title

ارزيابي اثرات درماني داروي سنتي صمغ درخت صبر در مقايسه با كورتن هاي موضعي در 30 نفر از بيماران پسوريازيس مراجعه كننده به درمانگاه بوعلي در سال 82-81

محبی پور, علیرضا ، محمدی, سعداله ، چوخاچی زاده, - ، امینی ثانی, نیره ، امانی, فیروز (1381) ارزيابي اثرات درماني داروي سنتي صمغ درخت صبر در مقايسه با كورتن هاي موضعي در 30 نفر از بيماران پسوريازيس مراجعه كننده به درمانگاه بوعلي در سال 82-81. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

271kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: درمان هاي موجود براي پسوريازيس قطعي نبوده و فقط براي كنترل علايم و نشانه ها بكار مي رود با اينحال بيشتر آنها داراي عوارض بالقوه اي براي بيمار مي باشد. مقايسه اثرات درماني صمغ درخت صبر زرد با كرم بتامتازون بر روي پلاك هاي پسوريازيس. روش تحقيق : اين مطالعه بصورت كارآزمايي باليني روي 30 بيمار مبتلا به پسوريازيس در سال 1382 انجام گرفت. در اين مطالعه بيماران بمدت يكماه بر روي ضايعات اندام هاي يك طرف از عصاره صمغ درخت صبر زرد و روي ضايعات اندام مقابل از كرم بتامتازون استفاده كردند، پس از يك ماه ضايعات بررسي و نتايج ثبت شد سپس داروها قطع و يك ماه بعد از نظر عود مورد بررسي قرار گرفتند. سپس يافته ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. نتايج : پس از يك ماه مصرف دارو در ضايعات يكطرف بعنوان طرح مورد و ضايعات طرف مقابل بعنوان طرح شاهد مشخص شد كه 50% ضايعات به داروي صمغ و 73% بيماران به داروي شاهد پاسخ مثبت داده اند. با استفاده از آزمون آماري كاي دو مشخص شد كه تفاوت معني داري بين صمغ درخت صبر زرد با بتامتازون در درمان پلاك هاي پسوريازيسي وجود ندارد. نتيجه گيري : عصاره صمغ درخت صبر زرد ( آلوورا) مي تواند به عنوان طرح يك داروي موضعي و بي ضرر در درمان پسوريازيس به كار گرفته شود.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :علیرضا محبی پور
همکار طرح :سعداله محمدی
تاریخ اتمام :19 شهریور 1381
کلید واژه ها:پسوريازيس، آلوورا (عصاره درخت صبر زرد)، كرم بتامتازون
موضوعات :QV فارماکولوژی
WR بیماریهای پوست
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :367
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :29 مهر 1388 09:15
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 12:04

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...