title

تاثیر انتقال آموزش توسط رابطین بهداشتی بر انتخاب روش ختم حاملگی زنان باردار بر اساس مدل قصد رفتاری

رضا خانی مقدم, حامد and شجاعی زاده, داوود and تقدیسی, محمد حسین and حمیدزاده اربابی, یوسف and سوادپور, محمدتقی (1391) تاثیر انتقال آموزش توسط رابطین بهداشتی بر انتخاب روش ختم حاملگی زنان باردار بر اساس مدل قصد رفتاری. مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ــ 10 (3). pp. 27-40. شاپا 1735-7586

[img]
Preview
Text - Published Version
195kB

Official URL: http://journals.tums.ac.ir/abs.aspx?segment=fa&iss...

Persian Abstract

مقدمه: زایمان، اوج دوران بارداری و حاملگی یک زن است که با به دنیا آمدن یک یا چند نوزاد از رحم مادر همراه است. متاسفانه اخیرا، زایمان به روش سزارین با وجود پیامدهای منفی بیشتری بخصوص از نظر جانی و اقتصادی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از طرفی، نقش آموزش بهداشت، تغییر رفتار است و لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشارکت رابطین بهداشتی در آموزش مادران برای انتخاب نوع زایمان بر اساس مدل قصد رفتاری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اردبیل انجام گرفت. روش کار: این مطالعه یک پژوهش کمی از نوع تجربی واقعی میباشد. 140 نفر از مادران باردار نخست زای شهر اردبیل که در ماه هفتم حاملگی خود قرار داشتند بطور تصادفی سیستماتیک انتخاب و در دو گروه آزمایش و شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. پس از انجام پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه، در گروه آزمایش آموزشهای طراحی شده بر اساس مدل قصد رفتاری صورت پذیرفت. یک ماه پس از زایمان، از هر دو گروه پس آزمون تهیه گردید و نتایج آگاهی، نگرش، ارزیابی از نتایج و عملکرد با استفاده از آزمون من ویتنی یو و ویلکوکسون آزمون های همبستگی و توصیفی و کای دو تجزیه و تحلیل و مقایسه گردید. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد تفاوت آماری معنادرای در زمینه آگاهی، ارزیابی از نتایج، نگرش بعد از انجام مداخله بین دو گروه مداخله و شاهد وجود دارد ( 001/0 p<). ولی قصد رفتاری قبل و بعد از مداخله تغییر آماری معناداری نداشت.( 106/0p= ) نتیجه گیری: هر چند مشارکت رابطین موجب افزایش در میانگین آگاهی، نگرش و ارزیابی از نتایج رفتار در زنان باردار گردید اما در تغییر قصد رفتاری افزایش منعادار نبود. پیشنهاد میگردد، این تحقیق در سایر شهرها، با مشارکت سایر آموزش گران مانند پزشکان و پرستاران و با استفاده از دیگر مدلها و روشهای آموزشی انجام گرفته و مورد مقایسه قرار گیرد.

Title

The effect of education by community health volunteers on choice of delivery kind in pregnant women based on the Behavioral Intention Model (BIM)

English Abstract

Background and aim: Delivery or parturition is the peak of a woman’s pregnancy period, accompanied with birth of one or more babies. Unfortunately, Cesarean section, despite its probable undesirable health and economic consequences, has become more and more common. Considering that the goal of health education is behavior change in people, the objective of this study was to investigate the role of health volunteers in educating mothers consulting the health care centers in Ardabil in the area of choice of delivery method based on the Behavioral Intention Model (BIM). Materials and Methods: In this experimental study, 140 primaparous mothers in Ardabil city in the seventh month of pregnancy were selected by systematic random sampling and divided into a case and a control group, and a written pretest was given to both groups. Education based on the BIM was imparted to the case group. One month after delivery, both groups were post-tested. The data on awareness, attitude, results evaluation and practice were analyzed using the Wilcoxon, Mann Whitney-U and Chi-square tests. Results: The findings revealed statistical differences between the case and control groups after intervention with regard to awareness, evaluation of results and attitude (p<0.001). However, behavioral intention did not change (p=0.106). Conclusion: Although health volunteers' participation results in an increase in knowledge and promotes attitude and evaluation of behavioral results in pregnant women, it does not change their behavioral intention. It is suggested to conduct similar studies for comparative purposesinvolving other trainers, such as physicians and nurses in other cities, using other educational models and methods.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :حامد رضا خانی مقدم
Uncontrolled Keywords:مدل قصد رفتاری، نوع زایمان، رابطین بهداشتی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Behavioral Intention Model (BIM), Delivery kind, Health volunteers
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:3925
Deposited By: MR Hamed Rezakhani Mogadam
Deposited On:09 Nov 1391 13:43
Last Modified:01 Apr 1393 05:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...