title

برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستر شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال 1389

امانی, فیروز ، فیروزی, پریسا ، فکرت, رامین ، صفری, حسن ، اسکندری, فرید (1391) برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستر شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال 1389. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.1-6. شاپا 1735-2584

[img] متنی - نسخه چاپ شده
841kB

خلاصه فارسی

مقدمه: سرطانهاي دستگاه گوارش از سرطانهاي شايع با مرگ و مير بالايي همراه هستند. ميزان بروز اين سرطانها در جوامع مختلف بسيار متفاوت بوده و خصوصيات اپيدميولوژيک اين سرطانها در دهه هاي اخير تحول اساسی داشته است. سالانه هزینه بالایی صرف درمان بیماران مبتلا به انواع سرطانهای گوارشی به سیستم های بهداشتی تحمیل می شود که اولویت بندی هزینه ها می تواند راهگشای تدوین برنامه ریزی های هر سیستم بهداشتی باشد. اين مطالعه با هدف برآورد هزینه های مستقیم بیمارستانی بیماران سرطانهاي گوارشی ثبت شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال 1389 انجام شده است. روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی به بررسی 833 پرونده پزشکی بیماران با سرطانهای مری، معده ، کولون و ریفه پذیرفته شده در سال 1831 پرداخته شد. داده ها از پرونده بیماران قرائت در چک لیست تهیه شده برای هزینه ها وارد شد. چون در این تحقیق از داده های موجود استفاده شد و اندازه گیری مجدد صورت نگرفت لذا روایی و پایایی ابزار موضوعیت نداشت. نتايج: 181 نفر(3/60%) مرد و 119 نفر(7/39%) زن بودند. از این 300 نفر تعداد 296 نفر(6/98%) متاهل و 4 نفر(4/1%) مجرد بودند. 187 نفر(4/62%) از این 300 بیمار ساکن شهر اردبیل و 113 نفر(6/37%) ساکن سایر شهر ها بودند. میانگین کل هزینه ها در سرطانهای معده ، کولون ، مری و ریه به ترتیب 952000 ، 1070000 ، 988000 و 721000 تومان بود. بیشترین درصد هزینه در تمام سرطانها مربوط به هزینه داروی مصرف شده در بخش به ترتیب با 5/57 % ، 3/33 % ، 7/45% و 25 % بود. نتيجه گيري: نتایج نشان داد که متوسط هزینه بیمارستانی بیماران مبتلا به سرطانهای مختلف بیشتر از استاندارد جهانی بوده است .نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:سرطانهای گوارشی - هزینه - اپیدمیولوژی - اردبیل
کلید واژه ها (انگلیسی):gastrointestinal cancers - cost - epidemiology - Ardabil
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي

WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :3754
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :02 آذر 1391 11:06
آخرین تغییر :01 بهمن 1391 10:27

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...