title

بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری هپاتیت ب در آرایشگرهای مرد شهر اردبیل

نیکنامی, شمس الدین and حمیدزاده اربابی, یوسف (1380) بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری هپاتیت ب در آرایشگرهای مرد شهر اردبیل. دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد ــ 9 (35). pp. 79-84. شاپا 1028-3188

[img]
Preview
Text - Published Version
204kB

Official URL: http://journals.shahed.ac.ir/daneshvarmed

Persian Abstract

این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر KAP آرایشگرهای مرد شهر اردبیل در خصوص پیشگیری از بیماری هپاتیت ب انتخاب و اجرا گردید. در این مطالعه که از نوع نیمه تجربی مداخله ای شاهد دار بود. از میان 400 نفر آرایشگر مرد تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان اردبیل، 90 نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه 45 نفری ( شاهد و آزمون) قرار گرفتند. ابزار گرداوری داده ها، ÷رسشنامه چهار قسمتی ( سئوالات زمینه ای، سئوالات مربوط به آگاهی ، نگرش و عملکرد راجع به هپاتیت ب بود که به کمک آن، داده های مورد نیاز در طی دو آزمون اولیه و ثانویه به دست آمد. روش آموزشی شامل سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ در مرکز بهداشت شهرستان، آموزشهای چهره به چهره در محل کار آنان و نیز ارائه یک خودآموز آموزشی 12 صفحه ای بود که در مدت 4 هفته ارائه گردید. آنگاه 2 ماه پس از آموزش آزمون ثانویه اجرا شد. برای کنترل عملکرد افراد مورد پژوهش از یک چک لیست بمدت 3 ماه استفاده گردید یافته های این پژوهش نشان داد که اختلاف بین میانگین نمرات اگاهی و نگرش گروه آزمون راجع به هپاتیت ب در دو آزمون قبل و بعد از آموزش با01./0= p و عملکرد آنان با1./0= p معنا دار است. همچنین بررسی نشان داد که برنامه طراحی شده برای آموزش آنان موثر بوده ولی در گروه شاهد، اختلاف بین میانگین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد معنادار نبوده است (05/0<p ). بعلاوه مشخص شد که از بین متغیرهای زمینه ای فقط سطح سواد و آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگرها در قبل از آموزش در گروه شاهد و مورد اختلاف معناداری وجود دارد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :شمس الدین نیکنامی
نویسنده :یوسف حمیدزاده اربابی
Uncontrolled Keywords:آموزش بهداشت، هپاتیت ب، آرایشگرهای مرد، آگاهی، نگرش و عملکرد
کلیدواژه ها (انگلیسی):health education, hepatitis B, Male Barbers, knowledge, attitude, practice
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18

WC Communicable Diseases
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:4083
Deposited By: Dr. Yousef Hamidzadeh Arbabi
Deposited On:24 Dec 1391 09:23
Last Modified:24 Dec 1391 09:23

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...