title

تأثير روش هاي فيزيوتراپيک پرينه در مرحله دوم زايمان برآسيب پرينه در زنان اول زاي مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني امام خميني خلخال

سهرابی, معصومه ، ایوان بقاء, ریحانه ، شيرينکام, رقيه (1391) تأثير روش هاي فيزيوتراپيک پرينه در مرحله دوم زايمان برآسيب پرينه در زنان اول زاي مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني امام خميني خلخال. دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه ــ 38 (3). ص.ص.396-402. شاپا 2008-6326

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
328kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://unmf.umsu.ac.ir/files/site1/Faslnameh/38_ms...

خلاصه فارسی

پيش زمينه و هدف: آسيب پرينه به طور شايع به هنگام زايمان اتفاق مي افتد و مي تواند باعث عوارض کوتاه مدت و بلند مدت بعد زايماني شود هدف ا ین مطالعه بررسي تأثير روش هاي فيزيوتراپيک پرينه در مرحله دوم زايمان بر ميزان و درجه پارگي هاي ناحيه پرينه و ميزان نياز به ترميم پارگي ها در زنان اول زا مي باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفي است. در اين مطالعه ١٢۰ زن اول زايي که تمايل به شرکت در پژوهش و شرايط انجام زايما ن طبيعي را داشتند، به صورت تصادفي در مرحله دوم زايمان در سه گروه ۴۰ نفره روش هاي فيزيوتراپيک (کمپرس گرم، ماساژ پرينه) و گروه کنترل قرار گرفتند. در گروه کنترل، براي اداره پرينه از طريق مانور ريتگن انجام مي شد که روش شايع اداره پرينه در مرحله دوم زايمان مي باشد. بعد از اعمال مداخله، داده ها ي بدست آمده از مطالعه به وسيله روش هاي آماري توصيفي، رابطه مجذور کاي، تفاوت ميانگين ANOVA و آزمون ناپارامتري کروسکال واليس و با استفاده ا ز نسخه ۱۵ نرم افزار SPSS مورد بررسي و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت ( p کم تر از 05/0 معني دار تلقي گرديد ) يافته ها:تفاوت آماري معني داري در ميزان پرينه سالم، پارگي هاي درجه يک و درجه دو (513/0 = P )و همچنين پارگي هاي قدامي پرينه (0/134 = P ) و نياز به ترميم پارگي ها ( 775/0 = P )در گروه هاي فيزيوتراپيک در مقايسه با گروه كنترل مشاهده نشد. بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، روش هاي فيزيوتراپيک پرينه در زنان اول زا در مرحله دوم زايمان احتمالا ً تأثيري بر ميزان سلامت پرينه ندارد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :معصومه سهرابی
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
سایر :رقيه شيرينکام
کلید واژه ها:روش هاي فيزيوتراپيک - آسيب پرينه - زنان اول زا - مرحله دوم زايمان
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :3590
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :12 مهر 1391 12:26
آخرین تغییر :24 خرداد 1397 13:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...