title

بررسي علل و انواع وهزينه هاي درماني آمپوتاسيون تروماتيک در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني فاطمي اردبيل طي سالهاي85-1384

محمدیان اردی, علی and صادقیه اهری, سعید and سعیدیان, ژاله (1387) بررسي علل و انواع وهزينه هاي درماني آمپوتاسيون تروماتيک در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني فاطمي اردبيل طي سالهاي85-1384. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
181kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
63kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

44MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه :حوادث 16% از بار جهاني بيماريها را به خود اختصاص مي دهد و بخش زيادي از مرگ و مير و ناتواني را سبب مي گردد. امروزه آمپوتاسيون اندام يکي از مشکلات مهمي است که با آن مواجه هستيم و همراه با عوارض جدي فونکسيونل،رواني و شخصيتي در جامعه است . دراين راه بر آن شديم تا به بررسي علل و انواع و هزينه هاي درماني آمپوتاسيون تروماتيک در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني فاطمي اردبيل طي سالهاي 85-1384بپردازيم. روش تحقيق : مطالعه حاضر توصيفي از نوع سري- موردي بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات مربوط به مراجعه کنندگان جمع آوري گرديده است. نمونه مورد مطالعه شامل كليه مراجعين باآمپوتاسيون اندام به تعداد 218نفر بود که در طي دو سال از ابتداي سال1384تا پايان سال 1385به مرکز آموزشي درماني فاطمي اردبيل مراجعه کرده اند. نتايج : در اين مطالعه ميانگين سني آسيب ديدگان 9/28ميباشدو بيشتر آسيب ديدگان (حدود 62 درصد) در گروه سني 30 -1 سال قرار دارند.همچنين مردان حدود سه برابرزنان دچار آسيب شده اند. بيشتر مراجعه کنندگان در فصل تابستان و بين ساعات 8 صبح الي 8 شب آسيب ديده اند. ساکنان شهرها و روستاها تقريبا به يک نسبت دچار آسيب شده اند.بيشتر آسيب ديدگان(6/39 درصد)بيسواد بوده اند. بيشتر بيماران در محيط هاي باز بويژه در محيط کار دچار حادثه شده اند.شايعترين وسيله عامل آمپوتاسيون وسايل کشاورزي و دامپروري بخصوص دستگاه چين بوده است.بيشتر آسيب ها از نوع کامل(5/50درصد) و غير عمدي(5/99درصد) بوده اند.آسيب در اندام فوقاني(5/94درصد)،سمت راست بدن(2/58درصد) و در ناحيه دست بويژه انگشتان(97درصد) شيوع بيشتري دارد. اکثريت آسيب ديدگان(حدود 94 درصد)نا آشنا با نحوه کار با وسايل عامل آمپوتاسيون بوده اند. حدود 88 درصد آسيبها به علت کار با وسايل ساخت داخل کشور بوده است.حدود 80 درصد هزينه پرداختي توسط آسيب ديدگان به صورت بيمه و حدود 20 درصد به صورت آزاد بوده است. نتيجه گيري : بر اساس نتايج تحقيق به نظر مي رسد بيشترين موارد آسيب در سنين اشتغال بوده است وگروه سني بالاي 10 سال نيز در معرض خطرات و حوادث محيط کار قرار دارند. همچنين طبق نتايج بدست آمده جنس عامل تاثيرگذاري در ميزان بروز حوادث مي باشد و ا فراد مذکر در معرض خطر بيشتري قرار دارند.بيشتر آسيبها در ساعاتي از شبانه روز اتفاق افتاده است که افراد در محيطهاي کاري و مشغول به کار بوده اند و با توجه به شيوع بالاي حوادث در محيط کار بنابراين توجه بيشتر به مسائل ايمني محيط کار لازم است.بر اساس اين تحقيق آمپوتاسيون با وسايل کشاورزي و دامپروري شيوع بالايي دارد که احتمالا بدليل ساختار اوليه و ابتدايي اين وسايل مي باشد.با توجه به شيوع بالاي آسيبها در اندام فوقا ني و ناحيه دست که بدليل طراحي پيچيده اين واحد آناتوميک اثرات زيانبار فراواني متعاقب آن پيش مي آيد،نياز به تدابير بيشتري در خصوص کاهش زمينه هاي بروز حوادث منجر شونده به آمپوتاسيون را بر مي انگيزد.سطح تحصيلات و آشنايي با نحوه کار با وسايل عامل آسيب نيز دو موضوع مهم تاثيرگذارهستند که براي کاهش بروزحوادث بايد به اين دو عامل توجه بيشتري شود.با توجه به دائمي بودن معلوليتهاي ايجاد شده و هزينه هاي فراوان براي سيستم سلامت و بيمار پيشنهاد ميگردد ابزارهاي استاندارد به همراه آموزش نحوه كار با ابزارهاي فوق الذكر جهت پيشگيري از اين معلوليتها طراحي و مورد استفاده قرار گيرد.

Title

Causes and types and curative costs of traumatic amputation a mong those referred to Fatemi university hospital (April 2005-2007)

English Abstract

Introduction : Injuries account for 16% of global burden of diseases and causes a great deal of mortality and morbidity. Today, amputation is one of the biggest challenges facing us and may accompany serious functional , psychosocial and personality disorders in communities.Therefore,we decided to assess the causes, types and treatment costs of traumatic amputation in cases who attended Ardebil Fatemi edjucational Hospital from 1384 through 1385. Material & Methods : The present study is a descriptive,case-series.Data were collected using a questionare.Our study population included 218 cases who attended Ardebil Fatemi edjucational Hospital due to amputation from the begining of 1384 through the end of 1385. Results : In this study, the mean age of injured cases is 28/9 and most of the cases (almost 62%) are in the age group of 1-30.Men were also injured three times more than women.Most of the cases attended in summer between 8:00 a.m -8:00 p.m.The number of cases among city dwellers and residents of rural areas were almost equal and most of the cases (39/6%)were illiterate.Most of the cases were injured outdoors especially in their workplace. The most commonly seen.cause of amputation was tools used in farming and husbandry especially mower.Most of the amputation (50/5%) were total and unintentional . Most of the injuries were seen in right (58/2%),upper extremities (94%),did not know how to use the tools properly.Almost, 88% of injuries were caused by tools made in Iran. 80% of hospital costs was covered by insurance and 20% was paid by the cases. Conclusion : Based on the results obtained in this study, most of the injuries seen to have happened in the work age and the >10 age group is also at risk of injuries and accidents in the workplace.Based on the obtained results, gender is an affective factor in the incidence of injuries and the male workers are at a higher risk.Most of the injuries occurred during the work hours and regarding the high prevalence of injuries in the workplace, more attention to safty issues seems necessary.Based on this study,amputation caused by tools used in farming and husbandry has a high prevalence.Which is probably due to the unsafe and preliminary structure of these tools.Regarding the high prevalence of upper extremity injuries especially hands which may lead to major adverse consequences due to its complicated anatomical structure,more consideration in reducing the underlying events leading to amputation seems necessary.level of education and acquaintace with the instructions effective factors in reducing the incidence of injuries.It`s suggested that standard tools be designed and their proper use be instructed to prevent physical disabilities since these permanent disabilies may impose a great deal of costs on patients and health care system.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی محمدیان اردی
استاد مشاور :سعید صادقیه اهری
نگارنده :ژاله سعیدیان
Additional Information:شماره پایان نامه: 0276
Uncontrolled Keywords:حادثه ، آمپوتاسيون، تروم
کلیدواژه ها (انگلیسی):Accident , Amputation , Trauma
Subjects:WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:37
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:26 Aug 1388 07:13
Last Modified:29 Feb 1399 08:58

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...