title

تأثير فشار بر نقطه سانينجيائو (SP6)- هوگو (LI4) بر طول مدت زايمان در زنان نخست زا: كارآزمايي باليني تصادفي شده

صحتی شفایی, فهیمه ، کاظم زاده, رأفت ، حشمت, رضا ، امانی, فیروز (1391) تأثير فشار بر نقطه سانينجيائو (SP6)- هوگو (LI4) بر طول مدت زايمان در زنان نخست زا: كارآزمايي باليني تصادفي شده. در: اولين كنگره سراسري تازه هاي پژوهش در سلامت (با محوريت طب مكمل), 19-20 مهرماه 1391, دانشگاه علوم پزشكي اراك.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
143kB

خلاصه فارسی

مقدمه: طول مدت زایمان از عوامل موثر بر نتایج حاملگی و آسیب های وارده بر مادر و جنین است. به طوری که با طولانی شدن بیش از حد زایمان احتمال عفونت، هیپوکسی، صدمات جسمی- عصبی و مرگ در جنین و نوزاد، همچنين خونريزي و عفونت بعد از زايمان و آشفتگی حاصل از اضطراب، بی خوابی و خستگی در مادر افزايش مي يابد. مراقبت مطلوب از مادران در هنگام زایمان از اهداف نظام بهداشتی درمانی می باشد. اين پژوهش به منظور تعيين تاثير فشار در نقطه سانينجيائو- هوگو بر طول مدت زايمان در زنان نخست زا انجام گرفته است روش ها: اين كارآزمايي باليني بر روي 84 نفر از زنان نخست زاي واجد شرايط پژوهش مراجعه كننده به بيمارستانهاي سبلان و علوي اردبيل انجام گرفت. شركت كنندگان توسط بلوك بندي تصادفي 4 و 6 تايي به دو گروه مداخله وكنترل تقسيم شدند. مداخله بصورت اعمال فشار در نقاط سانينجيائو و هوگو در ديلاتاسيونهاي 4، 6، 8، 10 سانتي متر بود. طول مدت فاز فعال ومرحله دوم از طريق معاينه واژينال توسط پژوهشگر در پرسشنامه حاوي اطلاعات دموگرافيك ثبت مي شد، داده ها توسط روشهاي آماري توصيفي – تحليلي و با نرم افزار SPSS/16 تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد، ميانگين طول مدت فاز فعال زايمان در دوگروه مداخله و كنترل به ترتيب 1:19 ± 2:15 ساعت، 1:59 ± 4:10 ساعت بود (0.001P=) و ميانگين طول مدت مرحله دوم زايمان در دوگروه مداخله و كنترل به ترتيب 00:25±00:45 دقيقه ، 00:39 ± 1:04 ساعت بود (0.008P=). نتيجه گيري:فشار بر نقطه سانينجيائو- هوگو در ديلاتاسيونهاي مختلف باعث كاهش طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زايمان مي گردد. لذا با توجه به ساده، ارزان ، بي خطر و قابل پذيرش بودن آن براي مددجويان مي توان در بالين، پژوهش و همچنين در آموزش دانشجويان مامايي استفاده كرد.

عنوان انگليسي

Effect of sanyinjiao (SP6) - hegu (LI4) points pressure on delivery length in nulliparous women: A randomized controlled trial


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فهیمه صحتی شفایی
نویسنده مسئول :رأفت کاظم زاده
نویسنده :رضا حشمت
نویسنده :فیروز امانی
کلید واژه ها:طب فشاري ، سانينجيائو ، هوگو ، طول مدت زايمان ، زنان نخست زا
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :3762
ارائه شده توسط : خانم رافت کاظم زاده
ارائه شده در تاریخ :11 آذر 1391 08:03
آخرین تغییر :01 اردبهشت 1394 05:31

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...