title

بررسي شيوع نارسي، ناهنجاري مادرزادي آشکار، وزن كم زمان تولد و عوامل مرتبط با آنها در نوزادان متولد شده در شهرستان اردبیل در سال 1389

حضرتی, صادق and میرزا رحیمی, مهرداد and پورفرضی, فرهاد and عالی جهان, راحله and احمدی هادی, پیمانه and نخستین, بابک and رحیم زاده, سهیلا and جم, آرزو (1391) بررسي شيوع نارسي، ناهنجاري مادرزادي آشکار، وزن كم زمان تولد و عوامل مرتبط با آنها در نوزادان متولد شده در شهرستان اردبیل در سال 1389. [ research project ]

[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Persian Abstract

زمینه و هدف:. شايعترين علل مرگ نوزادان در كشور بر اساس نظام ثبت وقايع مرگ ،نارسي، كم وزني ، ناهنجاري مادرزادي ، مي باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین شيوع نارسي، ناهنجاري مادرزادي آشکار، وزن كم زمان تولد و عوامل مرتبط با آنها در نوزادان متولد شده در شهر ستان اردبیل در سال 1389. انجام شد. روش کار: در این مطالعه مورد شاهدی که در فاصله آذر ماه 1389 تا مرداد ماه 1390 انجام شد. کلیه نوزادان متولد شده در بیمارستانهای شهرستان اردبیل حد اکثر تا 24 ساعت بعد از تولد توسط پژوهشگر مستقر دربخش زایشگاه بیمارستان توزین ومعاینه شده و سن حاملگی آنها بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی و یا سونوگرافی نیمه اول بارداری تعیین شد. در مجموع 6868 کودک در مدت مطالعه در سه بیمارستان مجهز به اتاق زایمان شهرستان اردبیل متولد شدند که از میان آنها 440 نوزاد وزن کمتر از 2500 گرم، 566 نوزاد سن زیر 37 هفته و 56 نوزاد مبتلا به ناهنجاری آشکار مادرزادی بودند که به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند و به همان تعداد نوزاد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شد. اطلاعات مورد نياز، از طريق بررسي اطلاعات ثبت شده در پرونده بهداشتي زنان باردار و تكميل پرسشنامه جمع آوري شد. تجزیه و تحلیل آماری با آزمونهاي آماري کروسکال والیس، مجذور کای، ، من ویتنی وبا استفاده از نرم‌افزار آماری SPSSنسخه 11 انجام شد. یافته ها: (4/6 %) نوزاد ان وزن کمتر از 2500 گرم داشتند که 5/84 درصد نوزادان آنها نارس و 5/15 درصد آنها ترم بودند (000/0=p). 566 نوزاد(2/8%) سن تولد کمتر از 37 هفته کامل داشتند.که 2/68% آنها، وزن کمتر از 2500 گرم و 4/9% آنها وزن بالاتر از 2500 گرم داشتند (000/0=p). عوارض مادری شامل (پره اکلامسی، پارگی کیسه آب، جفت سر راهی و دکولمان جفت، ابتلا مادر به دیابت بارداری) (000/0=p)وعوارض جنینی شامل الیگوهیدرآمنیوس، چندقلویی، پرزانتاسیون غیر طبیعی، (000/0=p) با نارسی و وزن کم زمان تولد رابطه آماری معنی دار داشت. ناهنجاری آشکار مادرزادی در 8/0% نوزادان مشاهده شد . ناهنجاری سیستم اسکلتی و عضلانی شایعترین ناهنجاری آشکار در نوزادان بود(7/35). بعد ازآن ناهنجاری سیستم عصبی مرکزی (8/17%) ، ناهنجاری دستگاه ادراری تناسلی(5/12%) ، ناهنجاری کروموزومی (7/10%)و ناهنجاری دستگاه گوارش(7/10%) به ترتیب بیشترین ناهنجاری قابل مشاهده در نوزادان بودند. نتیجه گیری: اکثر نوزادان متولد شده با وزن کم زمان تولد در مطالعه ما نارس و حاصل حاملگی پرخطر بودند. و بیشترین ناهنجاری مادرزادی مشاهده شده پای چنبری و هیدروسفالی بود. شناسایی زود هنگام زنان در معرض خطر بالای ابتلا به پره اکلامسی, زایمان زودرس, زنان مبتلا به بیماریهای زمینه ای نظیر دیابت، حاملگی های دوقلویی و مراقبت ویژه آنهادر بارداری و انجام تست های ارزیابی سلامت جنین در این گروه از افراد می تواند نقش بسزایی در کاهش شیوع نارسی، وزن کم زمان تولد و ناهنجاری و مرگ و میر متعاقب آنها گردد. واژه های کلیدی: ناهنجاری مادرزادی، وزن کم زمان تولد، نارسی، عوامل خطر

Title

Prevalence and risk factors associated with preterm birth , low birth weight and congenital malformations in Ardabil , iran.

English Abstract

Objective: preterm birth , low birth weight and congenital malformations are the most common causes of neonatal death in our country. The objective of our study was to determine The Prevalence and risk factors associated with preterm birth , low birth weight and congenital malformations in Ardabil , iran. .Methods: : a case – control study was conducted between Nov 2010 – July 2011 in three maternal hospital in Ardabil. In the present study, all of the live newborn in these hospitals during study period were investigate and are weighted without clothing using a standard calibrated scale and were examined by a pediatrician during the first 24 hours of life. Gestational age was calculated using either the first day of the last normal menstrual period or estimated by obstetric sonography . of 6868 live births during the study period 440 neonates had birth weight <2500 g, 566 births occurred < 37 week and 56 neonates with congenital malformations was taken as a case and the same number of normal neonates was taken as a control. data were listed in a self designed questionnaire from review of prenatal and hospital delivery records. Data were analyzed using SPSS version 16 and man –wittni, chi-square test were used to compare variables between the groups. Results: the proportion of LBW was 6.4%, among these , there were 84/5% preterm and 15/5% term newborns(p=0/000). 566 (8/2%) births occurred < 37 week , among these preterm birth 68/2% were low birth weight and 9/4% had birth weight >2500 g(p=0/000). maternal complications include (preeclampsia, Gestational diabetes, preterm rupture of membrane , Abruptia placenta, placenta previa, ) (p=0/000)and fetal complications nclude(malpresentation, oligohydr amnious , multiple pregnancy) were associated with low birth weight and preterm birth(p=0/000). The prevalence of congenital malformations was 0/8% . Musculoskeletal system malformations was the commonest congenital abnormality(35/7) , and Central nervous system(17/8%) , Urogenital system(12/5%), Chromosomal anomalies(10/7%), Digestive system(10/7%), were common respectively. Conclusions: the majority of low birth weight infants were preterm in this study and were outcome of complicated pregnancies . Club foot and hydrocephaly were the commonest congenital malformations . detection and intensive care of high risk pregnancies can affect the incidence of SGA in this area. Key words: Congenital Malformations, Low Birth Weight, Preterm Birth, Risk Factors

Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :صادق حضرتی
سایر مجریان :مهرداد میرزا رحیمی
سایر مجریان :فرهاد پورفرضی
سایر مجریان :راحله عالی جهان
سایر مجریان :پیمانه احمدی هادی
همکار طرح :بابک نخستین
همکار طرح :سهیلا رحیم زاده
همکار طرح :آرزو جم
تاریخ اتمام :19 July 1391
Subjects:WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > completed research projects
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:3626
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:29 Jul 1391 08:12
Last Modified:02 Nov 1391 09:21

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...