title

بررسی همه گير شناسی سرطان ريه و فراوانی نسبی عوامل خطر ساز آن در بيماران مبتلا به سرطان ريه مراجعه کننده به بيمارستان امام خمينی اردبيل از خرداد 1388 تا خرداد 1390

قبادی مراللو, حسن and شرقی, افشان and کرمانی, ژیلا سادات (1391) بررسی همه گير شناسی سرطان ريه و فراوانی نسبی عوامل خطر ساز آن در بيماران مبتلا به سرطان ريه مراجعه کننده به بيمارستان امام خمينی اردبيل از خرداد 1388 تا خرداد 1390. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Text - final reserch project report
92kB
[img] Text - final reserch project report
351kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (SPSS) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

6kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : بر اساس آخرين بررسی های آماری و اپيدميولوژيک در ايران، سرطان بعد از بيماريهای قلبی و عروقی و حوادث سومين عامل مرگ و مير محسوب ميشود. در اين ميان سرطان ريه ،يکی از شايعترين سرطانها در سراسر جهان و يکی از پنج سرطان اصلی در ايران محسوب ميشود که بروز آن رو به افزايش است. اطلاعات مناسب در مورد اپيدميولوژی اين سرطان در مناطق جغرافيايی خاص، برای درمان و غربالگری گروههای پر خطر و تعيين ريسک فاکتورهای مختلف کمک خواهد کرد . مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی ، بیماران مورد مطالعه به 2 گروه عمده، مجزا می باشند. در گروه اول ، تمامی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اردبیل که از خرداد 1388 تا خرداد 1390 تحت برونکوسکوپی در این مرکز قرار گرفته اند و گزارش نمونه پاتولوژی آنها برای سرطان اولیه ریه مثبت بوده است قرار دارند و گروه دوم ، شامل بیمارانی میباشد که در طی مدت زمان مطالعه ما ، اسامی آنها در مرکز ثبت سرطان اردبیل با تشخیص پاتولوژی سرطان اولیه ریه وارد شده است و برداشت نمونه ارسالی به پاتولوژی آنها در سایر مراکز انجام شده است . برای هر گروه به طور جداگانه چک لیستی تهیه شد و پس از تکمیل چک لیست ها اطلاعات حاصل را وارد برنامه آنالیز آماریSPSS.v. 16 کردیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم . نتایج : در این مطالعه در مجموع 124 بیمار با تشخیص کانسر ریه مورد بررسی قرار گرفتند که 98 بیمار(79 %) در گروه اول و 26 بیمار(21 %) نیز در گروه دوم قرار گرفتند.برتری جنسیتی با جنسیت مذکر گروه اول (7/82 %) و در کل بیماران (3/82 %) بود. میانگین سنی افراد گروه اول44/9 ± 09/64 و میانگین سنی کل افراد 99/9 ± 23/64 بوده است.53 بیمار گروه اول (10/54 % ) شهرنشین بودند. 89 بیمار گروه اول(81/90 %) سابقه مصرف سیگار(با میانگین 70/25 ± 67/38 پاکت سیگار در سال) و 34 بیمار از گروه اول(7/34 %) سابقه مصرف اوپیوئید و 17 بیمار از گروه اول(3/17 %) سابقه خانوادگی مثبت بدخیمی داشتند. شایع ترین شکایت اصلی در هنگام مراجعه به پزشک بیماران گروه اول خلط خونی با 32 مورد(7/32 %)و شایعترین علایم همراه بیماری در این افراد سرفه مزمن با 83 بیمار(7/84 %) بود. لوب فوقانی راست(RUL) با 27 مورد(64/27 %) شایع ترین محل بروز ضایعه در برونکوسکوپی بیماران گروه اول بود، SCC با 76 مورد(3/61 %) شایع ترین فرم بدخیمی در کل بیماران مورد مطالعه بود. آنالیز نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری میان سن و نوع پاتولوژی ضایعات بدخیم وجود دارد(P=0.011) ولی هیچ ارتباط معنی داری میان جنسیت بیماران و نوع پاتولوژی ضایعات بدخیم آنها وجود ندارد(P=0.135). نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که بر خلاف کشورهای توسعه یافته و همانند سایر مطالعات داخلی، سرطان سلول سنگفرشی شایعترین سرطان ریه در بیماران مورد مطالعه بوده است و آدنوکارسینوم شیوع کمتری داشته است. سیگار مهمترین عامل خطر در ایجاد این بیماری بوده است. مردان 6/4 برابر بیشتر از زنان مبتلا به سرطان ریه بودند که در منابع خارجی تقریبا نسبت نزدیک تر به هم داشته اند. شایعترین محل بروز ضایعه در برونکوسکوپی لوب فوقانی ریه راست (RUL) بوده است . سایر یافته ها تا حدود زیادی با نتایج مطالعات کشورهای توسعه یافته مطابقت دارد .

Title

Epidemiology study of lung cancer and the relative frequency of risk factors in lung cancer patients referred to Imam Khomeini hospital of Ardabil from May 2009 to May 2011

English Abstract

Introduction: According to the latest statistical and epidemiological studies in Iran, cancers after the cardiovascular disease and accident, is the third cause of mortality. Among that, lung cancer, is one of common cancers in worldwide and is considered one of five major cancers in Iran, The incidence is increasing. Appropriate information about the epidemiology of this cancer in certain geographic areas, and identifying risk factors will help for treatment and screening of high risk groups. Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study are distinct in two major groups. In the first group, all patients referred to Imam Khomeini Hospital of Ardabil from May 2009 to May 2011 the center has been undergoing bronchoscopy and Pathology reports for primary cancer of the lung have been positive. The second group, included patients which during our study, were named in Ardabil cancer registry center with diagnosis of primary lung cancer and they had been sent to the pathology samples in other centers. The date list was prepared for each group separately completing the list data and entering into SPSS.v.16 statistical analysis program, and we have analyzed. Results: In this study, a total of 124 patients diagnosed with lung cancer were studied in 98 patients (79%) in group I and 26 patients (21%) were in the second group. Superiority of the male gender and in the first group (82.7%) and in all patients (82.3% respectively). Average age of the first group 64.09 ± 9.44 and the average age of all patients 64.23 ±9.99. 53 of patients in the first group (54.10%) were urban. 89 patients of the first group (90.81%),had a history of smoking (mean 38.67 ± 25.70 pack of cigarettes per year) and 34 patients from the first group (34.7%) had a history of opioid abuse and 17 patients in the first group (17.3%) had a positive family history of cancer. The most common chief complaint of first group for visiting a doctor was bloody sputum in 32 cases (32.7%) and the most common symptoms in patients of this group was chronic cough in 83 patients (84.7%). Right upper lobe (RUL) with 27 (27.64%) was the most common site of diseases in bronchoscopy of the first group patients. SCC, with 76 cases (61.3%)in all of patients had the most common form of malignancy. Analysis of the results showed a significant interaction between age and type of pathology is malignant lesions (P = 0.011). However, there was no significant association between sex and pathology of malignant lesions (P = 0.135). Conclusions: This study shows that unlike developed countries and other internal studies, squamous cell carcinoma is the most common in lung cancer patients and adenocarcinoma is less common. Smoking is the main risk factor for lung cancer. Lung cancer is seen in Men 4.6 times more than women, however, it has a close relative in findings of developed countries. Lesion in the upper lobe of the right lung is the most common site which is involved and is seen in bronchoscopy. Other findings are largely consistent with results from studies in developed countries.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن قبادی مراللو
استاد مشاور :افشان شرقی
نگارنده :ژیلا سادات کرمانی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0426
Uncontrolled Keywords:سرطان ریه ، همه گیر شناسی ، عامل خطر
کلیدواژه ها (انگلیسی):Lung cancer , epidemiology , risk factor
Subjects:WF Respiratory System
WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:3744
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:05 Oct 1391 10:52
Last Modified:20 Feb 1399 11:02

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...