title

بررسی انگیزه های ورود به رشته ی دندانپزشکی دربین دانشجویان سال اول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

امانی, فیروز ، کرامتی, حسین ، فرشاد, وحید (1391) بررسی انگیزه های ورود به رشته ی دندانپزشکی دربین دانشجویان سال اول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.40-44. شاپا 1735-2584

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
558kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف :انتخاب شغل و رشته تحصیلی یکی از مهم ترین قدم های هر شخص در طول زندگی است.چراکه فرد برای آینده خودتصمیم می گیرد پس باید انتخاب رشته با دقت وآگاهی زیادی صورت بگیرد.دربین رشته های علوم پزشکی،رشته دندان پزشکی جایگاه ویژه ی دارد،چراکه اکثر افراد باتوجه به آینده شغلی ومزایای دیگر آن،آن را به عنوان یکی ازرشته های تحصیلی خود برای ادامه تحصیل دردانشگاه انتخاب می کنند لذاباید انگیزه افراد از انتخاب این رشته مشخص شود. روش کار:این پروژه که ازنوع مطالعات توصیفی می باشددربین دانشجویان سال اول رشته دندان پزشکی دانشگاه اردبیل که 22 نفر می باشند انجام گرفته است.دراین مطالعه ازپرسش نامه پایا وروا که حاوی 22 گزینه درمورد اولویت افراد می باشد استفاده گردیده است ونتایج مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است. نتایج:دراین بررسی از 22 نفر، که 45 درصدآن را خانم هاو 54 درصد آن راآقایان تشکیل می دهد، 43 درصد علاقه به رشته دندان را اولویت اول خود انتخاب کرده اند و اولویت دوم که بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده خدمت به مردم است.دربین پسران 45 درصدو در بین دختران 44 درصد علاقه به رشته دندان اولویت اول است. نتیجه گیری:دربین دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،علاقه به رشته دندانپزشکی اولویت اول را دارا می باشد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:انگیزه ، دندانپزشکی ، دانشجویان
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي

WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :3769
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :13 آذر 1391 09:19
آخرین تغییر :01 بهمن 1391 10:57

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...