title

میزان انجام آزمايشات غربالگري سرطان پستان در زنان شهر اردبیل

اخوان اکبری, پوران ، اخوان اکبری, قدرت (1391) میزان انجام آزمايشات غربالگري سرطان پستان در زنان شهر اردبیل. در: پنجمين كنگره بين المللي مركز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري, 6-8 دی1391, تهران- تالار امام علي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
385kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: سرطان پستان شایعترین سرطان زنان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان بعد از سرطان ریه است. خودآزمايي ماهانه پستان و ماموگرافي از راههای مهم تشخیص زودرس سرطان پستان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان انجام آزمايشات غربالگري سرطان پستان در شهر اردبیل انجام گرفت. روش كار: در مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی فوق 149 نفر از زنان بالای 20 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی اردبیل توسط پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتندواطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS Version 11/5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اکثریت زنان مورد مطالعه در گروه سنی 20-29 سال قرار داشتند. از لحاظ سابقه خانوادگی قبلی ابتلا به سرطان سینه 6% افراد دارای سابقه مثبت و 94% سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان سینه نداشتند.در کل میزان انجام خودآزمایی پستان در زنان شهراردبیل 9/42% و ميزان انجام ماموگرافي در كل جمعيت مورد مطالعه 36/5% محاسبه شد. از نظر آماری بین متغییرهای سطح تحصیلات(P=0/002)،میزان درآمد(P=0/007)،شغل زنان(P=0/00)،تعداد بارداری(P=0/023)،سن ازدواج(P=0/01)و سن مادر در اولین زایمان(P=0/02) با انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان ارتباط معنی دار ی وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به عملكرد پائین زنان مورد پژوهش در زمينه انجام آزمايشات غربالگري سرطان پستان ضرورت اطلاع رسانی واجراي برنامه هاي آموزشي مدون به زنان از طریق پزشكان و کارکنان بهداشتی تعلیم دیده ضروری به نظر می رسد. واژه های کلیدی: آزمايشات غربالگري- سرطان پستان- زناننوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پوران اخوان اکبری
نویسنده :قدرت اخوان اکبری
کلید واژه ها:آزمايشات غربالگري - سرطان پستان - زنان
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :3953
ارائه شده توسط : خانم پوران اخوان اکبری
ارائه شده در تاریخ :14 بهمن 1391 07:57
آخرین تغییر :10 فروردین 1393 09:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...