title

بررسی نحوی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای اردبیل

امانی, فیروز ، زیادی, سولماز ، صبحانی, مریم ، صیقلی, شبنم ، محمدی, کرامت (1391) بررسی نحوی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.46-51. شاپا 1735-2584

[img] متنی - نسخه چاپ شده
550kB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف: زمان دانشجویی برای دانشجویان میتواندبهترین فرصت برای استفاده از برنامه های فراغتی که از سوی دانشگاه تعیین میشودتاسرزندگی ونشاط لازم برای ادامه فعالیتهای اینده توفیق بیشتری به دست اورند لذا هدف از انجام این پروژه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی،محقق ،آزاد وپیام نور اردبیل میباشد. مواد وروشها: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بوده وجامعه اماری آن از بین کل دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکی،محقق ،آزاد و پیام نور اردبیل به روش طبقه بندی تصادفی تعداد 171 نفربه عنوان نمونه اماری انتخاب شدند.جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه که با راهنمایی استاد راهنما تهیه شده بود استفاده شد و جهت آنالیزداده ها از نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها: با توجه به اطلاعات جمع آوری شده مشخص شد که زمان گذران اوقات فراغت بیشتر هنگام عصر بودومیزان اوقات فراغت بیش از 5 ساعت بود وآنها بین 1تا 2ساعت از این زمان را به خواب اختصاص می دادند.میزان رضایت دانشجویان از امکانا محل زندگی و محژ تحصیلشان اغلب متوسط بودواوقات فراغت به میزان زیادی درسلامت جسمی وروحی آنها تاثیرگذار بود.آنها بیشتر ترجیح می دادند اوقات فراغت خود را با دوستان خود باشندوبیشتر به فعالیت موردعلاقه بپردازند .تاثیر وضعیت ا قتصادی در نحوه ی گذران اوقات فراغت چشمگیر بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه اغلب دانشجویان از امکانات محل زندگی وتحصیل خود ناراضی بودند و این نارضایتی در پیشرفت آنان دخیل می باشد لذا پیشنهاد می شود که امکانات لازم برای دانشجویان فراهم شده و با تشویق وایجاد انگیزه، بیشتر به فعالیتهای علمی، ورزشی وحرکتی بپردازند. باتوجه به درصد خیلی کم فعالیتهای فرهنگی وحضور در کتابخانه این مساله با فرهنگ سازی مناسب وتشویق به کتابخوانی ونیز ایجاد امکانات فرهنگی لازم برطرف شود.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:اوقات فراغت ، دانشجو ، فعالیت فیزیکی ، دانشگاه
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :3768
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :19 آذر 1391 07:51
آخرین تغییر :01 بهمن 1391 11:17

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...