title

تاثير لاوندر استنشاقي بر اضطراب ودرد ناشي از جاگذاري IUD مسي

شهنازی, مهناز and نیکجو, رويا and محمد علیزاده چرندابی, سکینه and یاوری کیا, پریسا (1391) تاثير لاوندر استنشاقي بر اضطراب ودرد ناشي از جاگذاري IUD مسي. Journal of Caring Sciences ــ 1 (4). pp. 261-255. شاپا 2251-9920

[img]
Preview
Text - Published Version
262kB

Official URL: http://journals.tbzmed.ac.ir/JCS/Abstract/JCS_2012...

Persian Abstract

مقدمه:IUD مسي رايج ترين روش ضد بارداری مطمئن ،موثر وقابل برگشتباروری در سطح جهان است و در مناطق با نرخ رشد بالا اهميت و جايگاه ويژه اي دارد. جايگذاري IUD در اكثر افراد با اضطراب بالا همراه است و اين اضطراب و ترس مي تواند باعث ايجاد درد و ناراحتي شود. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آروماتراپي براضطراب و درد ناشي از جايگذاري IUD مسي می باشد. مواد و روشها:اين مطالعه از نوع کارآزمایی باليني کنترل شده تصادفی دوسوكور) می‌باشدکه بر روي 106 زن در يك مركز بهداشتي -درماني در شهر اردبيل انجام شد. شركت كنندگان توسط بلوك بندي تصادفي با بلوك¬هاي 4تايي و 6تايي به دو گروه تقسيم شدند: در گروهتجربیرايحه لاوندر و در گروه کنترلپلاسبو به مدت 30 دقيقه قبل از IUD گذاري استشمام گرديد. ميزان اضطراب مراجعين بااستفادهاز پرسشنامه اسپيل برگر و ميزاندرد كل دوره IUD گذاري، بلافاصله بعد از جايگذاري IUD با استفاده از مقياس ديداري 10-0 سانتي متري توسط فرد نمونه گیر اندازه¬گيري شد. براي تعيين تاثير آروماتراپي بر اضطراب و درد ناشی ازIUD گذاری و عوامل مرتبط با آن از آزمونهاي تي زوج، تي مستقل ، يومن ويتني ، ويلكاكسونوآزمون کای دو درنرم افزار كامپيوتري SPSS/ver13 استفاده شد. يافته ها:نتايج پژوهش نشان داد ميانگين (انحراف معیار )نمرهاضطراب قبل از مداخله در گروه تجربی(28/9) 22/43 بود كه بعداز مداخله به (55/10) 03/39 كاهش يافت (P=0.001 )، در حاليكه ميانگين (انحراف معیار ) نمره اضطراب قبل ازمداخله در گروه كنترل(08/9( 24/42 بوده كه بعداز مداخله به )42/8(50/41 رسيد (1P=0.2 ). ميانگين تفاوت نمرات اضطراب دردوگروه از لحاظ آماري معنيداربود(P=0.001 ). شدت درد بعداز مداخله دردوگروه تجربی وكنترل با آزمون آماري يو مان ويتني،اختلاف آماري معناداري نشان نداد(P=0.51 ). نتيجه گيري: آروماتراپي استنشاقي با اسانس لاوندر در كاهش اضطراب درپروسیجرIUD گذاري موثر است ومي توان از اين روش به عنوان يكي از درمان¬هاي طب مكمل در مراكز بهداشتي- درماني بهره گرفت.

Title

Inhaled Lavender Effect on Anxiety and Pain Caused From Intrauterine Device Insertion

English Abstract

Introduction: Intrauterine device (IUD) is the most common reliable, effective and reversible contraceptive method used worldwide and in areas with high growth rate is of particular importance. IUD insertion is associated with high anxiety in most people that causes pain and discomfort. The aim of this study was to determine the effects of aromatherapy on anxiety and pain caused by IUD insertion. Methods: This study was conducted on 106 women in a health care center located in Ardebil, Iran. Participants were divided into two groups by randomized blocks of 4 and 6. In the experimental group lavender scent was inhaled and in the control group the placebo was inhaled 30 minutes before IUD insertion. The anxiety of the participants was measured by Spielberger questionnaire, and the pain of IUD insertion was measured immediately after the insertion using visual analog scale (range 0-10). Results: The mean score (standard deviation) of anxiety before intervention was 43.2 (9.2) in the experimental group that decreased after intervention to 39.0 (10.5) (p < 0.001), while this score was 42.2 (9.0) and 41.5 (8.4) before and after the intervention in the control group (p = 0.21). Mean differences of anxiety in both groups was statistically significant (p < 0.001). The pain score after intervention did not show significant difference between two groups (p = 0.51). Conclusion: Aromatherapy with lavender inhalation was effective in decreasing anxiety in IUD procedure, and this method can be used in health care centers as complementary treatments.

Item Type:Article
زبان سند : انگلیسی
نویسنده اول :مهناز شهنازی
نویسنده مسئول :رويا نیکجو
Additional Information:Indexing In: IndexCopernicus, Google Scholar ,ISC (Islamic World Science Citation Center), Ulrich, Journal Seeker, Genamics JournalSeek, SID (Scientific Information Database), Magiran, Electronic Journals Library (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), NCBI:NLM Catalog,
Uncontrolled Keywords:IUD مسي، درد،اضطراب، لاوندر
کلیدواژه ها (انگلیسی):Intrauterine device -Pain -Anxiety -Lavender
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:4039
Deposited By: MS Roya Nikjoo
Deposited On:10 Dec 1391 09:33
Last Modified:15 Oct 1398 10:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...