title

بررسي شيوع و عوامل مستعد كننده پره اكلامپسي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور مغان

یوسف زاده اسمردی, فاطمه (1380) بررسي شيوع و عوامل مستعد كننده پره اكلامپسي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور مغان. [ طرح تحقیقاتی]

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : پره اكلامپسي – اكلامپسي يك اختلال پيچيده هيپرتانسيون است. تاخير در تشخيص و عدم درمان قطعي آن مي تواند منجر به مورتاليتي و موربيديتي مادر و جنين شود. در مطالعه انجام شده ميزان شيوع بيماري پره اكلامپسي حدود 5% گزارش شده است. ميزان شيوع اين بيماري در بيمارستان 17 شهريور مغان طبق پاپلوت 8/10 درصد محاسبه گرديد. اهداف: 1 – تعيين شيوع پره اكلامپسي 2 – تعيين عوامل مرتبط با پره اكلامپسي 3 – تعيين مهمترين عوامل مستعد كننده (پيش بيني كننده) پره اكلامپسي 4 - تعيين ميزان مورتاليتي در مادران مبتلا به پره اكلامپسي . روش تحقيق : اين مطالعه به منظور برآورد ميزان شيوع و بررسي عوامل مستعد كننده پره اكلامپسي بر روي 1088 بيمار مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور مغان انجام گرفت. مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي و نمونه گيري به روش تصادفي – تدريجي با حجم نمونه 1088 بيمار انجام شد. جمع آوري داده ها بر اساس 2 پرسشنامه در رابطه با عوامل مستعد كننده (26 متغير) و آزمايشات ارسالي (9 متغير) انجام گرديد . معيارهاي ورود خانمهاي بارداري بودند كه جهت زايمان و يا سزارين مراجعه مي كردند. جهت ارتباط متغيرهاي كمي با متغيروابسته (پره اكلامپسي ) از آزمون T-test و رابطه متغيرهاي كيفي با متغير پاسخ از آزمون كاي دو و فيشر استفاده گرديد. ويرايش و آناليز آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS انجام گرديد. براي تعيين مهمترين عوامل مستعد كننده پره اكلامپسي از مدل رگرسيون لجستيك با روش گام به گام استفاده شد. نتايج : ميزان شيوع بيماري پره اكلامپسي در اين تحقيق 3/8 درصد برآورد شد. با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك مشخص گرديد. كه پنج فاكتور سن (0002/0P<) ، سابقه پره اكلامپسي (00001/0P<) ، سابقه هيپرتامسيون مزمن (0042/0P<) ، سن حاملگي (00001/0P<) و گراويدا (0014/0P<) به طور توام در شيوع پره اكلامپسي موثر بوده و مهمترين عامل شيوع پره اكلامپسي در اين تحقيق سابقه پره اكلامپسي بود. در افراد با سابقه پره اكلامپسي 91/1 تا 94/5 برابر نسبت به افراد بدون سابقه پره اكلامپسي احتمال ابتلا به پره اكلامپسي بيشتر بود (37/3-Odds.R و اطمينان 95%) و همچنين در گروه سني 35 سال و بالاتر از 62/1 تا 10/4 برابر نسبت به ساير گروههاي سني احتمال ابتلا به پره اكلامپسي بيشتر بود (57/2-Odds.R و اطمينان 95%)نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :فاطمه یوسف زاده اسمردی
تاریخ اتمام :19 شهریور 1380
کلید واژه ها:پره اكلامپسي ، شيوع ، عوامل مستعد كننده و مغان
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :384
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :30 مهر 1388 06:33
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 09:14

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد