title

بررسي ميزان بروز و علل تولد نوزاد كم وزن در بيمارستانهاي شهر اردبيل

میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، اعظمی, احد (1380) بررسي ميزان بروز و علل تولد نوزاد كم وزن در بيمارستانهاي شهر اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

203kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : تولد نوزاد كم وزن شايعترين علت مرگ و مير نوزادان به شمار مي رود و شايعترين علت آن نارسي است . هر چه ميزان LBW از 10% بالاتر رود ميزان نارسي كاهش ولي ميزان بروز IUGR افزايش مي يابد . نوزادان LBW نارس هم حدود 30-20 % دچار SGA هستند علل متفاوتي شامل علل دموگرافيك ،رفتاري ، قبل از حاملگي و حين حاملگي در بروز LBW موثر مي باشد كه با شناسائي و كنترل اين ريسك فاكتورها ميزان بروز LBW و مرگ و مير نوزادان كاهش مي يابد اين مطالعه هم با هدف شناسائي ريسك فاكتورهاي LBW در شهر اردبيل انجام شده است . روش تحقيق : پژوهش انجام شده يك مطالعه توصيفي مورد شاهدي است كه در طول يكسال در بيمارستانهاي شهر اردبيل انجام شده و 470 نوازد كم وزن در گروه مورد قرار گرفت و 482 نوزاد ترم بالاي 2500 بعنوان گروه شاهد انتخاب گرديد فرمهاي مربوطه تكميل و اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS و روش آماري chi square و fishers test مورد آناليز قرار گرفت نتايج : ارتباط معني دار بين سن و وزن و شغل مادر، چند قلوئي ، PROM و نارسي با بروز كم وزني نوزاد بدست آمد ولي پس مصرف دارو – اسيد فوليك ، آهن ، سيگاري بودن و اعتياد مادر با بروز كم وزني ارتباط معني دار نبود. ميزان بروز LBW در بيمارستانهاي شهر اردبيل 4/6 % بدست آمد . نتيجه گيري : ريسك فاكتورهاي LBW در بيمارستانهاي شهر اردبيل بيشتر نارسي ، چند قلوئي سن مادر 35 ≤ وزن مادر kg250 و بيماريهاي مادر مي باشدنوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :مهرداد میرزا رحیمی
همکار طرح :منوچهر براک
کلید واژه ها:نوزاد با وزن كمتر از g2500 1-LBW ميزان مرگ و ميرنوزاد 2- Neonatal mortality rate نارسي 3- Prematurely
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی

معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :394
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :30 مهر 1388 09:17
آخرین تغییر :14 شهریور 1391 13:47

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...