title

بررسي ميزان شيوع كم وزني نوزادان و ويژگيهاي دموگرافيكي مادران در زايمان هاي انجام شده در بيمارستان علوي شهراردبيل در سال1387

مهرنوش, نسرین ، شاهی زاده, صحیفه ، صمدی, نسرین ، جهانشاهی, كامبيز (1388) بررسي ميزان شيوع كم وزني نوزادان و ويژگيهاي دموگرافيكي مادران در زايمان هاي انجام شده در بيمارستان علوي شهراردبيل در سال1387. در: كنگره سراسري سلامت نوزادان ايران (مراقبت خانواده محور) وهمايش پرستاري نوزادان, 14-16مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
630kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.neohealthtbz.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : بخش بزرگي از مرگ و مير نوزادان در ارتباط با وزن كم زمان تولد مي باشد. با توجه به اينكه شيوع تولد نوزادان كم وزن در حال افزايش می باشد، تعیین عوامل مرتبط با کم وزنی نوزادان می تواند باعث پیشگیری و کنترل تولد نوزادان کم وزن گردد . بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با تولد نوزاد کم وزن انجام گردیده است. مواد و روش ها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد که با بر رسی پرونده های زایمانهای انجام شده در سال1387 (5310) در بیمارستان علوی شهر اردبیل حاصل شده است .اطلاعات مورد استفاده از پرونده ها شامل :جنس نوزاد ,سن مادر ,سن حاملگی ,وزن نوزاد, تعداد حاملگی ، چند قلویی می باشد و با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: از جمله عوامل مرتبط با کم وزنی نوزادان سن مادر، چند قلویی، تعداد حاملگی ، سن جنینی و جنس نوزاد می باشد. از5310 نوزاد مورد مطالعه 580 نوزاد(% 10.9) وزن تولد کمتر از 2500 گرم داشتند . نتایج مطالعه نشان داد که 18.8% از مادران سن کمتر از 20 سال داشتند .و 52.6% مادران حاملگی اول داشتند. 51.9% نوزادان مذکرو 47.7% مونث بودند. و 17.5% نوزادان کم وزن دو قلو و 81.2 % نوزادان کم وزن کمتر از 37 هفته و نارس بودند. بحث و نتیجه گیری : نتایج مطالعه حاکی از آن است که میزان تولد نوزادان كم وزني و نارس در بیمارستان علوی شهر اردبیل رو به افزایش می باشد. پيشگيري از زايمان هاي زودرس و اجراي برنامه هاي مداخله اي آموزشي براي گروه هاي پرخطر به ويژه مادران جوان با سن كمتر از 20 سال و مادران اول زا مي تواند نقش مؤثري در پيشگيري از تولد نوزاد کم وزن داشته باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین مهرنوش
نویسنده :صحیفه شاهی زاده
نویسنده :نسرین صمدی
نویسنده :كامبيز جهانشاهی
کلید واژه ها: نوزاد کم وزن ، نوزاد ، زايمان زودرس
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :3844
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :11 دی 1392 09:20
آخرین تغییر :03 اسفند 1393 08:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...