title

اثر پیشگیرانه پره گابالین خوراکی در کنترل درد بعد از عمل جراحی شکستگی اندام تحتانی

اخوان اکبری, قدرت and انتظاری, مسعود and عیسی زاده فر, خاطره and میرزارحیمی, تیبا (1391) اثر پیشگیرانه پره گابالین خوراکی در کنترل درد بعد از عمل جراحی شکستگی اندام تحتانی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (4). pp. 346-353. شاپا 2228-7280

[img]
Preview
Text - Published Version
178kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

زمینه و هدف: درد پس از جراحي از جمله مشکلاتي است که عدم کنترل کافي آن عوارض زيادي دارد.كنترل مناسب درد پس از جراحي از نظر جلوگيري از عوارضی از جمله تاکي کاردي، افزايش فشارخون، ايسکمي ميوکارد، کاهش تهویه آلوئلی و بهبود ضعيف زخم ها، اهميت ويژه اي دارد. در اين مطالعه ما با تجويز پره گابالين پيش از عمل جراحي، تأثیر آن در کاهش درد پس از اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني و کاهش نياز به مخدر و عوارض جانبي احتمالي آن را بررسي کرديم. روش کار: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده بوده و بر روی 60 بیماری که به دلیل شكستگي اندام تحتاني در ناحيه لگن، فموروساق پا کانديد عمل جراحی در بیمارستان فاطمی بودند، انجام گرفت. افراد به دو گروه تقسیم شده و به بیماران گروه اول، دو ساعت قبل از عمل جراحي يک کپسول 150 ميلي گرمي پره گابالين و به گروه ديگر به عنوان شاهد يک کپسول دارونما داده شد. در هر دو گروه در ساعات 2، 6، 12 و 24 پس از جراحي وضعیت بيمار بررسي شده و نمره درد بيمار براساس معيار بصری درد (VAS )با خط کش مدرج صفر تا 10، نمره آرام بخشي بيمار توسط نمره بندي سداسيون رامسي (Ramsay) و ميزان تهوع و استفراغ توسط مقياس نمره تهوع و استفراغ و وجود یا عدم وجود هذیان سنجيده و در چک لیست ها ثبت گردید. سپس داده ها به منظور آنالیز واردSPSS نسخه 16 گردید. مقدار P کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه 7/51 درصد بیماران مرد و 3/48 درصد زن بوده و میانگین سنی بیماران در دو گروه پره گابالین و دارونما مشابه هم بود (578/0= p ) میانگین نمرات بصری درد در گروه دریافت کننده پره گابالین به میزان معنی داری نسبت به گروه دارونما کاهش یافت. همچنین در این مطالعه مشاهده شد که در گروه پره گابالین به صورت معنی داری نمره استفراغ و تهوع در تمام ساعات بررسی، میزان آرام بخشی در ساعات 2 و 6 و میزان مصرف پتیدین تمام ساعات نسبت به گروه دارونما پایین تر بود (05/0 > p ). نتیجه گیری: تجویز پره گابالین قبل از اعمال جراحی می تواند کنترل درد بهتری برای بیمار به همراه داشته باشد و با کاهش میزان مصرف پتیدین می تواند سبب کاهش مشکلات ناشی از مصرف این دارو گردد.

Title

Preemptive Effect of Oral Pregabalin on Post-Operative Pain Control in Lower Limb Fractures

English Abstract

Background & Objectives: dolnortnccnU postoperative pain can cause many adverse effects such as tachycardia, hypertension, myocardial ischemia, decreased alveolar ventilation and poor wound healing. In this study we evaluated the preoperative administration of pregabalin in relieving postoperative pain after lower limb orthopedic surgery and reducing the need for opioids and their possible side effects. Methods: This study is a randomized, double-blind clinical trial. It was performed on 60 patients under lower limb surgery in Fatemi Hospital. Patients were randomly allocated to two groups, one group has received a 150 mg pregabalin capsule 2 hours before surgery and the other group has received placebo as a control. In both groups at 2, 6, 12 and 24 hours after surgery, the patients were evaluated and the pain score by a visual analogue scale (VAS), the score of sedation by Ramsay sedation scale and the incidence of nausea and vomiting were recorded in the checklists. Then, the data were analyzed by SPSS v16. P<0.05 was considered significant. Results: In this study 51.7% of patients were male and 48.3% were female. The age averages of these patients in both group were similar (p=0.578). Visual analog pain scores at 2 h after surgery reduced in pregabalin group (p<0.0001). Similar reduction was observed in other studied hours (p<0.0001) too. In the pregabalin group nausea and vomiting scores at all hours, sedation levels at 2 h and 6 h postoperation, and pethidine consumption in all hours have significantly been reduced (p<0.05). Conclusion: Preoperative administration of pregabalin is an effective method for reducing postoperative pain for patients, and with reduction in pethidine consumption, it can decrease problems of opioid usage.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :قدرت اخوان اکبری
نویسنده مسئول :مسعود انتظاری
نویسنده :خاطره عیسی زاده فر
نویسنده :تیبا میرزارحیمی
Additional Information:Indexed in: Magiran ،Barakatkns ، SID ، ISC, Google scholar, DOAJ
Uncontrolled Keywords:شکستگی اندام تحتانی ؛ کنترل درد بعد از عمل ؛ بی دردی پره-امپتیو ؛ پره گابالین
کلیدواژه ها (انگلیسی):Lower Limb Fracture ; Post-Operative Pain Control ; Preemptive Analgesia ; Pregabalin
Subjects:QV pharmacology
WE Musculoskeletal system
WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:4073
Deposited By: Dr Masood Entezariasl
Deposited On:16 Dec 1391 11:38
Last Modified:09 May 1396 06:09

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...