title

عوامل همراه با تاخیر تشخیصی در بیماران مسلول استان اردبیل

حبیب زاده, شهرام and قبادی مراللو, حسن and پورفرضی, فرهاد and براک, منوچهر and حضرتی, صادق and معینی جزنی, آرزو and خلیق, نغمه and صالح زاده, فرهاد and آقابالايی, محرم and اناری, حسن and قاسمی, احمد and مؤیدنیا, ناصر and میرزا آقازاده, محمد and صادقی, اکرم and بهبودی, صائمه and غریبانی, مجید محمد and مهرپور, روشنک and علاف اصغری, امین and رفیعی, مهدی and کمال نیا, فرنگیس and جمالی, اسماعیل and خانجانیان, گیتا and پورمحمد جان, ناهید (1391) عوامل همراه با تاخیر تشخیصی در بیماران مسلول استان اردبیل. فصلنامه بيماری هاي عفونی و گرمسيری ــ 17 (59). pp. 17-21. شاپا 1580-0192

[img]
Preview
Text - Published Version
126kB

Official URL: http://www.iiccom.org/59.asp

Persian Abstract

سابقه و هدف: انتقال سل معمولا از طریق انتشار آئروسل هاي تنفسی که بیماران مبتلا به سل ریوي تولید می کنند صورت می پذیرد، به همین دلیل تشخیص سریع وبه موقع بیماران به عنوان مخزن انتشار بیماري داراي اهمیت فراوانی است زیرا هر بیمار مبتلا به سل ریوي ممکن است سالانه 10 تا 15 نفر را آلوده نماید. با توجه به دلایل ذکر شده واهمیت آن این مطالعه سعی کرده است میزان تاخیر در تشخیص سل را به همراه عوامل همراه با آن مورد بررسی قرار دهد . می باشد. بیماران مورد مطالعه شامل کلیه بیماران مسلول استان (cross- sectional) روش کار: این مطالعه از نوع مطالعه مقطعی 1388 ) بود واطلاعات از طریق مصاحبه رو در رو با بیماران مسلول وپر نمودن پرسش نامه محقق ساخته - اردبیل در طی یک سال( 89 نسخه SPSS و مجذور کاي و با نرم افزار ANOVA و t انجام گرفت. داده ها با شاخصهاي آمار توصیفی ویا استفاده آزمونهاي آماري 16 آنالیز شد. 14 % از آنان سواد دیپلم یا بالاتر( 18 نفر) داشتند . 68 مورد داراي / یافته ها: در طی یک سال 126 بیمار جدیدگزارش شدکه فقط 3 43/ 54 %) از کل موارد سل بود. در افراد اسمیر مثبت میانگین و انحراف معیار تاخیر بیمار به ترتیب 8 / اسمیر مثبت بودندکه شامل ( 4 70 روزومیانه 21 روز تفاوت معنی داري نداشت. اما / 43 و 7 / 64 روزومیانه 20 روز بود که در مقایسه با ارقام افراد اسمیر منفی 4 / و 3 46/ 22 روز با میانه 5 روز وبراي افراد اسمیر منفی 2 / 15 و 1 / ارقام مشابه در مورد تاخیر تشخیص به ترتیب براي افراد اسمیر مثبت 6 با تعریف مراجعه بعد از 14 روز از شروع علائم،به عنوان .(P <0/ 49 روزبا میانه 24 روز بود که این تفاوت کاملا معنی دار بود( 001 / و 2 34 بیماران اسمیر مثبت در زمان کمتر از 15 روز از شروع علائم به مراکز درمانی مراجعه نموده اند / تاخیر بیمار ،مشخص گردید تنها 8 70 در صد افراد اسمیر مثبت در کمتر از 15 روزاز زمان مراجعه داده شده است. تاهل ،سواد کمتر از حد دیپلم وسکونت / . شخیص در 1 در روستا با تاخیر بیمار براي مراجعه همراهی داشتند. وجود سرفه وخلط با کاهش زمان تاخیر در تشخیص همراه بود. نتیجه گیري: در مطالعه حاضربیشترین تاخیرزمانی در تشخیص سل مربوط به تاخیر در مراجعه بیمار است و بنظر می رسد افزایش آگاهی مردم در مورد علائم و نحوه انتشار بیماري سل در کنار افزایش دسترسی به مراکز تشخیصی درمانی سل راهکار هاي مفیدي باشند . به نظر می رسد با طولانی تر شدن تاخیر در مراجعه تشخیص راحت تر شده وسریعتر محقق می شود. تشخیص سل خارج ریوي در مقایسه یا سل ریوي ،وتشخیص سل ریوي اسمیر منفی در مقایسه با سل ریوي اسمیر مثبت ، تاخیر بیشتري داشته است.

Title

Factors Associated with Delay in Diagnosis of Tuberculosis in Ardabil Province

English Abstract

Abstract Background and objectives: Transmission of tuberculosis occurs usually by aerosols, Produced with patient’s cough. So early diagnosis and proper treatment of patients as a disease reservoir, has a special importance. It seems that every TB patient can infect 10 to 15 people annually during contagion period. For these reasons this study has been planned to evaluate delay time in TB diagnosis. Material and methods:This is a descriptive analytical cross sectional study performed among all of the TB patients diagnosed in 18 months of study in Ardabil province(from April 2010 to September 2011) .Data for questionnaire was collected with interview and analysis , was done with SPSS software version 16. ANOVA, t test, chi-squared statistical tests were used for hypothesis assay . Results :126 patients whom diagnosis confirmed by scientific tuberculosis committee of province were entered the study.68 patients (54.4%) were smear positive .Mean, standard deviation and median for these patients were 43.8,64.3,20 days respectively. The same numbers for smear negative patients were 43.4, 70.7, and 21 days. There was not any significant statistical difference between smear negative and smear positive patients in patients delay. (P=0.9) the same numbers for diagnosis delay for smear positive versus smear negative patients were 15.6, 22.1,5 days and 46.2,49.2,24 days respectively. This difference was significant statistically (P=000).With definition of patient delay as medical request after 14 days symptomatic illness, it was revealed that only 38.3% of smear positive patients were returned to any treatment centers in fewer than 14 days of symptoms onset. Despite this, proper diagnosis was made in 70.1% of smear positive patients in less than 15 days. Marital state, less than high school education, residence in villages were associated with patients delay. Symptomatic productive cough were associated with reduced latency of diagnosis. Conclusion: Greater patients delay for treatment request was associated with decrease in diagnostic delay .Delay in diagnosis of smear negative pulmonary tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis was more than smear positive pulmonary tuberculosis. The most delays in reaching the correct diagnosis are related to patient. Increasing public knowledge about signs and symptoms of tuberculosis and disease spread ways, along with increasing access to health care services can be useful strategies .

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :شهرام حبیب زاده
نویسنده :حسن قبادی مراللو
نویسنده :فرهاد پورفرضی
نویسنده :منوچهر براک
نویسنده :صادق حضرتی
نویسنده :آرزو معینی جزنی
نویسنده :نغمه خلیق
نویسنده :فرهاد صالح زاده
نویسنده :محرم آقابالايی
نویسنده :حسن اناری
نویسنده :احمد قاسمی
نویسنده :ناصر مؤیدنیا
نویسنده :محمد میرزا آقازاده
نویسنده :اکرم صادقی
نویسنده :صائمه بهبودی
نویسنده :مجید محمد غریبانی
نویسنده :روشنک مهرپور
نویسنده :امین علاف اصغری
نویسنده :مهدی رفیعی
نویسنده :فرنگیس کمال نیا
نویسنده :اسماعیل جمالی
نویسنده :گیتا خانجانیان
نویسنده مسئول :ناهید پورمحمد جان
Additional Information:Indexed in: SID, Magiran
Uncontrolled Keywords: تاخیر ، تشخیص ، سل ، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Delay , tuberculosis , diagnosis , Ardabil
Subjects:WC Communicable Diseases
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:4055
Deposited By: Dr Shahram Habibzadeh
Deposited On:12 Dec 1391 10:57
Last Modified:20 Nov 1399 10:49

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...