 55 بيمار بستری شده در طی مطالعه، بودند. اطلاعات آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج : تعداد 55 بيمارکه با شك بالا به آنفلوانزا در بيمارستان بوعلی بستري بودند، مطالعه شدند. 23بيمار ( 8/41%) مؤنث و 32 بيمار ( 2/58%) مذكر بودند. ميانگين سني افراد بستري شده 65/0±58/1 بود. تعداد 5 نفر به دليل شدت علائم به ICUمنتقل شدند. يافته هاي دموگرافيك نشان داد كه 08/23درصد كل بيماران بستري بيماري زمينه اي داشتند. بيشترين علايم شامل تب ،سرفه،ضعف و كمترين کونژونکتیویت ،کروپ و برونشیولیت بود. از 55 مورد بستري 1 نفر فوت شد. نتیجه گیری : مواردي از بيماران كه با تشخيص آنفلوانزا بستري شدند، از نظر علايم بالینی، گروهاي سني و درمان مشابه ديگر مراكز بود. میزان مورتاليته كمتر بود، كه شايد به دليل شروع زودهنگام آنتی ویروس و تأثير آن باشد،ولي با توجه به تعداد موارد كمتر بيماري اظهار نظر قطعي در اين باره دشوار است.

عنوان انگليسي

Study of patients with Influenza diagnosis who were hospitalized in Buali Hospital of Ardabil in 2009 (Clinical features-Lab Tests- Epidemiology- Outcome)

خلاصه انگلیسی

Background: Because of recent Novel H1N1 influenza virus pan demy and the outbreak in Ardabil province and regarding that it’s prevalence and severity affected by regional, environmental, genetical and even cultural factors, thus, regional studies are necessary in all infectious diseases. We designed this study for clarifying clinical and demographic manifestations of Influenza viral infection in Buali Hospital Infectious Disease ward. Methods and Materials: Our study is a Cross-sectional study with a sample size of all patients admitted with a high susceptibility for Influenza in 2009. Of the 55 patients hospitalized data was evaluated with SPSS. Results: During the study period, 55 patients were studied with a high susceptibility for influenza virus in BualiHospital Infectious Disease ward. 23 patients (%41.8) were female and 32 patients( %58.2)males with a mean age 1.58±0.65 years . 5 patients were hospitalized in ICU because of severity of symptoms. Demographic findings revealed that 29.08 percent of patients had pre-existing medical condition. Cough and fever was the most prevalent presenting clinical symptoms whereas conjunectivitis and bronchitis were the least. From 55 patients 1(%1.8) died. Conclusion:In conclusion, our studied patients had clinical manifestations, age groups, treatment like other centers. Mortality and morbidity were lower that is possibly due to instant prescription of antivirus and it’s effect on virus, even though this could be contributed to smaller sample size in our study.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
نگارنده :سمیه خلیل زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0411
کلید واژه ها:آنفلوانزا ، تظاهرات باليني، ويژگيهاي دموگرافيك
کلید واژه ها (انگلیسی):Influenza, Clinical manifestations, Demographic characteristics
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WB پزشکی عملی
WC بیماریهای واگیر
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :3587
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :10 مهر 1391 08:55
آخرین تغییر :07 مهر 1393 06:41

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...