title

بررسی تطبيقی سلامت روان در بين بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد

امانی, فیروز and انجمنی, مدینه and انجمنی, ابراهیم and آدشیرین پور, الهام and روشنی, زهره (1391) بررسی تطبيقی سلامت روان در بين بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). pp. 40-44. شاپا 1735-2584

[img] Text - Published Version
590kB

Persian Abstract

مقدمه : آرتريت روماتوئيد شايع ترين بيماری از دسته بيماريهای روماتيسمی به حساب می آيد. اين بيماری بين گروههای سنی 60 – 40 بروز می کند اما می تواند افراد جوانتر را نيز مبتلا سازد. اين بيماری در زنان 2 تا 3 برابر بيشتر از مردان ديده می شود.ميزان شيوع آرتريت روماتوئيد بين 3/0 تا 1/2 درصد جمعيت ديده می شود. با توجه به علايمی که بيماری آرتريت روماتوئيد دارد اين بيماری می تواند تأثيرات بسزايی از نظر اجتماعی و اقتصادی برای فرد و جامعه داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای سلامت روان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بود. روش کار : جامعه آماری اين پژوهش شامل افراد مبتلا به آرتريت روماتوئيد بستری شده در بيمارستانهای سطح شهر اردبيل و افراد سالم منتخب به طور تصادفی از سطح شهر اردبيل می باشد.روش نمونه گيری در اين پژوهش از نوع تصادفی ساده بود.برای برآورد حجم نمونه اين تحقيق از مدل کوکران استفاده شد. در پژوهش حاضر تعداد 50 نفر از افراد مبتلا به آرتريت روماتوئيد و 50 نفر هم از افراد سالم انتخاب شدند. در اين پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت روان استفاده شد. یافته ها : بين سلامت روان افراد مبتلا به بيماری آرتريت روماتوئيد و افراد سالم تفاوت معناداری وجود داشت بطوریکه میانگین اضطراب در افراد سالم 17/8 در افراد بیمار 83/10 ، میانگین اختلال کارکرد اجتماعی در افراد سالم 58/12 در افراد بیمار 64/12 و همچنین میانگین افسردگی در افراد سالم 08/8 در افراد بیمار 8.58 بوده است. نتیجه گیری : با توجه به یافته های موجود بین سلامت روان افراد مبتلا به بيماری آرتريت روماتوئيد و افراد سالم تفاوت معناداری وجود داشت و همچنین از انجا که در رابطه موضوع مورد پژوهش حاضر تحقيقات بسيار اندکی صورت گرفته پيشنهاد می شود که تحقيقات ديگری توسط متخصصان اين رشته صورت گيرد و موسسات مختلف بهداشتی و سلامت روان در جهت ياری رساندن به اينگونه افراد بويژه بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد افزايش يابد .Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده :مدینه انجمنی
نویسنده :ابراهیم انجمنی
نویسنده :الهام آدشیرین پور
نویسنده :زهره روشنی
Uncontrolled Keywords:آرتریت روماتوئید - سلامت روان – اردبیل
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:3767
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:13 Sep 1391 08:11
Last Modified:01 Nov 1391 11:00

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...