title

بررسی شیوع ترومبوآمبولی ریه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی تهران باسابقه بستری منتهی به فوت در بیمارستان

توفیقی زواره, حسن ، مصطفی زاده, بابک ، قره داغی, جابر ، سالکی, سپیده ، فرزانه, اسماعیل (1386) بررسی شیوع ترومبوآمبولی ریه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی تهران باسابقه بستری منتهی به فوت در بیمارستان. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 13 (1). ص.ص.45-46. شاپا 1027-1457

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
738kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.sjfm.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=fa...

خلاصه فارسی

ترومبوآمبولی ريه يکی از علل اصلی مرگ ناگهانی در سيستم تنفسی و علت شايع مرگ در بيماران بستری است که با علايم و نشانه های مختلف و غيراختصاصی تظاهر پيدا می کند. از اين رو تشخيص آن در بالين مهم و مشکل میب اشد. کمتر از نيمی از مواردی که پزشک معالج به ترومبوآمبولی ريه مشکوک بوده است در اتوپسی تأييد می- شود ( 1). برای تشکيل ترومبوز فاکتور اصلی، کاهش سرعت جريان خون در افراد با بستری طولانی مدت است ( 2). اين مطالعه روی 200 مورد جسد ارجاعی با سابقه بستری بيش از 48 ساعت در بيمارستان، بدون درنظرگرفتن علت بستری و به روش مقطعی انجام گرفت. پس از کالبدگشايی و بررسی ماکروسکوپی و ميکروسکوپی، شيوع ترومبوآمبولی ريه 5/ 13 ٪ تعيين گرديد. در مطالعات مشابه شيوع آن 3/ 8٪، 6/ 14 ٪ ، 9٪ و 6/ 10 ٪ موارد تعيين شده است ( 6 - 3). با مقايسه توزيع فراوانی در گروه های مختلف سنی که ترومبوآمبولی ريه داشتند، با افزايش سن، شيوع ترومبوآمبولی ريه افزايش نشان داد به طوريکه 63 ٪ موارد ترومبوآمبولی ريه در بالای 50 سال بود. در مطالعه مشابهی در 85 ٪ موارد، ترومبوآمبولی ريه بالای سن 50 گزارش شده است ( 3). از 27 مورد ( 5/ 13 ٪) ترومبوآمبولی مثبت ريه، 16 مورد ( 8٪) در جنس مذکر و 11 مورد ( 5/ 5٪) در جنس مؤنث بود. با توجه به آزمون آماری فيشر ( 3/ P=0 ) از نظر وجود ترومبوآمبولی ريه تفاوت معنی داری بين دو جنس وجود ندارد که در مطالعه مشابه ديگر نيز هيچ تفاوتی در مورد ارتباط جنس با اين بيماری يافت نشده است ( 8). از 27 مورد ( 5/ 13 ٪) ترومبوآمبولی مثبت ريه، 21 مورد ( 5/ 10 ٪) بيش از 10 روز در بيمارستان بستری بودند که با افزايش طول مدت بستری شيوع ترومبوآمبولی ريه افزايش نشان داد. براساس آزمون پيرسون ( 001 / P<0 ) داده ها معنی دار است به طوريکه ميانگين طول مدت بستری در گروهی که ترومبوآمبولی ريه داشتند بيشتر از گروهی بود که ترومبوآمبولی ريه نداشتند ( 001 / .(P <0 از 27 مورد ( 5/ 13 ٪) ترومبوآمبولی مثبت ريه، 14 مورد ( 7٪) به علت تروما و 13 مورد ( 5/ 6٪) به علل غيرتروما بستری شده بودند. از 27 مورد ترومبوآمبولی مثبت ريه در 12 مورد يعنی 44 / 44 ٪ موارد، علت فوت ترومبوآمبولی ريه تعيين گرديد. در مطالعات مشابه در ٪37/5 موارد ترومبوآمبولی ريه کشنده بود ( 3). در بررسی آسيب شناسی نمونه بيشترين يافته انفارکتوس ريه و ادم خونريزی دهنده بود. در 34 مورد در بررسی ماکروسکوپی شک به ترومبوآمبولی ريه ايجاد شده که در 20 مورد آنها ترومبوآمبولی ريه در بررسی آسيب شناسی (ميکروسکوپی) تأييد گرديد و همچنين در 7 مورد که در مطالعه ماکروسکوپی شک به ترومبوآمبولی ريه وجود نداشت در بررسی آسيب شناسی (ميکروسکوپی) ترومبوآمبولی ريه گزارش شد. تجزيه و تحليل آماری نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر تشخيص ترومبوآمبولی ريه در بررسی ماکروسکوپی و ميکروسکوپی وجود دارد ( P<001 ). در مطالعه محل ترومبوآمبولی ريه بيشترين محل، شاخه های انتهايی شريان ريوی بود. در اين مطالعه تشخيص ترومبوآمبولی ريه در بالين بيمار و قبل از فوت در 53 ٪ موارد صحيح بود. براساس آزمون آماری فيشر P<0/001) ) از نظر احتمال تشخيص قبل از فوت و همچنين تشخيص طی بررسی ميکروسکوپی، تفاوت معنی داری حاصل شد در حاليکه در مطالعه مشابه فقط در 34 ٪ آنها قبل از فوت تشخيص صحيح داده شده بود ( 7). با توجه به يافته های اين مطالعه و در نظر داشتن ناتوانی و عوارض حاصل از استقرار ترومبوآمبولی درعروق ريوی، اقدامات زير جهت کاهش دادن مرگ و مير و ناتوانی های حاصله پيشنهاد می گردد: 1 کاهش دادن طول مدت بستری بيماران بويژه وضعيت عدم تحرک کامل 2 استفاده از اقدامات حمايتی دربيماران بستری مثل فيزيوتراپی اندام ها 3 استفاده از عوامل ضد انعقاد در بيماران بستری طولانی مدت و بيمارانی که عوامل خطر تشکيل ترومبوز دارند. 4 شروع سريع درمان در بيماران با احتمال تشخيص ترومبوآمبولی ريه در راستای کاهش دادن ناتوانی های حاصله و تحميل هزينه های اضافی بر بيمار و جامعه

عنوان انگليسي

Prevalence of pulmonary thromboemboli among referred cadavers having hospitalization records to Tehran Legal Medicine Center


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :حسن توفیقی زواره
نویسنده مسئول :بابک مصطفی زاده
نویسنده :اسماعیل فرزانه
کلید واژه ها:ترومبوآمبولی ،اجساد، پزشکی قانونی
کلید واژه ها (انگلیسی):thromboemboly , cadavers , forensic-medicine
موضوعات :WF سیستم تنفسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :4069
ارائه شده توسط : دکتر اسماعیل فرزانه
ارائه شده در تاریخ :17 اسفند 1391 21:43
آخرین تغییر :17 اسفند 1391 21:43

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...