title

بررسي ميزان افت تحصيلي و عوامل موثر برآن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

حبیب زاده, شهرام and پورفرضی, فرهاد and قاسمی, احمد and امینی ملکی, طاهر (1387) بررسي ميزان افت تحصيلي و عوامل موثر برآن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

729kB
[img] Text - final reserch project report
220kB
[img] Text - final reserch project report
87kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

992kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : نظام آموزشي عالي كشور وظيفه تأمين نيازهاي جامعه از نظرسرمايه انساني و حفاظت و حراست از دستاوردهاي فكري و علمي و انتقال آنها به نسل هاي آينده را دارد دوران تحصيل دانشگاهي ممكن است براي بسياري از دانشجويان و به ويژه دانشجويان پزشكي همراه با خطر عقب ماندگي تحصيلي باشد. افت تحصيلي دانشجويان به غفلت و اتلاف منابع وهدر رفتن وقت وهزينه منتهي مي شودکه در نهايت با کاهش بهره وري آموزشي همراه خواهد بود .از آنجا که مطالعه جامعي در مورد ميزان وعلل بروز افت تحصيلي در دانشگاه علوم پزشکي اردبيل انجام نشده بود وبا توجه به اينکه موضوع فوق از اولويتهاي تحقيقاتي معاونت آموزشي دانشگاه به شمار مي آمد اين مطالعه طراحي گرديد تا پاسخي به نياز هاي فوق داده باشد. روش تحقيق : اين مطالعه مورد شاهدي بوده وجامعه آماري شامل كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال تحصيلي 85-86 بود. وحجم نمونه برابر تمامي موردها (38) نفر ودو نفر شاهد براي هرمورد كه براساس کلاس همسان شدند.. براي انتخاب دانشجويان داراي افت تحصيلي معدل 2 ترم اخير نيم سال اول و دوم سال تحصيلي 86-85 تمام دانشجويان بررسي گرديد و افراد دچار افت تحصيلي براساس تعريف ذيل انتخاب شدند: دانشجوياني که درهر دو ترم اخير مشروط شده بودند دانشجوياني که در هر دو ترم اخير به صورت پياپي معدل کمتر از 14 داشتند. دانشجوياني که در ترم دوم نسبت به ترم اول بيش از 2 نمره افت معدل داشتند پس از انتخاب دانشجويان داراي افت تحصيلي، نفرات اول تا سوم هر کلاس در دو ترم به عنوان شاهد انتخاب شدند تا تفاوت هاي عوامل خطر در بين آنها واضح تر بيان گردد. براي گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه محقق ساخته اقدام شد. نتايج : تعداد کل دانشجويان در اين رشته ها عبارت بود از (938) نفر که از اين تعداد دانشجويان براساس تعريف تعداد 38 نفر داراي افت تحصيلي بودند . لذا انسيدانس يا بروز افت تحصيلي برابر با 04/0 يا 4 در 100 نفر دانشجومي باشد. بيشترين افت تحصيلي مربوط به رشته هاي ، علوم آزمايشگاهي ،ومامايي وپزشکي بود . رشته تحصيلي در دانشگاه، سطح تحصيلات پدر ، غيربومي بودن، اطلاع از آينده تحصيلي، فقدان انگيزه وعدم مطالعه منظم به صورت معني داري با افت تحصيلي رابطه داشتند. در مورد عوامل شخصي مهمترين مساله شخصي افراد مبتلا به افت تحصيل عوامل عاطفي و روحي بود. در بين متغيرهاي كمي بين ميانگين معدل ديپلم يا پيش دانشگاهي ،تعداد ساعات مطالعه در روز وتعداد ديدار هاي فرد با خانواده در هر ماه با افت تحصيلي رابطه وجود داشت.براي متغير هاي کيفي که داراي ارتباط معني داري با افت تحصيلي بودند نسبت شانس نيز محاسبه گرديد که به اين ترتيب بود اثر مطالعه منظم (7/13-3/1) 28/4=OR اثر اطلاع از آينده شغلي (78/0-13/0) 32/0=OR اثر انگيزه براي مطالعه (8-1/1) 03/3=OR بومي نبودن (56/9-36/1)6/3=OR نتيجه گيري : با توجه به قابل حل بودن متغير هاي موثر، براي بهبود وضعيت تحصيلي اقدامات زير لازم به نظر مي رسد: ايجاد کميته بررسي افت تحصيلي براي پايش آناليز وگزارش سالانه افت تحصيلي جهت بررسي کارشناسانه وپويا واتخاذ تصميمات استراتژيک مبتني بر شواهد ايجاد تسهيلات براي مطالعات منظم در قرائت خانه ها –خوابگاهها بومي نمودن هر چه بيشتر پذيرش هاي دانشگاهي به شرط تقويت دانشگاهها و تداوم سياستهاي تمرکز زدايي توانمند سازي دانشجو براي حل مشكلات عاطفي

Title

Rate and etiology reasons of educational failure among student of Ardabil University of medical science in 2006-2007

English Abstract

Introduction: The problem of educational failure in student of medical sciences has been an important concern, because it can lead to a low efficacy in medical sciences staff in the future. This study was performed to determine the incidence and etiology of medical sciences students’ educational failure in medical sciences students of Ardabil University of Medical Sciences. Material & Methods : This case –control study was carried out on 938 medical sciences students, studying in Ardabil University of Medical Sciences in 2006-2007. The students’ average score in 2 consequent educational terms were evaluated. All of the students who have at least one term with average score less than 12 or two consequent terms with average score less than 14 or more than two score drop in average score of latter term in comparison with previous term defined as students with education failure. For each of these students we selected 2 controls among the best average same class with. A questionnaire made from focus group discussion with some of the case and controls were completed in them. The data analysis was performed with Chi-square, Fischer exact test and Odds Ratio. Results: In total938 students were evaluated 38 of whom had educational failure. Annual incidence of educational failure was 0.04. Demographic characteristics and study information were collected by a valid questionnaire. The was X% participation rate ( ) in the students having study failure componed to the y% in those without students of laboratory sciences had the highest rate of failure (19%) followed by obstetrics (11%) and medical sciences(8.9%). Several other factors had caused study failure which are; Not being native , educational level of father , awareness from future of job, loss of motivation and non irregular studying were recognized as the most important factors for educational failure in this university. The Odds Ratio of educational failure was 4.28(1.3-13.7) in “irregular studying”, 3.03(1.1-8) in “motivation loss”, 3.6(1.36-9.56) in “not being native”, and 0.32(0.13-0.78) in “, awareness from future of job”. In own sigh of unsuccessful students, the most common effective factor for education failure was affective personal problems. daily a located studies time , finaly average of diploma score, quantity of studding in a day, monthly family visit had significant effect on educational failure Conclusion : The educational failure was mostly related to the with personal and social problems. The low average score of high school diploma, not being native, awareness from future in job, loss of motivation, irregular studying and affective personal problems were found to be most important factors for educational failure in Ardabil university. Establishment of a committee to monitor educational progress and providing counseling services are recommended education failure monitoring changing the method of acceptance, using educational counseling, are recommended

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :فرهاد پورفرضی
استاد مشاور :احمد قاسمی
نگارنده :طاهر امینی ملکی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0278
Uncontrolled Keywords:افت تحصيلی،دانشجويان علوم پزشكی اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Educational failure, Ardabil University of medical Science
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:39
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:26 Aug 1388 07:30
Last Modified:28 Feb 1399 11:03

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...