title

بررسي اثر داروي Tranexamic Acid در کاهش عود خونريزي اتاق قدامي در هايفماي تروماي بلانت

شاهی, سلیم and معصومی, رحیم and سمیعی, الهه (1387) بررسي اثر داروي Tranexamic Acid در کاهش عود خونريزي اتاق قدامي در هايفماي تروماي بلانت. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
316kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

772kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

474kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : هدف : تعيين اثر داروي Tranexamic Acid در کاهش عود خونريزي اتاق قدامي درهايفماي تروماتيک تعريف: هايفما به وجود خون در اتاق قدامي اطلاق مي شود، از علل شايع ايجاد آن تروماي بلانت مي باشد. هايفما با عوارض مختلف همراه مي باشد که از جمله مهم ترين آنها خونريزي ثانويه مي باشد. خونريزي ثانويه خود باعث تشديد ساير عوارض ناشي از هايفما مي شود مثلاً افزايش فشار داخل چشم، آتروفي عصب اپتيک، چسبندگي محيطي قدامي و رنگ گرفتن قرنيه. با توجه به اينکه درصد زيادي از بيماران را جوانان تشکيل مي دهند و در صورت عدم رسيدگي و درمان کامل اين صدمات مي تواند جبران ناپذير باشد، اهميت تحقيق روي اين موضوع آشکار مي شود تا در صورت وجود ارتباط بين انجام درمان لازم و بهبود عوارض حاصل از بيماري، بيماران را براي پيگيري درمان تشويق نمود. روش تحقيق : مطالعه انجام شده از نوع کارآزمايي باليني شاهد دار تصادفي شده مي باشد که برروي 54 بيمار مبتلا به هايفماي تروماتيک که از اول بهمن ماه سال 1385 هجري شمسي تا ارديبهشت سال 1387 به بخش چشم بيمارستان علوي مراجعه کردند انجام شده است. نتايج : براساس نتايج بدست آمده 6/79 % بيماران مرد و 4/20% زن بودند. نسبت ابتلاي مردان به زنان 4 به 1 بود. ماکزيمم سن افراد مبتلا 51 سال و کوچکترين فرد در اين مطالعه از لحاظ سني 5 سال سن داشت. متوسط سن هنگام مراجعه 44/9 ± 8/19 سال بود.37% بيماران سن کمتر از 15 سال، 9/51% سن بين 30-19 سال داشتند و 1/11% بيماران در سنين بالاي 30 سال بودند. در 1/47% موارد چشم راست و 9/52% موارد چشم چپ درگير بود. درگيري همزمان هر دو چشم در اين مطالعه ديده نشد. 3/33% افراد هنگام مراجعه حدت بينايي در حد Light perception داشتند 6/29% ميزان بينايي درحد Hand Motion و 2/35% ديد درحد Finger Count بود. 9/1% ميزان بينايي بالاتر بود. در هنگام ترخيص بيمار با ديد درحد LP در اين مطالعه نداشتيم. 9/1% بيماران حدت بينايي درحد Hm و 5/7% ديد در حد FC داشتند. 6/90 % بيماران ديد بالا تر از حد FC داشتند. در 9/1% افراد هنگام مراجعه هايفماي گريدI ديده شد، 1/11% موارد گريد II و 9/38% موارد هايفماي گريد III داشتند، در 1/48% بيماران هنگام مراجعه هايفماي گريد IV ديده شد. بين گريد هايفما و عود خونريزي ارتباط معني داري از لحاظ آماري ديده نشد (497/0 =P) . در بين کسانيکه داروي Tranexamic Acid دريافت کرده بودند خونريزي مجدد مشاهده نشد (28/0). در صورتيکه بيمارانيکه داروي Tranexamic Acid دريافت نکردند 5 نفر عود خونريزي داشتند. (26/5) در 21 نفر باقيمانده که دارو دريافت نکرده بودند خونريزي مجدد مشاهده نشد (26/21) .ارتباط آماري معني داري بين مصرف دارو و عود خونريزي مشاهده شد (015/0 P=). در مقايسه نسبت عود در گروه مصرف کننده دارو ( گروه مورد 0= 28/0) و گروهي که دارو دريافت نکرده بودند ( گروه شاهد 019/0=26/5 ) از بين بيمارانيکه خونريزي مجدد داشتند 5 نفر جنس مذکر بودند در جنس مؤنت خونريزي مجدد مشاهده نشد. در 38 بيمار مذکر مبتلا به هايفما عودي از خونريزي مشاهده نشد (43/38). نتيجه گيري : به نظر مي رسد از لحاظ شيوع و نسبت ابتلاي مردان به زنان و دامنه سني درگير نتايج مطالعه حاضر با بسياري از مطالعات ديگر همخواني داشته باشند. از نظر آماري تفاوتي بين اينکه کدام چشم مبتلا باشد، وجود نداشت. مصرف داروي Tranexamic Acid به ميزان 19% باعث کاهش عود خونريزي شده است.مصرف داروي Tranexamic Acid جهت کاهش عود خونريزي درهايفماي تروماي بلانت پيشنهاد مي شود. بين عود خونريزي و جنس افراد مبتلا به هايفما ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد (571/0 = P) . با توجه به اينکه تعداد بيماران مورد مطالعه کم مي باشد نياز به بررسي با موارد بيشتر جهت تکميل و تقويت مطالعات لازم به نظر مي رسد. مقايسه بين مصرف نوع خوراکي، وريدي و موضعي دارو در اين مطالعه انجام نشده است جهت کاهش عوارض و افزايش اثرات مفيد دارو مطالعه در اين زمينه پيشنهاد مي شود انجام مطالعات بيشتر جهت تعيين ارتباط بين Iop بيماران و ميزان خونريزي مجدد پيشنهاد مي شود

Title

Survey of Tranexamic acid effect on reducation of swcondary hemorrhage in the traumatic hyphema

English Abstract

Introduction: Hyphema is defined as blood accumulation in the anterior chamber, of its common causes is the blunt truma. Hyphema is associated with several complications that secondary hemorrhage is of most important complications. Secondary hemorrhage aggravates other complications of hyphema for example elevation of intra ocular pressure, optic nerve atrophy, peripheral anterior synechiae, and corneal blood staining. Considering that a great proportion of patients are youths and these damages can be irreparable if untreated, importance of this survey will be clear, to courage patients for treatment follow up if relationship between necessary tretment and reducation of complications was found. Material & Methods : This study is a Randomized Controlled Trial one that is accomplished on the 54 patients suffered by traumatic hyphema that were referred to ophthalmology clinic of Alavi Hospital. Results : There wasn't statistically significant relationship between hyphema grade and secondary hemorrhage. There was no case of secondary hemorrhage in patients with Tranexamic acid treatment(0.28); whereas 5 cases of secondary hemorrhage were observed in the patients without Tranexamic acid treatment (5.26) and 21 patients of untreated patients didn't show secondary hemorrhage (21.26). there was statistically significant relationship between secondary hemorrhage and treatment with Tranexamic acid (P=0.021). Of all patients with secondary hemorrhage 5 cases were male and no case of female was observed in the secondary hemorrhage group. In the 38 female patients no case of secondary hemorrhage was found (38.43). Conclusion : Tretment with Tranexamic acid resulted in 19% lower secondary hemorrhage then its usage is recommended to reduce the secondary hemorrhage in the blunt trauma-related hyphma. There was no significant difference between outcomes of right and left eye. There was no significant relationship between recurrence of hyphma and sex of afflicted patients.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سلیم شاهی
استاد مشاور :رحیم معصومی
نگارنده :الهه سمیعی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0301
Uncontrolled Keywords:هايفما – تروماي بلانت – Tranexamic Acid - خونريزي مجدد
کلیدواژه ها (انگلیسی):Hyphema,Blunt Trauma,Tranexamic acid,Secondary Hemorrhage
Subjects:QV pharmacology
WW Ophthalmology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Surgery
ID Code:36
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:26 Aug 1388 07:03
Last Modified:27 Feb 1399 09:21

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...