title

اثرات سبوس برنج بر شاخص هاي ليپيدي بر قند خون و فراسنج هاي ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، اخوان اکبری, پوران ، نعمتی, علی (1387) اثرات سبوس برنج بر شاخص هاي ليپيدي بر قند خون و فراسنج هاي ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستين كنگره سراسري سندرم متابوليك ايران, 24-23 خرداد 1387, تبريز- ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
398kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
11MB

آدرس اینترنتی رسمی : http:www.mscon.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف:ديابت قندي شايع ترين بيماري غدد درون ريز است كه بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني حدود 135 ميليون نفر در جهان به آن مبتلا هستند و شيوع آن در ايران 4-2 % است.اخيرا" بيماران ديابتي تشويق مي شوند كه دريافت فيبر غذايي خود را افزايش دهند. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات سبوس برنج بر قند خون و چربي هاي پلاسما بيماران ديابتي نوع II است. مواد و روش ها:اين مطالعه كارآزمايي باليني دو سو كور بود كه بر روي 60 بيمار ديابتي كه فاقد بيماري قلبي، كبدي و كليوي بودند و فشار خون بالا نداشتند، انجام شد. بيماران به طور تصادفي در دو گروه مورد مداخله و كنترل قرار گرفتند كه گروه مداخله 10 گرم سبوس برنج در 2 وعده و گروه كنترل پلاسبو دريافت كردند.به بيماران توصيه شد در مدت مطالعه فعاليت و رژيم غذايي خود را تغيير ندهند و يا درآمد غذايي قبلو حين و بعد از مداخله آنه كنترل شد. قند خون و ايپيدهاي پلاسماي بيماران قبل و بعد از مطالعه بررسي و نتايج با آزمون تي زوج و آناليز واريانس و با استفاده از نرم افزارSPSS,Food processor تجزيه و تحليل شد. يافته ها: قند خون ناشتا و 2 ساعت بعد از غذاي بيماران كاهش آماري معني داري را نشان داد(p<0/001).ميزان تري گليسريد و سطح LDLهم كاهش آماري معني داري داشت(5p<0/0 وp<0/01).سطح HDLافزايش و سطح كلسترول هم كاهش داشت ولي از نظر آماري معني دار نبود. نتيجه گيري:سبوس برنج مي تواند به عنوان مكمل غذايي در كنترل بيماري ديابت كمك كند. واژگان كليدي: ديابت نوع II، سبوس برنج، قند خون، ليپيدهاي سرمنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :زهرا تذکری
نویسنده :مریم زارع
نویسنده :منوچهر ایرانپرور
نویسنده :پوران اخوان اکبری
نویسنده :علی نعمتی
کلید واژه ها:ديابت نوع II، سبوس برنج، قند خون، ليپيدهاي سرم
موضوعات :QT فیزیولوژی
QU بیوشیمی
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
WK سیستم غدد
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش تغذیه
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :3923
ارائه شده توسط : خانم پوران اخوان اکبری
ارائه شده در تاریخ :18 بهمن 1394 07:53
آخرین تغییر :18 بهمن 1394 07:53

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...