title

بررسي الگوهاي پيشگيري از بارداري در زنان ديابتيك شهر اردبيل

مظاهری, عفت ، مصطفی زاده, فریده (1379) بررسي الگوهاي پيشگيري از بارداري در زنان ديابتيك شهر اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
407kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ديابت يك بيماري با عوارض بسيار مخرب و ناتوان كننده است كه اين عوارض در مردان به مراتب بيشتر از زنان بويژه در سنين توليد مثل ديده مي شود لذا لازم است تمام زنان ديابتيك در سنين باروري از يك روش پيشگيري از بارداري مطمئن استفاده نمايند تا از حاملگي (ناخواسته ) و عوارض آن جلوگيري شود. اهداف: هدف از اين پژوهش تعيين الگوهاي پيشگيري از بارداري در زنان ديابتيك مي باشد. روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي مي باشد كه تعداد 100 زن ديابتيك در سنين 15-49 سال مراجعه كننده به مركز تخصصي ديابت شهر اردبيل انتخاب شدند. نمونه گيري به روش سهميه اي منظم (تصادفي ) انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه خود ساخته توسط پژوهشگر بود و اطلاعات از طريق مصاحبه از افراد مورد بررسي جمع آوري شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آمار توصيفي و آزمون كاي دو استفاده شد. نتايج : يافته ها نشان دادند كه 25% زنان از قرص خوراكي 22% لوله بستن ، 17% روش طبيعي، 4% كاندوم و وازكتومي ، 3% دستگاه داخلي رحمي و آمپول تزريقي ، 1% كپسول كاشتني استفاده و 21% از هيچ روشي استفاده نكرده بودند. همچنين بين سن و روش پيشگيري از بارداري (05/0a<،9/7X2=) ، شغل و روش پيشگيري از بارداري (05/0a<،15x2=) و تعداد زايمان و روش پيشگيري از بارداري (05/0a<،9/7x2=) ارتباط معني داري وجود داشت . بطور كلي الگوهاي پيشگيري از بارداري در بين زنان ديابتيك شهر اردبيل مناسب نيست و بايد اين زنان در مورد استفاده از روش هاي مناسب پيشگيري از باداري آموزش مناسب ببينند.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :عفت مظاهری
همکار طرح :فریده مصطفی زاده
تاریخ اتمام :19 شهریور 1379
کلید واژه ها:ديابت ، زنان ، روش پيشگيری از بارداری
موضوعات :WQ مامایی
WK سیستم غدد
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :407
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :31 مهر 1388 05:49
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:50

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...