title

بررسی علل مسمومیت وویژگیهای دموگرافیکی بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان امام(ره)شهراردبیل در سال1384-86

صمدی, نسرین ، مهرنوش, نسرین (1387) بررسی علل مسمومیت وویژگیهای دموگرافیکی بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان امام(ره)شهراردبیل در سال1384-86. در: دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران , 1387, تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
548kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://sicobair.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: مسمومیت ها از علل مهم مراجعه و بستری شدن بیماران در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر اردبیل می¬باشد. بدیهی است تعیین علل مسمومیت¬ها و ویژگی های دموگرافیکی مراجعه کنندگان به این مرکز میتواند در پیشگیری و کنترل این قبیل مشکلات مؤثر باشد.بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین علل مسمومیت وویژگیهای دموگرافیکی بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان امام(ره)شهراردبیل انجام شده است. روش کار : این مطاله یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که برروی کلیه پرونده های مسمومیت موجود در بیمارستان امام خمینی (ره) «1686مورد» در سال های 86-1384 انجام گرفت. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سنی مراجعه کنندگان 9/26 بود. 64/55% مذکر و 05/56% مجرد بودند. 53/71% مسمومیت¬ آنها تعمدی و 47/28% غیرعمدی به¬علت مصرف نادرست دارو یا مواد شیمیایی بوده است و از میان علل مسمومیت، علل دارویی بیشترین علت مسمومیت را به خود اختصاص داده بود. همچنین تعداد مراجعین در6 ماه دوم سال (872 مورد) نسبتاً بیشتر از 6 ماه اول بود. بحث و نتیجه گیری: بیشترین میزان بروز مسمومیت در سن 20-18 سالگی می باشد و افراد در این سنین بیشتر تحت تأثیر عواطف و احساسات اقدام به خودکشی می¬کنند. بنابراین نیازهای عاطفی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید بررسی شده و عوامل زمینه¬ساز آن حذف گردد و هشدارهای لازم در مورد داروها ، تجویز نامناسب و انبار نمودن در منزل ارایه گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین صمدی
نویسنده مسئول :نسرین مهرنوش
کلید واژه ها:ویژگیهای دموگرافیکی ; مسمومیت ; مسمومیت دارویی
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
W حرفه پزشکی
WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :3779
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :24 دی 1391 07:46
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 11:56

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...