title

مقايسه اثرات هموديناميك تركيب بوپيواكائين با دوز كم + فنتانيل نسبت به مقادير استاندارد بوپيواكائين در بيهوشي داخل نخاعي سالمندان در سال 1381

قدرتی, محمدرضا ، زمان, بهروز ، اعرابی, سید علیرضا (1380) مقايسه اثرات هموديناميك تركيب بوپيواكائين با دوز كم + فنتانيل نسبت به مقادير استاندارد بوپيواكائين در بيهوشي داخل نخاعي سالمندان در سال 1381. [ طرح تحقیقاتی]

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : تكنيك اسپانيال يكي از روشهاي معمول در بيهوشي افراد مسني كه كانديد عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني شده اند، مي باشد. از طرف ديگر عوارض هموديناميك اين روش و درمان اين عوارض با مايعات وريدي زياد و داروهايي نظير افدرين و فنيل افرين براي اين بيماران خالي از خطر نمي باشد. اپيوئيدها مدت و كيفيت بلوك حسي توسط داروهاي بي حس كننده موضعي را افزايش مي دهند بنابراين تلاشهايي صورت گرفته تا با كاهش مقدار داروي بي حسي و افزودن اپيوئيد به تركيب داروي تجويز شده از طريق اسپانيال هم از عوارض هموديناميك جلوگيري كرده و هم احتمال بي حس ناقص را از بين برد. هدف از اين مطالعه كار آزمايي باليني دو سويه كورنيز بررسي اثرات هموديناميك و كيفيت بي حسي داخل نخاع با روش فوق مي باشد. نتايج : ميانگين افت فشار متوسط شيرياني (MAP) مقدار مصرف افدرين و تعداد دفعات مصرف آن در دو گروه اختلاف معني داري را نشان مي دهند. ميانگين افت فشار متوسط شرياني در دو گروه A و B به ترتيب عبارتنداز : 23/56±10/79 درصد و 11/11 ± 36 درصد (001/0=P) مقدار متوسط مصرف افدرين در گروهA 2/25±3/49 ميلي گرم و در گروه B 10±8/45 ميلي گرم بود (P=0/003) ميانگين دفعات افت فشار و مصرف افوزين در گروه O/71±1/08 A بار و در گروه (p=0/005) 2/91±2/94 بار بدست آمد . 29 درصد بيماران گروه A و 6/13% گروه B در مراحل پاياني عمل احساس درد نموده اند (p=0/005) تاكيكاردي در 2/29 درصد بيماران گروه A و 68/2 در صد بيماران گروه B مشاهده گرديد. (p=0/01) نتيجه گيري : با افزودن 20mg فنتانيل به ماركائين و كم كردن از دوز آن مي توان تا حد زيادي از شدت عوارض بيهوشي اينتراتكال (ينال) افت فشار و تاكيكاردي ناشي از درمان آن پيشگيري كرد البته براي كاستن از موارد شكست و اطمينان از بلوك حسي كافي بايستي مطالعات كنترل شده اي را براي يافتن Dose ايده ال ماركائين و فنتانيل انجام دادنوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :محمدرضا قدرتی
کلید واژه ها:بيهوشي داخل نخاعي – عوارض هموديناميك – اوپيوئيد
موضوعات :QV فارماکولوژی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :397
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :30 مهر 1388 09:41
آخرین تغییر :14 شهریور 1391 13:49

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد