title

سزارين تهدیدي براي سلامت زنان اردبيل

وثوقی, نازیلا ، ابوطالبی, قاسم ، کاظم زاده, رأفت ، ترسلی, مهناز ، صمدی, نسرین (1391) سزارين تهدیدي براي سلامت زنان اردبيل. در: کنگره ملی زایمان ایمن سزارین یا زایمان طبیعی, 20-22 اردیبهشت1391, همدان -ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
420kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://seminar.umsha.ac.ir/delivery

خلاصه فارسی

مقدمه:سزارین عمل جراحی بزرگی است که عوارض بسیارزیادی را برمادر و نوزاد تحمیل می کند.طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی 10-15% زایمان ها به شیوه سزارین می تواند انجام شود.هدف این مطالعه تعیین آمار جراحی سزارین در مرکز زنان اردبیل به منظور شناخت تهدیدهای مربوط به سلامت زنان در اردبیل می باشد. موادوروش ها: در این پژوهش توصیفی که با استفاده از اطلاعات پرونده های مادران باردار مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی علوی اردبیل صورت گرفت.اطلاعات آماری مربوط به تعداد زایمان و تعداد سزارین و نسبت آنها به ترتیب در زنان نخست زا و سزارین تکراری استخراج شد. یافته ها: آمار استخراج شده برای سال 1388، تعداد سزارین2885، زایمان 2882 مورد به نسبت2/50% که 1921 مورد سزارین برای بار اول و 964 مورد سزارین تکراری انجام شده بود.در سال 1389 تعداد2757مورد سزارین و 3217مورد زایمان طبیعی وجودداشت که به نسبت1/46% بود که 1784 مورد سزارین برای بار اول و 973 مورد سزارین تکراری وجود داشت. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش ضرورت بازنگری در روش های انجام زایمان در مراکز زنان و زایمان اردبیل را نشان می دهد که با توجه به عوارض بالای سزارین و اختلاف زیاد با آمارهای توصیه شده سازمان بهداشت جهانی این مسئله باید برای تمامی صاحب نظران سلامت زنان در اردبیل قابل تامل بوده و لازم است مطالعات وسیع جهت ارزیابی وضعیت موجود برای ارائه راهکارهای مناسب صورت بگیرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نازیلا وثوقی
نویسنده :قاسم ابوطالبی
نویسنده :رأفت کاظم زاده
نویسنده :مهناز ترسلی
نویسنده :نسرین صمدی
کلید واژه ها:سزارین ، زایمان ، سلامت ، زنان ، اردبیل
موضوعات :WQ مامایی
WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :3852
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :11 دی 1392 09:29
آخرین تغییر :11 دی 1392 09:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...